2012 Yılı Açıktan Memur Ataması

Bugün itibariyle Devlet Personel Başkanlığından yapılan açıklamayla hangi kurumun kaç adet memur alımı yapacağı belli oldu.Yapılacak olan atamanın kurum kurum dağılımı ve 2012 yılında hangi kurumun kaç memur alacağı da belli olmuş oldu böylece.İşte kurumların alacağı toplam memur sayısı ve bu atamalaların zamanı ve nasıl olacağı.

Devlet Personel Başkanlığı  2012 yılında ek atama izni verilen kamu kurum ve kuruluşlarına 29 bin, üniversitelere 5 bin olmak üzere toplam 34 bin ek atama kadrosunun kurumlara ve üniversitelere göre dağılımını açıkladı. Tabloya göre 2012 yılında en fazla ek atama kontenjanına sahip kurumlar; 4 bin 800 kişi ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na verildi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na 1.206, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 900, Maliye Bakanlığı’na 675, Orman Genel Müdürlüğü’ne 550, İçişleri Bakanlığı’na 525, Dışişleri Bakanlığı’na 500, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne 420, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na  400, Adalet Bakanlığı’na 400, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne 350 ek atama izni verildi.

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamı ile bu toplam sayıdan istisna tutulacak atamaların merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen toplam sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmıştır.

21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesinde; 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50′sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabileceği; bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 5.000 adet, diğerleri için ilave 29.000 adet atama izni verilebileceği hüküm altına alınmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

Yukarıdaki hüküm uyarınca atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında,

-  07/05/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun değişik ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak açıktan atamalar,

-  2012 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar,

-  Diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamalar,

tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerekmekte olup, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmayacaktır.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde;

a)  Söz konusu ilave (34.000) adet atama izninin kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

b)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

c)  2011 yılında verilmiş bulunan açıktan ve naklen atama izinleri dâhilinde 31/12/2011 tarihi itibarıyla;

-  Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

-  Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

-  Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,

ve 2011 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2011 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2012 yılında tamamlanabilmesi,

d) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen
sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dâhil edilmemesi,

e)    Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine
kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar

Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla, bu onayla verilen ilave atama izin sayıları ile 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50′sine tekabül eden boş kadroları toplamının yüzde 2’sine kadar olanını 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca kullanabilmeleri, sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

f) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dâhilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi,

hususları arz ve teklif olunur.

Faruk ÇELİK                                                                     Mehmet ŞİMŞEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı                                                      Maliye Bakanı

OLUR 16/03/2012

Recep Tayyip ERDOĞAN BAŞBAKAN

(I) SAYILI CETVEL
2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL
SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI
Sıra No Kurum Adı

Uygun Görülen

A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI
1 BAŞBAKANLIK

120

2 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

40

3 YARGITAY BAŞKANLIĞI

75

4 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

50

5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

60

6 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

25

7 ADALET BAKANLIĞI

400

8 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

525

9 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

500

10 MALİYE BAKANLIĞI

675

11 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

200

12 SAĞLIK BAKANLIĞI

200

13 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

300

14 ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

100

15 ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

90

16 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

200

17 AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

900

18 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

40

19 BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

60

20 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

300

21 EKONOMİ BAKANLIĞI

60

22 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

250

23 GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

275

24 KALKINMA BAKANLIĞI

80

25 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

200

26 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

4.800

27 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

100

28 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

20

29 DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

50

30 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

100

31 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

75

32 GELİİDARESİ BAŞKANLIĞI

150

33 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

300

34 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22

35 BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MD.

100

36 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

400

37 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

1.206

38 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

60

39 YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

17

40 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.EĞT. VE ARŞ.MRK.BŞK.

5

41 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD.

5

42 YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

5

43 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

20

44 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

20

45 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞK.

10

46 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 5
47 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 5
48 TÜRK DİL KURUMU 5
49 TÜRK TARİH KURUMU 5
50 T.O.D.A.İ.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5
51 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 10
52 Y.Ö. KRD. VE YRT.KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 420
53 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 250
54 SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 150
55 DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15
56 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30
57 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 550
58 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25
59 TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15
60 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 40
61 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25
62 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 20
63 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 35
64 TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI 35
65 GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ 5
66 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 5
67 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI 10
68 TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI 30
69 DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. 20
70 KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. 20
71 DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. 20
72 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 350
73 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBI CİHAZ KURUMU 40
74 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 250
75 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 100
76 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ 5
77 M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TES.İŞL.BŞK 5
78 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 60
79 TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 50 15.805 
B-YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI
Sıra No Kurum Adı Uygun Görülen
1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 55
2 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 65
3 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 60
4 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 60
5 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 55
6 AĞRI İBRAHİÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 45
7 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 50
8 AKDENİÜNİVERSİTESİ 65
9 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 40
10 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 40
11 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 50
12 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 60
13 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 35
14 ARTVİÇORUH ÜNİVERSİTESİ 35
15 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 55
16 BALIKESİÜNİVERSİTESİ 55
17 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 40
18 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 40
19 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 40
20 BİLECİÜNİVERSİTESİ 40
21 BİNGÖÜNİVERSİTESİ 45
22 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 40
23 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 25
24 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 70
25 BURSA TEKNİÜNİVERSİTESİ 60
26 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 50
27 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 45
28 ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ 60
29 ÇANKIRI KARATEKİÜNİVERSİTESİ 40
30 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 60
31 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 25
32 DOKUZ EYLÜÜNİVERSİTESİ 60
33 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 60
34 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 50
35 EGE ÜNİVERSİTESİ 60
36 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 30
37 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 45
38 ERZURUM TEKNİÜNİVERSİTESİ 60
39 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 55
40 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 60
41 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 10
42 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 55
43 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 55
44 GAZİOSMANPAŞÜNİVERSİTESİ 55
45 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 20
46 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 55
47 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 40
48 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (10 adedi Kastamonu Tıp Fakültesi için) 65
49 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 35
50 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 55
51 HİTİÜNİVERSİTESİ 50
52 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 40
53 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 60
54 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 50
55 İSTANBUL TEKNİÜNİVERSİTESİ 40
56 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 50
57 İZMİR KATİÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 60
58 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 20
59 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 55
60 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 50
61 KARABÜÜNİVERSİTESİ 55
62 KARADENİZ TEKNİÜNİVERSİTESİ

32

63 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

40

64 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

45

65 KAYSERİ ABDULLAH GÜÜNİVERSİTESİ

60

66 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

47

67 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

45

68 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

40

69 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

55

70 KONYA ÜNİVERSİTESİ

120

71 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

40

72 MARMARA ÜNİVERSİTESİ

50

73 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

40

74 MERSİÜNİVERSİTESİ

55

75 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

15

76 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

50

77 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

55

78 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

40

79 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

50

80 NEVŞEHİÜNİVERSİTESİ

50

81 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

50

82 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

26

83 ORDU ÜNİVERSİTESİ

45

84 ORTA DOĞU TEKNİÜNİVERSİTESİ

40

85 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

35

86 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

65

87 RİZE ÜNİVERSİTESİ

50

88 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

55

89 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

55

90 SİİRT ÜNİVERSİTESİ

40

91 SİNOP ÜNİVERSİTESİ

40

92 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

55

93 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

40

94 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

60

95 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

40

96 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

55

97 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

55

98 UŞAK ÜNİVERSİTESİ

40

99 YALOVA ÜNİVERSİTESİ

40

100 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

60

101 YILDIZ TEKNİÜNİVERSİTESİ

40

102 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

65

103 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

60

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLAMI 5.000

NOT: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS EDİLEN SAYILAR İLE DAHA ÖNCE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA TAHSİS EDİLEN (12.230) ADET KONTENJAN SAYISI HARİÇTİR.

Etiketler: , , , , , , , , , ,

14 comments

 1. ben ücretli anasn öğretmeniyimm

 2. bu alımlar hangi kpss 2010 mu yoksa 2012 de yapılacak kpss puanıylan mı alım olacak

  • 2012 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar var ama 2011′de atama sözü verilip atanamayanları da kapsıyo

 3. bu alımlar ne zaman yapılacak acaba:(

 4. kurumlar arası nakiller nasıl olacak.nasıl başvuru yapılacak.nereye yapılacak.hangi kuruma hangi nitelikte personel alınacak.

 5. içinde bulunduğumuz bu mart ayını kapsıyor mu ve 2010 kpss hangi ayları içine alıyor

 6. ben 2010 kpss ye gırdım. 72 puan aldım.
  sımdı bu puanımla tercıh yapabılecekmıyım. yoksa 2012 kpss yemı gırmem gerekecek.

 7. Buraya yorum yapanlar tercih nedir nasıl yapılır neden yapılır ne zaman yapılır bu konularda hic bi bilgileri yok sanırım cok enteresan ya :))))))) Kpss ye girdim ama neden (; .. Yahu arkadaslar Siz 2010 kpssye girmişsinz ve bi puan almıssınız puanınızla 2 sene boyunca 4 yada 5 kere tercih hakkına sahip oluyosunz ve basvurabiliyosunuz haziran ayındaki bu tercih 2012 kpss den önceki son tercih hakkınız .. bu tercih ile kpss 2012 tamamen faklı .. yani bu tercihten sonra kpss2010 puanınz bidaha geçerli olmıcak .. eger bu tercihte de bi yere atanamazsanız 2012 kpssye girip tekrar şansınızı deniceksniz tabi isterseniz.. inş. yardımcı olabilmişimdir..

 8. arkadaşlar benim takıldığım konu bize uygun kadrolar için biz nereye,nerden ve nasıl başvuru yapacağız. yardımcı olursanız çok sevinirim.

 9. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne 2012 KPSS ORTAÖĞRETİM için ne kadar memur alımı yapacak acaba admin yardımcı olabilir misin?

 10. Bu açıktan atama nedir? merkezi ösymnin ataması mı olucak yoksa toplam kadro mu bu açıktan atama torpilden atamamı ösymden merkezi atama demeleri lazımdı ya:S

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>