13
Ağu 12

Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Celal Bayar Üniversitesi üniversitenin Hafsa Sultan Hastanesi’nde çalıştırmak üzere sözleşmeli personel alımı şartlarına uygun yazılı ve sözlü sınav yapılmadan puan sıralaması gözetilerek sözleşmeli personel alacak.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan esaslar ve 06 061978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Hafsa Sultan Hastanesi’nde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla her bir unvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonlarına yazılı ve veya sözlü sınav yapılmaksızın Kurumumuz tarafından puansırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON SAYI VE ŞARTLAR:

NİTELİK KODU UNVANI ADET ARANİLAN NİTELİKLER
001 Saflık Teknikeri 1 Sağlık Hizmetleri Mes -ek Yüksekokulu Anestezi Teknıkeriıği Bolümü mezunu olmak, en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak
002 Sağlık Teknisyeni 4 Ortaöğretim kurumlannın Anestezi ve Reanimasyon Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Anestezi dalı), Anestezi, Anestezi Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak
003 Hemşire 5 Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.
004 Fizyoterapisi 1 Fakültelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü veya 4(dört) yıllık Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bolümü mezunu olmak.
005 Büro Personeli 1 Lisans mezunu olmak; Yönetici Asistanlığı sertifikalı olmak ve en az 7(yedi) yıl üst düzey yönetici asistanlığı yapmış olmak;Bilgisayar, Büro Yönetimi, Toplam Kalite, iş ve insan ilişkileri. Kurum iç İletişim Diksiyon ve ingilizce programlama katılmışolmak.
006 Büro Personeli 1 Lisans mezunu olmak, satın alma biriminde en az 10 (on) yıl çakşmış olmak. Kamu ihale Kurumu (KİK)-Sofi Net ihale otomasyonu ve Kamu İhale uyqulamalan Eğitim belgesi olmak.
007 Sağlık Teknikeri 1 Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü Önlisans mezunu olmak. En az 1 yılı Patoloji Laboratuvarlannda olmak kaydıyla en az 7 yıl Kamu Hastanelennde hizmeti bulunmak ve Ünipa (HBYS) Hastane Bilgi Yönetim Sistemini kullanıyor olmak.
008 Sağlık Teknisyeni 2 Muradiye Kampüsü Medıko Binminde görevlendirilmek üzere. Ortaöğretim kurumlannın Acil Sağı* Hizmetleri Alanı ve Dailannın veya Sağlık (Acil tıp dalı), Aol Tıp Teknisyenliği, ilk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği bölümlerinin birinden mezun olmak.

ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar.

2- Alım yapılacak branşlarda belirlenen öğrenim şartlarına sahip bulunmak.

3- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edemezler.

4- Adayların KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları. Ortaöğretim mezunları için 2010 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, önlisans mezunları için 2010 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, lisans mezunları için 2010 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir. NOT: 2012 yılında yapılan Lisans seviyesi KPSS sınav sonuçlarının ilanımıza başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ce açıklanması halinde ilana başvuru yapılmış olsa hile 2012 yılı KPSS Lisans seviyesi sonuçları esas alınacaktır. 2010 KPSS (B) KPSSP3 grubu Lisans Puanları ile yapılan başvurular geçersiz sayılır. 2010 KPSS puanı ile başvuran adaylar bu hükmü kabul etmiş sayılır.

5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

6- 005 ve 006 no’lu nitelik kodlu unvanlar için adaylarda aranan hizmet süresinin Celal Bayar Üniversitesi ve kurumlarında geçmiş olanlar değerlendirilecektir.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI VE DEĞERLENDİRME:

1- ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde adaylar yalnız ilan edilen bir unvan için istenilen belgelerle birlikte baş ruda bulunabileceklerdir Müracaatlar Personel Daire Başkanlığından veya www.cbu.edu.tr internet adresinden temin edilecek iş talep başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Adaylar ilan edilen sadece bir kadroya başvurabilecek olup, başvurusunda başvuruda bulunduğu kadronun nitelik kodunu belirteceklerdir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları ile nitelik kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Başvuru nitelikleri uygun olmayan veya başvuru zamanını geçiren adayların müracaatları işleme konulmayacaktır. Başvuranlar en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil aday olarak, yine aynı kadro sayısı kadar aday yedek aday olarak belirlenecektir. (Adayların bazılarının puanlarının eşit olması halinde, öncelikle mezuniyet tarihi bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.)

4- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar ile yedek adayların listesi başvuru bitim tarihinden itibaren 7 iş günü içinde www.cbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru formu (fotoğraflı)

2- Öğrenim belgesi (Aslı veya onaylı sureti)

3- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

4- Aranan niteliklerde belirtilen ve istenen belgelerin aslı ya da onaylı sureti. (Deneyim belgesinin: Resmi belge sıfatı taşıması gerekmektedir.) Adres: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı istasyon Mevkii Merkez/MANİSA Posta Kodu: 45040