14
May 12

Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ağırlıklı olarak sağlık branşlarında olmak üzere sözleşmeli personel alacak.

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Merkezi Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7 15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2′inci maddenin (b) fıkrasına göre 2010 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

kamupersonel.net

GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) T.C. Vatandaşı olmak. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 uncu maddesinde belirtilen sureler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik cağına gelmemiş bulunmak, askerlik cağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- Hemşire pozisyonu için 2010 KPSSP3 (B) grubu sınavına girmiş olmak ve minimum 50 puan almak. Sağlık Teknikerliği pozisyonu için 2010 KPSSP93 (B) grubu sınavına girmiş olmak ve minimum 50 puan almak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

6- Adaylar her iki tabloda yer alan kadro pozisyonlarından sadece birine müracaat edebileceklerdir. Birden fazla unvan ve kadro pozisyonu için başvuran adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır. (Döner Sermayeden karşılananlar (tablo 1) ile Giderleri Merkezi Bütçeden karşılanan (tablo 2) kadro pozisyonlarından sadece bir pozisyon için müracaat kabul edilecektir.)

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından(M.K.Ü.Personel Daire Başkanlığı web sitesinden de indirilebilir.) temin edecekleri başvuru dilekçesi ve başvuru formu ile istenilen belgelerle ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek olup. idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları ıcın gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde www.mku. edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Dilekçesi –http; www.mku.edu.tr maın.php’?locatıon=pdb

2- Öğrenim Belgesi (aslı ve fotokopisi)

3- 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (fotokopisi veya internet çıktısı)

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf (2) adet

6- Başvuru formu – http://www.mku.edu.tr maın.php’?locatıon=pdb

7. Aranan niteliklerde belirtilen ve istenen belgelerin aslı ya da onaylı sureti (deneyim belgesinin resmi belge sıfatı taşıması gerekmektedir.)


12
May 12

Hatay SYDV Personel Alımı 2012

Hatay sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı SYDV personel alım şartlarına uygun olmak üzere 19 adet personel alacak.

T.C. HATAY VALİLİĞİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN

Belirsiz Süreli Sözleşmeli 19 Adet Personel Alımı İlanı

Aşağıda belirtilen niteliklerde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik FonKurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile 02.11.2011 Tarih ve 662 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca KPSS sınavına giren ve KPSSP3 puan türünde geçerli 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile 19 adet sözleşmeli eleman alınacaktır.

Aranan Nitelikler

İŞ ÜNVANI İŞ SÜRESİ İŞGÜCÜ SAYISI EĞİTİM DURUMU
* Sosyalİnceleme ve Yardım Görevlisi Belirsiz Süreli 8 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji,Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve SosyalHizmetler Bölümleri tercih edilebilir.)
** Büro Görevlisi Belirsiz Süreli 5
*** Yardımcı Hizmetler Görevlisi Belirsiz Süreli 6 Lise Mezunu

1- GENEL ŞARTLAR

Personel Alımında Aranacak Şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3) 18 Yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğini karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Hatay Merkez ve Merkeze bağlı köy ve beldelerde en az 1 yıldır ikamet etmek.

8) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilebilir.)

9) ÖSYM tarafından geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.(Yardımcı Hizmetler Görevlisi unvanlı iş başvurusunda bulunacak adaylar da KPSS sınavında en az 60 puan olmak şartını taşıyacaktır.)

2-ÖZEL ŞARTLAR

* İyi derecede bilgisayar kullandığını ispatlayan belge ibraz etmek.

* Arapça bilmek tercih nedenidir. En az KPDS Sınavında C kuru başarı belgesi istenecektir.

** İyi derecede bilgisayar kullandığını ispatlayan belge ibraz etmek.

*** B sınıfı ehliyet

*** İyi derecede bilgisayar kullandığını ispatlayan belge ibraz etmek.

3- ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER :

Özgeçmiş

Diploma veya mezuniyet belgesi sureti,

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği,

Geçerli KPSS sınav sonuç belgesi sureti,

Sabıka Kaydı olmadığına dair beyan

2 Adet vesikalık fotoğraf,(Son 3 ay içerisinde çekilmiş)

Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi sureti,

Tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu

NOT : Sınavı kazananlardan sınav sonrası belgeleri asılları veya noter tasdikli sureti istenecektir.

4-BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvurular 11 Mayıs – 21 Mayıs 2012 mesai saati bitimine kadar http://app.aile.gov.tr/vakifilan/Default.aspx web sayfasından alınacaktır.

2) İstenilen şartları taşıyan adayların arasından puan sırasına göre KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi

28 – 29 Mayıs 2012 günleri saat 09:00′da Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı salonunda yapılacak mülakata çağrılacaktır.

3) “Yardımcı Hizmetler Görevlisi” unvanlı iş başvurusunda bulunanlar arasından, istenilen şartları taşıyan adayların KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kanalıyla çağrılacaktır.

4) İşe alınacak elamanlar 4857 sayılı İş Kanununun 15. Maddesi uyarınca 2 ay deneme süresine tabi tutulacaktır.

5) Vakfımız mülakat sonucunda personeli alıp almamakta serbesttir.

NOT : * Sosyal İnceleme ve Yardım Görevlisi

** Büro Görevlisi

*** Yardımcı Hizmetler Görevlisi için aranan şartlar