07
Haz 12

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2012

İstanbul Üniversitesi KPSS puanu baz alınarak yazılı ve sözlü sınavın ardından sözleşmeli personel alacak.Detaylar için yazıyı inceleyin.

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

T.C.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SİNAV DUYURUSU

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetc’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem BirimlerindeSözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller HakkındaYönetmelikin 8 inci maddesi uyarınca. 2010 ve 2011 KPSSP3 (B) Grubu puantüründen en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alanadaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4(dört) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı veuygulamalı sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirmekle 3 (üç)Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI;

A- GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′inci maddesinde belirtilenşartları taşımak.

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yun dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat. eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliğiYükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece2 Kat için başvuru yapabilir.)

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4′flncü maddesinin (H) bendi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

e. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

a) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (4 kat) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i. Microsoft Net – CUI MS Reporting Services. J2EE – JAVA ve Oracle Forms/Rcports Builder – PL/SOE platformlarında kurumsal vazıhın geliştirmiş olmak.

ii. Yazılını mimarisi geliştirme, veritabam tasarımı, uçtan uca uygulama geliştirme \e uygulamaya alma konusunda deneyimli olmak, tercihen kullanıcı eğitimleri vermiş olmak.

iii. Güncel (MSSQL, Oracle. MySQL…)veritabanları üzerinde uygulama geliştirmiş ve ilişkisel veritabam mantığına hakim olmak.

iv. İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak. İstanbul üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı Tercihen;

v. Delphi platformunda kurumsal yazılım geliştirmiş olmak,

vi. CrystalRcports. DevExpress kullanmış olmak.

vii. Geniş Ölçekli Vv’indovvs Desktop ve Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme.Windows Servisleri, WebServis (Soap, WCF. Wsdl, Xml, Xslt. Xsd)ve web teknolojileri (DHTML. XHTML.Css. Ja\ aseript. Ajax. PHP) konularında uygulama geliştirmiş olmak.

viii. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi analiz, tasarım ve yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

ix.Team Foundation Server üzerinde proje geliştirmiş olmak.

x. SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonu konusunda deneyimli olmak.

xi. Personel Bilgi Yönetim Sistemi ve Lojistik Bilgi Yönetim Sistemi analiz, tasarını ve yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

xii. Yüksek Lisans Sahibi olmak xiü. 10 vıl yazılım geliştirme tecrübesi olması

b) Hastane Projeleri Yöneticisi (4 kat) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Proje yönetimi tecrübesi olmak

ii. Süreç geliştirme, tasarım ve simülasyon araçları (MS Visio gibi) konusunda bilgili

iii. Proje Yönetimi ve PMI standartları konusunda tecrübeli olmak

iv. Proje Yönetimi araçlarını (MS Projece) iyi derecede biliyor olmak Tercihen;

v. S(,)l sorgulama dilini iyi derecede bilmek

vi. Object Orıented programlama bilgisine sahip olmak (C#, .lava. J2EE tecrübesi)

vii. İstatistik araçlarını (SPSS) iyi derecede biliyor olmak viii. Yüksek Lisans yapmış olmak.

ix. Hastane süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak

x. PRINCE2 Practitioner. Oracle OCP sertifikasına sahip olunması

xi. 10 sene bilişim tecrübesi olması

c) Sistem Güvenlik Uzmanı (3 kat) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i. Kurumsal bilgisayar ve çok kullanıcılı ortamda kurulum. bakım, destek faaliyetlerini sürdürmüş ve yönetmiş

ii. Çok sunuculu (en az 25) ortamında, sunucu kurulum, bakım, güncelleme, iş sürekliliği faaliyetlerini yapmış

iii. Aktif ağ donanım, işletim, bakım, güvenlik koniigürasyonları konularına hakim

iv. Yedekleme. kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planlarını hazırlamış veya uygulamış

v. Güvenlik ürünleri konusunda tecrübeli (Firevvall. URL Filtcring. IDS/İPS) Tercihen:

vi.CİSA.CISSPgibi Güvenlik üzerine sertifikalarından herhangi birine sahip olmak

H-İSTKNİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİTARİHİ;

Başvurular. 18/06/2012 – 27/06/2012 talihleri arasında http://www.istanhul.edu.tr adresinde bulunan ‘Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte. 27/06/2012 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

a) Başvuru formu (Fotoğraflı)

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)

c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

d) Adli sicil belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır)

e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) . maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır) i) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge

g) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır)

h) Özgeçmiş

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartlan sağlayan adaylardan, KPSS puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının dört (4) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbul.edu.tr sitesinde 02/07/2012 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır

IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

1. Proje Yönetimi

2. Yazılım Mühendisliği

3. Veritabam sorgulama, tasarımı ve yönetim sistemleri

4. Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SOL)

5. Yazılım mimarisi

6. Bilgisayar Ağları

7. Bilgi Güvenliği

8. İşletim Sistemleri

9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular

10. Bilgisayar Donanımı

11. Web Programlama ve teknolojileri

12. Modelleme ve Simülasyon

13. Pozisyonla ilgili diğer konular iş Tanımı Yazılı re Uygulamalı Sınav Konuları

Yazılım Geliştirme Uzmanı 1,2,3.4.5.8.11.13 sırasında belirtilenler

Hastane Projeleri Yöneticisi 1,2.3.4.8.9.12.13 sırasında belirtilenler

Sistem Güvenlik Uzmanı 4,6.7,8,10,13 sırasında belirtilenler

Yazılı sınav, 09/07/2012 tarihinde saat 12:00 – 14:00 saatleri arasında İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof .Dr. Ümit Doğanay Cad. İktisat Ek Binası No:6 Kat: t Beyazıt/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav tarihi iseya/ılı sınav tarihinden itibaren yedi gün içerisinde www.istanbul.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

V- DEĞERLENDİRME

Yazılı ve uygulamalı sözlü sınav sonucunda alınan notlanıl aritmetik ortalaması alınmak suretiyle nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. 100 tam puan üzerinden 70ve daha fazla puan alan adaylar arasından nihai puan sırasına göre ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulıınanlaı ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VI -ATANMAYA HAK KAZANANLARIN İLANI

Yazılı ve uygulamalı sözlü sınav sonuçlarına göre atanmaya hak kazanan adayların listesi en geç yedi gün içerisinde www.istanbul.edu.tr sitesinde ilan edilecek olup. ayrıca ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yazılı tebligat yapılacaktır.

VII – ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.


11
May 12

İstanbul Üsküdar SYDV Personel Alımı 2012

Üsküdar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı belirsiz süreli olmak üzere personel alımı yapacak.

T.C. ÜSKÜDAR İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

İŞKUR KADIKÖY ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından sınav ile “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi’” unvanı ile 4 (Dört ) adet Belirsiz Süreli Sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

Bununla ilgili personel alımı başvurularıGenel Müdürlüğümüzün http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden 08.05.2012-22.05.2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

Gereğinin yapılmasını rica ederim.

Süleyman ERDOĞAN

Üsküdar Kaymakamı

Vakıf Başkanı

EK: 1 Adet Personel alım İlanı

İSTANBUL/ÜSKÜDAR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVVELLİ HEYETİNİN 04.05.2012 TARİH VE 2012/47 SAYILI KARAR GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üsküdar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından sınav ile “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi’” ünvanı ile 4 (Dört ) adet Belirsiz Süreli Sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

4-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık- dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Yükseköğretim Kanunu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak

2-Üniversitelerin 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından; Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler bölümlerinin herhangi birinden lisans diplomasına sahip olmak

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

4- İyi derecede bilgisayar bilgisine sahip ve (Windows, Word, Excel, v.b.) kullanabiliyor olmak,

5-. Yabancı dil bilmek, ehliyet ( İstanbul’da aktif olarak araç kullanabilmek) tercih sebebidir.

2-MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-Üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesi fotokopisi

3-KPSSP3 sınav sonuç belgesi

4-Ehliyet ve bilgisayar bildiğini gösterir belge fotokopisi

5-Özgeçmiş

SINAVI KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-2 adet vesikalık fotoğraf

2-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu

3-Adli Sicil Kaydı olmadığına dair Savcılıktan alınacak belge

4-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge (Terhis Belgesi)

3-BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

1-İş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden başvurularını yapabilirler.

2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından istenilen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

1-Başvuruda bulunan adaylar arasından KPSSP3 puanı en yüksek olan ilk 12 kişi ile mülakat yapılacaktır.

2-Mülakat yapılacak 12 kişinin listesi Üsküdar Kaymakamlığının resmi web sitesinde ilan edilecektir. (www.uskudar.gov.tr)

3- Mülakat sonucunda 4 asil 4 yedek olmak üzere kazanan adaylar www.uskudar.gov.tr adresinde açıklanacaktır.

4-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak işe alımı yapılmayacaktır.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup işe alımı yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı, sonradan anlaşılanların işe alımları iptal edilip yerine yedek adaylardan alım yapılacaktır.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5-MÜRACAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGÎLERİ

Müracaat yeri : Üsküdar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mimarsinan Mahallesi Dr

Fahri Atabey Caddesi No:21 Üsküdar /İSTANBUL

Üsküdar SYD Vakfı :(0216) 201 20 30

İLANEN DUYURULUR 04/5/2012

Süleyman ERDOĞAN

Üsküdar Kaymakamı

Vakıf Başkanı


11
Nis 12

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Personel Alımı 2012

istanbul Madenler ve Metaller İhracatçı Birlikleri 7 uzman yardımcısı ve 17 idari mmeur olmak üzere toplam 24 personel alacak.2012 yılı İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri personel alımı için aranan şartlar ve başvurular yazımızda mevcuttur.

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekildeİstanbulMaden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 7 (Yedi)UzmanYardımcısıve 17 (Onyedi) İdari Memur olmak üzere, sınavla toplam (24) adet personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Dört yıllık eğitim veren üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,

e) 01.01.2012 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1982 ve daha sonra doğanlar),

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak.

h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özürü bulunmamak,

i) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak.

j) Uzman Yardımcılığı için, ÖSYM tarafından yapılan 27–28 Haziran 2009, 10–11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 Kamu Personeli Seçme Sınavları’nda İngilizce Yabancı Dil Testinden en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) ya da Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) son dört yıl içinde (2008-2012) en az 70 ve yukarı puan almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

k) Uzman Yardımcısı için 27–28 Haziran 2009, 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

l) İdari Memur ; öğrenim durumu 4 yıl olanlar için 27 –28 Haziran 2009, 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, öğrenim durumu 2 yıl olanlar için 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,


28
Mar 12

İstanbul Kağıthane SYDV Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Kağıthane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sözleşmeli personel alım şartları baz alınarak 3 adet sözleşmeli personel alacak.Alınacak sözleşmeli personeller için diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

İSTANBUL İLİ KAĞITHANE İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

3 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İstanbul İli Kağıthane İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 02.08.2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde 2 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ile 1 adet “Muhasebeci” unvanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

İŞİN NİTELİK VE NİCELİĞİ

İşin Süresi : Sözleşmeli

İstenilen İş Gücü Süresi : 3 (Üç)

Kadro Unvanları : 2-Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1-Muhasebeci

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- 18 yaşını bitirmiş olmak.

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.

5- Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

8- Adli sicil kaydı bulunmamak.

9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

2-Muhasebe görevlisi adayları için Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin;İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi adayları için ise Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak.

3-Ofis programlarına hakim olmak.

4-Muhasebe personeli adayı için Kağıthane İlçesinde ikamet ediyor olmak ve iyi derecede muhasebe bilgisine sahip olmak.

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

5-İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

2-SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET ÜNVAN:

-İL/İLÇE/KURUM: İstanbul/Kağıthane SYDV

-ÜCRET: İşe alınacak personele Fon Kurulunun 02/08/2006 tarihli ve 2006/4 sayılı Kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen taban ve tavan ücret arasında Mütevelli Heyet kararıyla belirlenecek tutar verilecektir.

3-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgeler sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

2- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

4- 2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir)

7- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

4-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adayların, Vakıf Başkanlığında yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 29.03.2012 tarihi saat 16:30’a kadar Kağıthane İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Kağıthane Kaymakamlığı Çağlayan Mah. Cendere Cad. No:8 Kağıthane/İSTANBUL adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-Kağıthane İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-Başvurusu kabul edilen adaylar komisyon tarafından değerlendirilerek her pozisyon için bir 1 asil 2 yedek olmak üzere 3 aday Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

7-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Kağıthane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Kağıthane Kaymakamlığı

Kağıthane SYD Vakfı : 0212 294 07 15

İLANEN DUYURULUR

KAĞITHANE KAYMAKAMLIĞI

DUYURULAR


01
Ara 11

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Moral Eğititim Merkezi Müdürlüğü Aşçı Alımı 2011

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un ŞİŞLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

TC EMNİYET GEN MÜD MORAL EĞİT MERKEZ MÜD
Son Başvuru Tarihi : 09 Aralık 2011
Yayınlanma Tarihi : 30 Kasım 2011

Genel Şartlar ve Notlar

7 YIL BONSERVİS GÖSTEREBİLECEK AŞÇI ALINACAKTIR. TALEBEBAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE: Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerindenbaşvuru yapabilirler. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanlarınbaşvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkinKurumun ve talep sahibi Kamu Kurum ve Kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Başvuru yapan adaylar içerisinden talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Önceliklil olarak bavuran adaylar içerisinden de talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde noterhuzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Kurada çıkan adayların isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede ismi bulunan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvurudabulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. KamuKurum ve Kuruluşlarının daimi ve geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınmaktadır. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. Müracaat tarihleriçakışan, aynı Kamu Kurum ve Kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Aşçı 7 Pratikten

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi İlköğretim

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ADALAR, BAKIRKÖY, BEŞİKTAŞ, BEYKOZ, BEYOĞLU, ÇATALCA, EYÜP, FATİH, GAZİOSMANPAŞA, KADIKÖY, KARTAL, SARIYER, SİLİVRİ, ŞİLE, ŞİŞLİ, ÜSKÜDAR, ZEYTİNBURNU, BÜYÜKÇEKMECE, KAĞITHANE, KÜÇÜKÇEKMECE, PENDİK, ÜMRANİYE, BAYRAMPAŞA, AVCILAR, BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER, GÜNGÖREN, MALTEPE, SULTANBEYLİ, TUZLA, ESENLER, ATAŞEHİR, SANCAKTEPE, ÇEKMEKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENYURT, BEYLİKDÜZÜ, ARNAVUTKÖY, SULTANGAZİ, İSTANBUL/MERKEZ

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli