23
Tem 13

Türkiye Belediyeler Birliği İşçi Alımı 2013

Türkiye Belediyeler Birliği İŞKUR’un aradığı şartlara uygun şoför alacak.

Türkiye Belediyeler Birliğine Şoför Alınacaktır

Türkiye Belediyeler Birliğinde çalıştırılmak üzere aşağıda nitelikleri belirtilen şartlarda 1 (bir) adet şoför alınacaktır.

Adaylarda Aranan Şartlar

1) Lise mezunu olmak.

2) En az (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3) 2012 yılı KPSS’den P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

4)Aday, yönetici pozisyonundaki kişilerle birlikte çalıştırılacağından bu hizmetin gerektirdiği disiplin ve temsile haiz olmak.

turkiye_belediyeler_birligi_makam_soforu_alim_ilani_h1182Açıklamalar

1)Personel, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olacaktır.

2) İkramiye, yemek yardımı, aile yardımı, çocuk yardımı ve diğer sosyal haklar hariç olmak üzere; 16 yaşından büyük işçiler için tespit olunan brüt asgari ücretin 2 (iki) katı tutarında brüt ücret ödenecektir.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükmü gereğince, işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alındığından, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırlarında ikamet eden adaylar Çalışma ve İş Kurumuna müracaat edebileceklerdir.

4) Çalışma ve İş Kurumunca TBB’ye bildirilen adaylar, TBB tarafından yazılı ve/veya sözlü sınava tabi tutulacaktır.

İlgilenen adayların 01/08/2013 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Çalışma ve İş Kurumunun şubelerine müracaat etmeleri veyawww.iskur.gov.tr web adresinden müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

T.C. Türkiye Belediyeler Birliği


01
Tem 13

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Memur Personel Alımı 2013

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli personel alım şartlarına uygun olarak Büro Personeli alacak.Adaylarrı 15 gün içerisinde başvuru ve belgeleri tamamlaması gerekiyor.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Dış Hekimliği Fakültesi ve Dursun Odabaş Tıp Merkezinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06 06 1078 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28 06 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre 2012 yılı KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BİRİMİ: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

UNVANI ADEDİ BÜTÇESİ ARANAN NİTELİKLER
Büro Personel 2 Döner Sermaye -Lise ve Dengi Okul mezunu olmak

- Dental amaçlı cihazların kullanım ve eğitim sertifikasınasahip olmak

-Er-Cr: YSGG lazer Cihazları Bakım ve Kullanım sertifikasına sahip olmak.

- Oracle veri tabanında çalışan Hastane Bilgi Yönetim
Sistemi (HBYS) kullanım sertifkasına sahip ohıak.

Büro Personel 1 Döner Sermaye • Önlisans mezunu olmak.

- Dental amaçlı Cihazların Kullarım ve Eğitim sertifikasına sahip olmak

- Er-Cr: YSGG Lazer Cihazları Bakım ve Kullanım sertifikasına sahip olmak

- İşaret Dii sertifikasına sahip otmak.

- Oracle veri tabanında çalışan Hastane Bilgi Yönetim
Sistemi (HBYS) kullanım sertifkasına sahip olmak.

Büro Personel 1 Döner Sermaye - Lisans düzeyinde İktisadı ve idari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunu olmak.- Dental amaçlı Cihazların Kullanım ve Eğitim sertifikasına sahip olmak.

- Oracle veri tabanında çalışan Hastane Bilgi Yönetim
Sistemi (HBYS) kullanım sertifkasına sahip olmak.

Büro Personel 1 Döner Sermaye - Önlisans düzeyinde Muhasebe Bölümü mezunu omak.- Laboratuva’ Bilgi Yönetim Sistemi Kullanıcıları Yönetimi ve
Destek Hizmetleri sertifikasına sahip olmak.

- Temel Bilgisayar Donanım ve Eğitimi sertifikasına sahip olmak.

- Hastane Bigi Yönetimi Sistemi Kullanıcılan Yönetmı ve
Destek hizmetleri sertifikasına sahip olmak.

- Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon sertifikasına sahp olmak.

- Uluslar arası Katılımlı Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve
Hasta Güvenliği sertifikasına sahip olmak.

- Liderlik Konulu Eğitim sertifikasına sahip olmak.

- iletişim Konulu Eğitim Programı sertifikasına sahip olmak.

- TEGU İnteraktif iletişimi ve Çocuk Haklan Eğitim
Gönüllüsü sertifikasına sahip olmak.

- Er-Cr: YSGG Lazer Cihazları Bakım ve Kullanım sertifikasına sahip olmak

 

BİRİMİ: DURSUN OOABAS TİP MERKEZİ
ÜWANI ADEDİ ARANAN NÎTELİKLER
Büro Personel 1 Döner Sermaye ¦-Lisans düzeyinde Rekreasyon Bölümü mezunu olmak.- İşaret Dili Eğitimi Belgesine sahip olmak.

• Otizinli çocuklarda Fizyoterapi Eğitim Belgesine sahip oimak.

- İSO 9001 -2008 iç Tetkikçi Eğitim Belgesine sahip olmak.
OHSAS18001 iş Sağlığı ve Güvenliği sertte ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmak

- Entegre Yönetim Sistemi Egtimi Sertifikasına sahip olmak.

- Manuel Terapi ve Serabral Paisi Eğitim Belgesine sahip olmak.

imagesI-GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlı sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle Askerlikle ilgisi bulunmamak Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

e) 657 sayılı Kanunun 53, maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak

f) 2012 yılı KPSS (B) sınavı sonuç belgesine sahip olmak

g) Adaylar en fazla 1 pozisyon için başvurabilir

II-BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir Sadece bir pozisyon için başvuru yapılacaktır Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her ıkı başvuru da geçersiz sayılacaktır Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

III-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1) 2012 yılı KPSS (B) sınavı puanına göre sıralama yapılacaktır Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır Atanmaya hak kazanan adaylar www.wu.edu.tr adresinden ilan edilecektir Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır

2) Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgelen tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir Belgelerin teslime müteakip atama yapılır atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içende aday görevine başlamak zorundadır Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler

IV-İSTENEN BELGELER:

1 – Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe

2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir)

3- Başvurulan pozisyon için aranan niteliklerin belgelendirilmesi gerekmektedir.

4- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge

5- 2 adet vesikalık fotoğraf

6- Nüfus cüzdan fotokopisi

7- 2012 yılı KPSS (B) sonuç belgesinin fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

NOT:

2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir

3)Herhangı bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir

4) Sonuçlar Üniversitemiz Web Sitesinde yayımlanacak olup, ayrıca tebliğ mahiyetindedir

ADRES : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /Zeve Kampüsü-VAN


05
Haz 13

Danıştay Personel Alımı 2013

Danıştay Başkanlığı bünyesinde çalıştırmak üzere 5 mühendislik kadrosu için personel alımı yapacak.Başvular 03-14 Haziran 2013 tarihleri arasında olacak.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA 657 SAYILI KANUNUN 4/A MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE KADROLU MÜHENDİS ALINACAKTIR

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünde(Web Sayfası ve intranet sitesinin tasarım ve idamesinde, Danıştay-UYAP yazılımının geliştirilmesi ve idamesinde, Sistem Yönetimi biriminde ve Network Yönetimi biriminde) görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12 nci maddesi ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre 8. derecede 5 Mühendis kadrosuna personel alınacaktır.

Başvurular 03/06/2013 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacak olup 14/06/2013 Cuma günü saat 17:30 da sona erecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

a-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b-) 31/12/2013 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (31/12/1978 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir.)

c-) 2012-KPSS lisans sonucuna göre KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

d-) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

14199B) ÖZEL ŞARTLAR

a-) Mühendislik fakültelerinin; Elektronik, elektrik–elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, mekatronik, bilgisayar, bilişim sistemleri, yazılım, endüstri, kontrol ve sistem, bilgisayar bilimleri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

b-) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS/YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu belgelemek. Ancak, yurtiçi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “İnternational English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

c-)

1. İnternet ve İntranet sitelerinin tasarım ve idamesinde çalışacak mühendis için;

- Web sayfası tasarımı ve internet programlama konusunda bilgi sahibi olmak

2. Danıştay-UYAP yazılımının geliştirilmesi ve idamesinde çalışacak mühendis için;

- Java programlama dili, Web tabanlı program geliştirme, Nesneye Yönelik Programlama(OOP), İnternet Programlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak

3. Sistem Yönetimi Biriminde çalışacak mühendis için;

- VMWare sanal işletim sistemi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- Sanallaştırma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- Windows 2008 Server işletim sistemi konusunda bilgi sahibi olmak

4. Network Yönetimi Biriminde çalışacak mühendis için;

- İnternet Protokolü(IP), lokal alan bilgisayar ağları(LAN), sanal lokal alan bilgisayar ağları(VLAN), switch ve router konfigürasyonu konularında bilgi sahibi olmak

2. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi/ulaştırılması zorunludur.

a-) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)

b-) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No’lu),

c-) 2012 KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 türü puanı içeren bilgisayar çıktısı),

ç-) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,

d-) Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi.

3. BAŞVURU TARİHİ, SÜRESİ, ŞEKLİ VE DİĞER HUSUSLAR

a-) Başvuru 03/06/2013 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacak olup 14/06/2013 Cuma günü saat 17:30 da sona erecektir.

b-) Adaylar, Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak (fotoğrafsız ve imzasız başvurular kabul edilmeyecektir.) yukarıda sayılan belgelerle birlikte; şahsen başvurabileceği gibi, yukarıda belirtilen belgeleri APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine ulaştırmak suretiyle de başvuru yapabileceklerdir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaşması gerekmekte olup, bu tarihten sonra Başkanlığımıza ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

c-) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

4. UYGULAMA, SÖZLÜ SINAVI VE YERLEŞTİRME

a-) Uygulama sınavı;

Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün ve saatte sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir. Uygulama sınavı; atanacağı kadronun ve çalışacağı birimin gerektirdiği mesleki beceriye ilişkin konulardan yapılacak olup, en az 70 puan alınması şarttır.

b-) Sözlü sınavı;

Uygulama sınavında başarılı olan adaylar için sözlü sınavın hangi gün ve saatte yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir. Adayların, sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

c-) Nihai başarı listesi;

Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Yapılacak bu değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aynı sayıda yedek aday, sözlü sınavın bitimini takip eden yedi gün içinde http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ç-) Atanma;

1-) Atama işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte atama işleminin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.

2-) Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3-) Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır.

Başvuru formunu doldurmadan önce mutlaka okuyunuz !

AÇIKLAMALAR

Başvuru Formunu doldurmadan önce İlan metnini dikkatlice okuyup, kendinizle ilgili alanları eksiksiz olarak doldurunuz.

1-) İşaretli alanların doldurulması zorunludur. İşaretli alanları doldurmayanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

2-) Form, başvuru talebinde bulunanın el yazısı ile okunaklı biçimde, seçme kutuları (X) koymak suretiyle doldurulacaktır.

3-) Bütün sorular tam, açık ve doğru olarak cevaplandırılacaktır.

4-) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar kazanmış dahi olsalar göreve başlatılmayacak olup, göreve başlatılanların atamaları iptal edilerek haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.


20
Kas 12

İnönü Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

İnönü Üniversitesi aşağıda belirtilen sağlık bölümlerinde belirtilen şartlara uygun olarak sözleşmeli personel alacak.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Adaylar her bir unvan için 2012 yılı KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda 49 (kırk dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır

UNVAN SAYI CİNSİYET ARANAN NİTELİKLER PUAN TÜRÜ
HEMŞİRE 40 E-K 4 yıllık sağlık yüksekokullarının hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümünden mezun olmak 2012 yılı KPSS(B)
EBE 1 E-K 4 yıllık sağlık yüksekokullannın ebelik bölü- münden mezun olmak 2012 yılı KPSS(B)
SAĞLIK FİZİKÇİSİ 1 E-K 1- Mühendislik fakültelerinin fizik mühendisliği bölümünden mezun olmak.2- Radyoterapi alanmda yüksek lisans yapmış olmak.

3- En az 5 yılyataklıtedavi kurumlarının radyoterap ünitesinde çalışmış olmak.

2012 yılı KPSS(B)
TEKNİKER 1 E-K 1 – Meslek yüksekokulu teknik programlar bölümü endüstriyel elektronik programı mezunu olmak.2- Windows 7,Microsoft SQl Servis Eğitim Hastane Laboratuar PACS Bilgi Yönetim Sistem- leri Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

3- Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi ile iş SağlığıGüvenliğive Çevre Sağlığı Eğitimi sertifikasına sahip olmak.

4- En az 5 yıl yatak 1 ‘ tedavi kurumlarının bilgi işlem biriminde deneyim şahta olmak.

2012 yılı KPSS(B)
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 E-K 1- Sağlık hizmetten meslek yüksekokuluanestezi bölümünden mezun olmak.2-En az 400 adet nöroradyolojik işlemler (majör serebral vasküler) vakalara katılarak tecrübe sahibi olduğunu belirtir ve erişkin ve pediatn kalp damar cerrahisi vakalannda TOF,VSD.ASD,AV kanal defekti senning BT shunt, Glenn sfıunt, aort koarktasyonu gibi en az 700 vakanın anestezisinde ve cerrahisinde aktif olarak katılmış olmak.

3-Yetişkin bireylerde ileri yaşam desteği eğitimi ve rever sal ajanların kullanımı eğitimi sertifikasına sahip olmak.

2012 yılı KPSS{B)
DESTEK PERSONELİ 1 E-K 1- Sosyal bilimler meslek yüksek okulu halkla ilişkiler ve tamtım bölümü mezunu olmak.2- Çevre yönetimi,müşterimemnuniyet ve iş sağlığı ve güvenliği sertifikalarına sahip olmak.

3- Üst düzey yönetta asistanlığı eğitimi almış olmak.

4- En az 1 yıl, yataklı tedavi kurumlannın halkla ilişkiler birimindedeneyimsahibi olmak.

2012 yılı KPSS(B)
* DESTEK PERSONELİ 1 E-K 1- Lise mezunu olmak 2- Bilgisayar isletmeni ve bilgisayarlı muhasebe sertifikalama sahip olmak. 3- En az 2 yıl, eğitim kurumlannın uzaktan eğitim sistemlen ile ilgili 2012 yılı KPSS(B)
BÜRO PERSONELİ 1 E-K 1-Bilgisayarmühendisliği bölümü mezunu olmak.2- Developıng Web Applications Using Microsoft Visual Studio sertifikasına sahip olmak.

3- Depolama sistemleri destek, kurulum uzmanı ile SPARC sunucu yüksek seviye uygulama uzmanı sertitkalarına sahip olmak.

4- En az 1 yıl, eğitim kurumlarının bilgi işlem bınminde deneyim sahibi olmak.

2012 yılı KPSS(B)
BÜRO PERSONELİ 1 E-K 1-Lise mezunu olmak2- Bilgisayar isletmeni sertifikasına sahip olmak.

3- Bilgisayar programcılığı. web tasanmı ile veritabanı uzmanlığı sertifikalanna sahip olmak.

4- ntemet programcılığı (PHP) biliyor olmak

5- En az 2 yıl, eğitim kurumlarının uzaktan eğitim sistemleri ile ilgili deneyim sahibi olmak.

2012 yılı KPSS(B)
DESTEK PERSONELİ 1 E-K 1- Lise mezunu olmak.2- En az 8 yıl, eğitim kurumlannın bilgisayar labora- tuvan destek hizmetinde deneyim sahibi olmak.

3- SPSS, ETA, MATLAB, LOGO programlannı iyi düzeyde biliyor olmak.

2012 yılı KPSS(B)

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1. Türk vatandaşı olmak.

2. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak

5. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. ( Bu durum, memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.) .

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde (mesai sonuna kadar), hangi pozisyona başvurduklarını belirten başvuru dilekçesi, özgeçmiş, mezuniyet belgesinin aslı veya sureti, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2012 KPSS sonuç belgesi ile inönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

(1) Yerleştirme sonuçları en geç 1 ( bir) hafta içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

(2) Sözleşmeli hemşire, ebe, sağlık fizikçisi, tekniker, sağlık teknikeri, destek personeli, büro personeli pozisyonlarına yerleştirilen adayların, sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde aşağıda talep edilen belgelerle birlikte, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi insan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YERLEŞENLERDEN İSTENECEK BELGELER :

1-8 adet vesikalık fotoğraf,

2-Nüfus cüzdanının 2 adet fotokopisi,

3-Diplomanın aslı ve fotokopisi

4-SSK numarası (Daha önce çalışmış adaylardan talep edilmektedir)

5-Öz geçmişi

6-Mal Bildirim Beyannamesi Üniversitemiz yerleşkesindeki Garanti Bankasından açtırılan maaş hesabına ait hesap cüzdanının fotokopisi.

(3) Süresi içinde başvuru evraklarını tamamlamayan kişiler yerleştirme haklarını kaybetmiş olacaklardır.

(4) Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır

NOT: Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya her hangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerle


09
Kas 12

Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı 2012

Milli Savunma Bakanlığı alacağı memur adayları arasından uzman personel alımı yapacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

TEMİNİ YAPILACAK MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR

DUYURU METNİ

Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” gereği personel temin edilecektir.

A. ALINACAK MEMUR KADROLARININ; B. ALINACAK PERSONELİN;

ALINACAK İL SINAV MERKEZİ SINIFI ÜNVANI DERECESİ MİKTARI CİNSİYETİ NİTELİKLERİ :

ANKARA ANKARA GİH Uzman 9 4E/B Fakültelerin İktisat (3213), Maliye (3254) bölümü mezunu olmak.

C. GENEL ŞARTLAR:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak. (A bendinin 6 ncı Fıkrası hariç)

D. ÖZEL ŞARTLAR:

1. 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2012 – KPSS) girmiş olmak.

2. 2012 yılı KPSS sınavından lisans mezunu (KPSSP03) puanı kullanılacak olup, 75 ve üzeri puan almış olmak.

3. Herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya hali hazırda çalışıyor olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak.

5. Sağlık Raporu için sevk edilecekleri Askeri Hastaneden “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak.

6. Yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

7. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

E. SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER

1. Başvuru Tarihi : 21 ve 22 Kasım 2012 (09.00 – 17.00 saatleri arası)

2. Başvuru Yeri : TSK Sivil Memur Eğitim ve Sosyal Hizmet Komutanlığı (Etiler Astsubay Orduevi Yanı) Tandoğan -ANKARA

3. Sınav Yeri : Başvurunun kabul edildiği yerde icra edilecektir.

4. Sınav Tarihi : 04 Aralık 2012 Saat: 09.00

5. Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; yukarıda yazılı ünvanın karşısında belirtilen miktarın 6 katı kadar aday KPSS puan derecelerine göre değerlendirilmeye (mülakat ve/veya uygulamalı sınav) tabi tutulacaktır.

6. Değerlendirmeye tabi tutulacak adaylara ait isim listeleri 28 Kasım 2012 tarihinde www.msb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

F. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. İş Talep Formu (Başvuru esnasında verilecektir.)

2. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş, renkli)

3. Nüfus Cüzdanı Sureti

4. Öğrenim Belgesi Fotokopisi

5 . Askerlik Durum Belgesi Fotokopisi

6. 2012 KPSS Sınav Sonuç Belgesi (B Grubu kadrolar için)

7. Savcılıktan Adli Sicil Belgesi


10
Eyl 12

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi aşağıda tabloda belirtilen pozisyonlar için sözleşmeli personel alacak.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde, (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıstjnlmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2′incı maddenin (b) fıkrasına göre 2 (adet) sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru İrtibat Tel: 0 252 211 10 91 -0 252 211 10 96 BaşvuruTarihleri: Başvurular, ilanımızın Türkiye genelinde yüksek tirajlı 5 (bes) gazeteden birinde yayımlanmasını izleyen 15 (on beş) gün içerisinde alınacaktır.

POZİSYON ADET AÇIKLAMA
Büro Personeli 1 • Maliye bölümü lisans mezunu olmak- Hayal Sigortası ve Satış Temö Epml Programı Sertifikasına sahip olmak

- Belgelendirmek koşuluyla bireysel emeklilik alanında hayat ve diğer sigortacılık işlemleri konusunda 5 yılhk tecrübeye sahip olmak.

Büro Personeli 1 - Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak- Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilen esaslara uygun olarak düzenlenen Bilgisayar Kursu sertifikasına sahip olmak.

• Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisans sertifikasına sahip olmak.

İSTENİLEN BELGELER:

1 – Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

2- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya Internet çıktısı

3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 4-Fotoğraf (1) adet 5- iş talep formu

GENEL ŞARTLAR:

657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde yer alan, aşağıda belirtilen genel şartları taşıyor olmak, “Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel veözel şartlar aranır

A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 inci maddesindeki yaş sarflarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.”

ÖZEL ŞARTLAR;

1 – Belirtilen öğrenim düzeylerinden mezun olmak.

2- 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve 2012/KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

NOT: Sözleşmeli personel alımında, 06,06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar* da yer alan hükümler esas alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

-Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 (on bes) gün içinde (mesai bitimine kadar) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına, istenilen belgeier ile biriikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen yapılacaktır, Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI;

-KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman; başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde vwvw.mugla.edu.tr adresinden ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır,

-İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Adaylann puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

-Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerme yedek kazananlardan sırasıyla atama yapılacaktır.


25
Oca 12

Şişli Öğretmenevi Personel Alımı 2012

Şişli Öğretmenevi aranan şartlara uygun muhasebeci, garson, resepsiyonist ve aşçı alımı yapacak.Bu alımlar için genel şartlar aşağıda yazımızda belirtilmiştir.

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un ŞİŞLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

ŞİŞLİ ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 02 Şubat 2012
Yayınlanma Tarihi : 24 Ocak 2012

Genel Şartlar ve Notlar

1 YIL DENEYİMLİ MUHASEBECİ ALINACAKTIR. TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE: Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi Kamu Kurum ve Kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Başvuru yapan adaylar içerisinden talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Önceliklil olarak bavuran adaylar içerisinden de talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Kurada çıkan adayların isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede ismi bulunan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının daimi ve geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınmaktadır. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. Müracaat tarihleri çakışan, aynı Kamu Kurum ve Kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Muhasebeci Pratikten

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi Lisans

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ADALAR, BAKIRKÖY, BEŞİKTAŞ, BEYKOZ, BEYOĞLU, ÇATALCA, EYÜP, FATİH, GAZİOSMANPAŞA, KADIKÖY, KARTAL, SARIYER, SİLİVRİ, ŞİLE, ŞİŞLİ, ÜSKÜDAR, ZEYTİNBURNU, BÜYÜKÇEKMECE, KAĞITHANE, KÜÇÜKÇEKMECE, PENDİK, ÜMRANİYE, BAYRAMPAŞA, AVCILAR, BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER, GÜNGÖREN, MALTEPE, SULTANBEYLİ, TUZLA, ESENLER, ATAŞEHİR, SANCAKTEPE, ÇEKMEKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENYURT, BEYLİKDÜZÜ, ARNAVUTKÖY, SULTANGAZİ, İSTANBUL/MERKEZ

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

 

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un ŞİŞLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

ŞİŞLİ ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 02 Şubat 2012
Yayınlanma Tarihi : 24 Ocak 2012

Genel Şartlar ve Notlar

1 YIL DENEYİMLİ GARSON ALINACAKTIR. TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE: Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi Kamu Kurum ve Kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Başvuru yapan adaylar içerisinden talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Önceliklil olarak bavuran adaylar içerisinden de talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Kurada çıkan adayların isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede ismi bulunan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının daimi ve geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınmaktadır. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. Müracaat tarihleri çakışan, aynı Kamu Kurum ve Kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Garson (Servis Elemanı) Pratikten

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi Önlisans

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ADALAR, BAKIRKÖY, BEŞİKTAŞ, BEYKOZ, BEYOĞLU, ÇATALCA, EYÜP, FATİH, GAZİOSMANPAŞA, KADIKÖY, KARTAL, SARIYER, SİLİVRİ, ŞİLE, ŞİŞLİ, ÜSKÜDAR, ZEYTİNBURNU, BÜYÜKÇEKMECE, KAĞITHANE, KÜÇÜKÇEKMECE, PENDİK, ÜMRANİYE, BAYRAMPAŞA, AVCILAR, BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER, GÜNGÖREN, MALTEPE, SULTANBEYLİ, TUZLA, ESENLER, ATAŞEHİR, SANCAKTEPE, ÇEKMEKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENYURT, BEYLİKDÜZÜ, ARNAVUTKÖY, SULTANGAZİ, İSTANBUL/MERKEZ

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

 

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un ŞİŞLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

ŞİŞLİ ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 02 Şubat 2012
Yayınlanma Tarihi : 24 Ocak 2012

Genel Şartlar ve Notlar

1 YIL DENEYİMLİ RESEPSİYONİST ALINACAKTIR. TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE: Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi Kamu Kurum ve Kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Başvuru yapan adaylar içerisinden talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Önceliklil olarak bavuran adaylar içerisinden de talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Kurada çıkan adayların isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede ismi bulunan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının daimi ve geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınmaktadır. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. Müracaat tarihleri çakışan, aynı Kamu Kurum ve Kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Resepsiyonist Pratikten

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi Önlisans

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ADALAR, BAKIRKÖY, BEŞİKTAŞ, BEYKOZ, BEYOĞLU, ÇATALCA, EYÜP, FATİH, GAZİOSMANPAŞA, KADIKÖY, KARTAL, SARIYER, SİLİVRİ, ŞİLE, ŞİŞLİ, ÜSKÜDAR, ZEYTİNBURNU, BÜYÜKÇEKMECE, KAĞITHANE, KÜÇÜKÇEKMECE, PENDİK, ÜMRANİYE, BAYRAMPAŞA, AVCILAR, BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER, GÜNGÖREN, MALTEPE, SULTANBEYLİ, TUZLA, ESENLER, ATAŞEHİR, SANCAKTEPE, ÇEKMEKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENYURT, BEYLİKDÜZÜ, ARNAVUTKÖY, SULTANGAZİ, İSTANBUL/MERKEZ

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

 

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un ŞİŞLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

ŞİŞLİ ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 02 Şubat 2012
Yayınlanma Tarihi : 24 Ocak 2012

Genel Şartlar ve Notlar

1 YIL DENEYİMLİ AŞÇI ALINACAKTIR. TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE: Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi Kamu Kurum ve Kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Başvuru yapan adaylar içerisinden talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Önceliklil olarak bavuran adaylar içerisinden de talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Kurada çıkan adayların isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede ismi bulunan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının daimi ve geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınmaktadır. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. Müracaat tarihleri çakışan, aynı Kamu Kurum ve Kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Aşçı Pratikten

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi Önlisans

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ADALAR, BAKIRKÖY, BEŞİKTAŞ, BEYKOZ, BEYOĞLU, ÇATALCA, EYÜP, FATİH, GAZİOSMANPAŞA, KADIKÖY, KARTAL, SARIYER, SİLİVRİ, ŞİLE, ŞİŞLİ, ÜSKÜDAR, ZEYTİNBURNU, BÜYÜKÇEKMECE, KAĞITHANE, KÜÇÜKÇEKMECE, PENDİK, ÜMRANİYE, BAYRAMPAŞA, AVCILAR, BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER, GÜNGÖREN, MALTEPE, SULTANBEYLİ, TUZLA, ESENLER, ATAŞEHİR, SANCAKTEPE, ÇEKMEKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENYURT, BEYLİKDÜZÜ, ARNAVUTKÖY, SULTANGAZİ, İSTANBUL/MERKEZ

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

23
Kas 11

Lüleburgaz Orduevi Aşçı Alımı 2011

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un KIRKLARELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ (LÜLEBURGAZ)
Son Başvuru Tarihi : 02 Aralık 2011
Yayınlanma Tarihi : 23 Kasım 2011

Genel Şartlar ve Notlar

Adayların Adrese Dayalı Kimlik Sistemindeki bilgiler dikkate alınır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebe herhangi bir İŞKUR İl/Şube Müdürlüklerinden şahsen başvurabilecekleri gibi www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden de başvuru yapabilirler.Kamu Personeli Seçme Sınavına 2010 (KPSS) Katılan,Lise Mezunları için KPSSP94 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar Başvurabilirler. Başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını talebi veren kamu kurumuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılacaktır. Önceliklilerden müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.Öncelik hakkından ikinci kez yararlanamaz Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki işgünü başvurular kabul edilecektir.TERCİH SEBEBİ: Mesleki deneyim süresi en az 3 yıl olup, bu süre sgk ile belgelendirelecektir.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Aşçı 3 Okuldan

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP94 60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

18
Kas 11

Mudurnu Belediyesi Greyder Operatörü Alımı 2011

Mudurnu Belediyesi aranan şartlara uygun 1 adet greyder operatörü alacaktır.

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un BOLU İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

MUDURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Son Başvuru Tarihi : 28 Kasım 2011
Yayınlanma Tarihi : 17 Kasım 2011, Sayı : 1030860

Genel Şartlar ve Notlar

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Greyder Operatörü Kurstan

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP94 60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :BOLU MERKEZ, GEREDE, GÖYNÜK, KIBRISCIK, MENGEN, MUDURNU, SEBEN, DÖRTDİVAN, YENİÇAĞA

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

25
Eki 11

Lüleburgaz Orduevi Aşçı Alımı 2011

Lüleburgaz Orduevi en az iki yıl deneyimli öğrenim seviyesi en az lise ve dengi okullardan mezun olan kişilerden aşçı alacaktır.Diğer şartlar yazımızda belirtilmiştir.

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un KIRKLARELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ (LÜLEBURGAZ)
Son Başvuru Tarihi : 02 Kasım 2011
Yayınlanma Tarihi : 24 Ekim 2011

Genel Şartlar ve Notlar

Adayların Adrese Dayalı Kimlik Sistemindeki bilgiler dikkate alınır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebe herhangi bir İŞKUR İl/Şube Müdürlüklerinden şahsen başvurabilecekleri gibi www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden de başvuru yapabilirler.Kamu Personeli Seçme Sınavına 2010 (KPSS) Katılan,Lise Mezunları için KPSSP94 Puanı 60 ve Üzerinde Olan Adaylar Başvurabilirler. Başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını talebi veren kamu kurumuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılacaktır. Önceliklilerden müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. öncelik hakkına sahip olanlardan,başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınavakatılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.Öncelik hakkından ikinci kez yararlanamaz Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki işgünü başvurular kabul edilecektir.TERCİH SEBEBİ: Mesleki deneyimsüresi en az 2 yıl olup, bu süre sgk ve ya bonservis ile belgelendirelecektir.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Aşçı 2 Okuldan

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP94 60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :BABAESKİ, DEMİRKÖY, KIRKLARELİ MERKEZ, KOFÇAZ, LÜLEBURGAZ, PEHLİVANKÖY, PINARHİSAR, VİZE

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

21
Eki 11

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sivil Memur Alımı 2011

Hava Kuvvetleri  Komutanlığı dördüncü kez olmak üzere 2011  yılında memur alacaktır.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2011 YILI DÖRDÜNCÜ MEMUR ALIM DUYURUSU

1. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında istihdam edilmek üzere “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

2. ALINACAK MEMUR KADROLARI

SINIFI UNVANI ALINACAK PERSONEL MİKTARI PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLERİ İSTENEN KPSS PUAN TÜRÜ VE NOTU CİNSİYETİ YERİ (İL/İLÇE)
GİHS Hukuk Uzmanı(*) 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak KPSSP3 EN AZ 50 B/E ANKARA-İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)
YHS Bayan Kuaförü(**) 1 Meslek Liselerinin veya 2 YYO Kuaförlük/Güzellik ve Saç Bakımı bölümü olmak veya Kuaförlük tecrübesi olup lise veya dengi okul mezunu olmak KPSSP93 KPSSP94 EN AZ 50 B/E ESKİŞEHİR
YHS Garson 1 Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi veya Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak KPSSP93 KPSSP94 EN AZ 50 B İSTANBUL- ÖZDERE/İZMİR-ERDEK- ESKİŞEHİR-KAYSERİ- ANAMUR-
YHS Garson 1 Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi veya Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak KPSSP93 KPSSP94 EN AZ 50 E İSTANBUL- ÖZDERE/İZMİR-ERDEK- ESKİŞEHİR-KAYSERİ- ANAMUR-
TOPLAM 4

(*) Uzmanlık unvanı memura asalet tasdiki ile birlikte verilecektir.

(**) 3308 sayılı kanuna göre ustalık-kalfalık belgesi veya bonservis sahibi ve iş tecrübesi olması gerekir. (Bilgi, beceri ve iş tecrübelerinin olup olmadığı kontrol edilecektir.)

3. BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANAN ŞART VE NİTELİKLER:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′inci maddesinde belirtilen genel şartlar (A bendinin 6′ncı fıkrası hariç) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı için aranan özel şartlara sahip olmak.

b. 4 Yıllık Yüksek Okullar için 2010 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (2010-KPSS Lisans), 2 Yıllık Yüksek Okul ve Ortaöğretim Mezunları için 2010 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) girmiş olmak.

c. İlan edilen unvanların öğrenim şartı için son mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ye girmiş olmak.

(Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocukları için, merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınacağından internetten yapılan başvuru sonrası 7′nci maddedeki elektronik posta veya telefonlara bilgi verilmesi gerekmektedir)

ç. Hava Kuvvetleri Komutanlığınca daha önce yapılan sivil memur alımlarında; katılması için çağrı yapılmamış veya kaybetmemiş ya da olumsuz cevap almamış olmak.

d. Başvuru tarihi son günü (28 Ekim 2011) itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 31 yaşından gün almamış olmak. (28 Ekim 1981-28 Ekim 1993 tarihleri arasında doğmuş olmak)

e. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevler ile Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay ve Uzman Erbaş/Çavuş olarak daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak.

f. Erkek adaylar için 31 Aralık 2011 itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini normal süresi içinde fiilen tamamlamış olmak. (5837 sayılı kanunla değişen 1111 sayılı Kanununun 2′nci maddesi kapsamında olanlar hariç)

g. Değerlendirmede başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri Askeri Hastaneden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre “TSK’da Sivil Memur Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak ve güvenlik tahkikatı sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

ğ. Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

4. İLK BAŞVURU:

a. İlk başvurular; http://www.hvkk.tsk.tr/sma/ internet adresindeki “ilk defa başvuruyorsanız tıklayınız” linkindeki İş Talep Formu’na girilerek yapılacak olup, girişler 14 Ekim 2011 Cuma günü saat:09.00′da başlayıp, 28 Ekim Cuma günü saat:16.00′da sona erecektir. (Giriş sonrası her adaya bir şifre verilecektir.)

b. İnternetten başvuru yapamayanlara müracaatları halinde (başvuru süresince) yardımcı olunacak, posta yoluyla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

c. Anlaşılmayan konular ve yardım talepleri için 7′nci maddedeki telefonlar aranabilecek veya elektronik posta adresinden yardım alınabilecektir.

5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ:

a. Başvuruları uygun görülen adaylar en geç 04 Kasım 2011 tarihine kadar internet aracılığı ile ilan edilecektir.

b. İlan edilen adaylar sınava katılmak istiyorlarsa http://www.hvkk.tsk.tr/sma/ internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve ilk başvuru sırasında verilmiş olan şifre ile ulaşacakları İş Talep Formu’na 15 Kasım 2011 saat:12.00′ye kadar istenen ilave bilgileri gireceklerdir.

c. Sınava (mülakata) girecek adayların listesi (Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre en yüksek puanlıdan başlanarak hazırlanan ve ihtiyaca göre her unvan için alınacak miktarın beş ila yirmi katı olarak belirlenen sayıda) en geç 18 Kasım 2011 tarihine kadar internet aracılığı ile ilan edilecektir.

6. BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ TAKVİM VE BİLGİLER:

Başvuru başlangıcı Başvuru sonu

Başvuruları uygun görülenlerin ilanı İş talep formu’nun doldurulması Sınava gireceklerin ilanı Belge teslim ve sınav yeri Belge (evrak) teslim zamanı Sınav tarihleri

Yedekten mülakata gireceklerin ilanı Yedek sınav tarihleri 14 Ekim 2011 saat:09.00

28 Ekim 2011 saat: 16.00

04 Kasım 2011 (En geç)

04 Kasım 09.00-15 Kasım 2011 saat: 12.00 arası

15-18 Kasım 2011

Hv.K.K.lığı Karargah Binası / Bakanlıklar-Ankara

24 Kasım 2011 saat :09.00-12.00 arası

25 Kasım 2011

25-28 Kasım 2011 (En geç) 02 Aralık 2011

Sınava katılmak için getirilecek belgeler ile diğer bilgiler internetten daha sonra yapılacak ilan sırasında açıklanacaktır.

7. İRTİBAT TELEFONLARI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:

Telefonlar: 0312 4142174 – 4142032 – 4142686 – 4142601 – 4143283 – 4142702 – 4143363

Elektronik Posta adresi: “hvkkmemur@hvkk.tsk.tr.”


03
Ağu 11

Konya Zincirlikuyu Belediyesi Kamyonet Şoförü Alımı 2011

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

ZİNCİRLİKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Son Başvuru Tarihi : 12 Ağustos 2011
Yayınlanma Tarihi : 03 Ağustos 2011, Sayı : 975397

Genel Şartlar ve Notlar

 

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Kamyonet Şoförü Kurstan

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi İlköğretim

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :AKŞEHİR, BEYŞEHİR, BOZKIR, CİHANBEYLİ, ÇUMRA, DOĞANHİSAR, EREĞLİ/KONYA, HADİM, ILGIN, KADINHANI, KARAPINAR, KULU, SARAYÖNÜ, SEYDİŞEHİR, YUNAK, AKÖREN, ALTINEKİN, DEREBUCAK, HÜYÜK, KARATAY, MERAM, SELÇUKLU, TAŞKENT, AHIRLI, ÇELTİK, DERBENT, EMİRGAZİ, GÜNEYSINIR, HALKAPINAR, TUZLUKÇU, YALIHÜYÜK, KONYA/MERKEZ

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süreli

06
Tem 11

Eskişehir İl Özel İdaresi Geçici Aşçı Alımı 2011

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un ESKİŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.
ESKİŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
Son Başvuru Tarihi : 14 Temmuz 2011
Yayınlanma Tarihi : 05 Temmuz 2011Genel Şartlar ve Notlar

İŞ GEÇİCİ OLUP EN FAZLA 5 AY ÇALIŞILACAKTIR. TECRÜBELİ VE MESLEK BELGESİ OLANLAR TERCİH EDİLECEKTİR.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Aşçı (Özel Hizmet)

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ÇİFTELER, ESKİŞEHİR MERKEZ, MAHMUDİYE, MİHALIÇÇIK, SARICAKAYA, SEYİTGAZİ, SİVRİHİSAR, ALPU, BEYLİKOVA, İNÖNÜ, GÜNYÜZÜ, HAN, MİHALGAZİ, ODUNPAZARI, TEPEBAŞI

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 2
İş Sözleşmesi Tipi Belirli Süreli (Geçici)
Çalışma Şekli Tam Süreli

02
Tem 11

Ali gaffar Okkan Kreş ve Gündüz Bakımevi Aşçı Alımı 2011

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un DİYARBAKIR İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

ALİ GAFFAR OKKAN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ
Son Başvuru Tarihi : 11 Temmuz 2011
Yayınlanma Tarihi : 01 Temmuz 2011

Genel Şartlar ve Notlar

GENEL ŞARTLAR ?
Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (Daimi), Geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin adrese dayalı nufus kayıt sisteminde kayıtlı bulunan adresi dikkate alınır. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. – Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. ? Erkek adayların askerlikle ilişiği (muaf, yapmış veya tecilli) bulunmaması gerekmektedir. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dâhil edilecektir. Sıralama KPSS 2010 Kapsamında (En az 60 ve üstü puanı olmak) en yüksek puandan başlamak üzere başvuranlardan açık iş sayısının 1/3 oranında Önceliklerden talep şartlarına uyanlardan 1/3 oranında öncelik sırasına göre gönderme yapılır. Sıralamaya giren adaylara Yazılı veya Sözlü tarihi ve yeri talebi veren Kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara bildirilecektir.
Ayrıca Kamu haklarından mahrum bulunmamak -Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar dahi Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,zimmet,ihtilas, irtikap,rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma,dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü olmamak -Kuruluşumuzca hakkında yapılacak güvenlik soruştumasından temiz çıkmak -Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR: M.Y.O Aşçılık bölümü mezunu olmak

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Aşçı Okuldan

Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
Meslek Yüksek Okulu Önlisans Aşçılık Önlisans

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP93 60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Tam Süre

 


24
Haz 11

Batman Valiliği Destek Elemanı Alımı 2011

Batman Valiliği SODES Kapsamında Çalıştırılmak Üzere Destek Elemanı Alım İlanı 2011