06
Şub 12

Muğla İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Muğla İl Özel İdaresi aranan şartlara uygun ,1 adet Harita Mühendisi, 2 adet Mimar, 2 adet Harita Teknikeri, 1 adet İnşaat Teknikeri olmak üzere sözleşmeli personel alımı yapacak.Bu alım için gerekli koşullar yazımızda belirtilmiştir.

MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM

İLANI ve ŞARTLARI

Muğla İl Özel İdaresine, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar doğrultusunda, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 36 ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 49 uncu maddesine göre, aşağıda unvanı ve adedi belirtilen T.H sınıfındaki boş kadrolara , personel alınacaktır.

ALINACAK PERSONEL;

- 1 adet Harita Mühendisi

- 2 adet Mimar,

- 2 adet Harita Teknikeri,

- 1 adet İnşaat Teknikeri,

ŞARTLAR:

A) Genel Şartlar;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.nci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Kamu haklarından mahrum olmamak,

3) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı İşlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, İrtikâp, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak ,

4) Erkekler için askerlik görevini yapmış olmak,

5) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

6) Mühendisler ve mimarlar için en az 4 (dört) yıllık fakülte mezunu olmak, teknikerler için en az 2 (iki) yıllık yüksekokul mezunu olmak,

B) Özel Şartlar;

1) Muğla il merkezi ve ilçelerinde, arazide çalışmaya engeli bulunmamak,

2) Mesleği ve branşına ait iş deneyimi, aldığı mesleki kurs ve seminerler, bilgisayar bilgisi, CAD programları bilgisi v.b. tercih nedenidir,

3) Alımlar mülakat yöntemiyle yapılacaktır,

4) Şahsen müracaatlar veya posta yolu ile müracaatlar geçerlidir (internet üzerinden veya faks yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir),

C) Başvuru Sırasında İstenen Belgeler;

1) İş Başvuru Formu (Ekteki İş Başvuru Formundaki tüm bilgiler tam ve eksiksiz yazılmalıdır),

2) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya sureti,

3) Nüfus cüzdanı sureti,

4) Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için)

D) Başvuru ve Sınav Bilgileri;

1) Başvuru Adresi: Muğla İl Özel İdaresi, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi TEL: 0252. 2140700 MUĞLA

2) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 13.02.2012 Pazartesi – Saat 17.00’e kadar,

3) Sınav Tarihi ve Saati : 15.02.2012 – Saat 10:00

4)Sınav Yeri :Muğla İl Özel İdaresi, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi, İl Encümen Toplantı Salonu MUĞLA

MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ İŞ BAŞVURU FORMU

MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ İŞ BAŞVURU FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI
TC KİMLİK NO SSK SİCİL NO
CİNSİYETİ KAN GRUBUNUZ
DOĞUM YERİ VE TARİHİ MEDENİ HALİNİZ
ADRESİ
EV-İŞ-CEP TELEFON NOLARI
E-MAİL ADRESİ
EĞİTİM DURUMU OKUL ADI BÖLÜMÜ TARİHLER NOT ORTALAMASI
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
LİSANS
İŞ DENEYİMİ
FİRMA ADI ÇALIŞTIĞI İŞ YERİ – POZİSYON TARİHLER
YABANCI DİL DERECESİ İYİ : ORTA : AZ :
BİLGİSAYAR BİLGİSİ İYİ : ORTA : BAŞLANGIÇ :
KATILDIĞI SEMİNER-EĞİTİM PROGRAMLARI
ASKERLİK DURUMU
SÜRÜCÜ BELGESİ VAR : YOK : SINIFI :
HAKKINDA BİLGİ ALINACAK KİŞİLER
ADI SOYADI MESLEĞİ-ÜNVANI İŞ YERİ TELEFONU
BEDENSEL BİR ENGELİNİZ VARMI ?
VARSA BELİRTİN
SABKIA KAYDINIZ VAR MI ?
VARSA NEDENİ?
Bu iş başvuru ve bilgi formunda beyanlarım doğrudur Bilerek yanlış verdiğim veya bazı bilgileri
gizlediğim anlaşıldığı takdirde, bundan doğacak sorumluluğu şimdiden kabul ettiğim gibi, işime son
verilmesi karşısında hiçbir hak ve tazminat istemeyeceğimi, işe alındığım takdirde her türlü bilgi, belge
ve sertifikaları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceğimi bildiririm.
Adı Soyadı
İmzası

09
Tem 11

Muğla Gümüşlük Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2011

T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÜMÜŞLÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANACAK

İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

 

Gümüşlük Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek ürere Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen kadrolara 05/08/2011 tarihinde saat l0.00′da yapılacak sözlü sınav ile itfaiye Eri alımı yapılacaktır.

SINIFI ÜNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYETİ EĞİTİM DURUMU TABAN PUAN
G.İH İtfaiye Eri 9 1 E/K Fakülte veya 4 YılIık Yüksek Okul Mezunu 75

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak,

3) Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

4) Kamu haklarından mahrum olmamak,

5) Tartılma ve ölçülme aç karaca, çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda en az 1,60 m boyunda olma ve boyun 1 m’den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak,

6) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi korkusu olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatın in çalışma şartlarına uymak,

7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48*inci maddesindeki genel ve özel şartlara uymak,

8) ÖSYM tarafından 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve sınavdan en az 75 puan (KPSS P3) almış olmak

Belediyemize başvuruda bulunan adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday (üç kişi) sınava çağrılacak olup, adayların listesi www.eurr.u3U1k.frel.tr adresinden yayınlanacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ

Başvurular 18/07/2011 günü saat 08:00′da başlayıp 20/07/2011 günü saat 17.00′da sona erecektir. Adaylar başvurularını Gümüşlük Belediyesine şahsen yapacaktır. Eksik bilgi ve belgelerle yapılan ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremizce “kesinlikle” değerlendirmeye alınmayacak ve ilgililer hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

1) KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi,

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3) Son üç ay içerisinde çekilmiş bir adet fotoğraf

4) Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi,

5) Belediyemiz web adresinden tedarik edilerek eksiksiz bir şekilde doldurulacak başvuru formu.

SINAV YERİ ve ZAMANI

Sözlü sınav Belediyemiz Hizmet Binasında 05/08/2011 günü saat 10:00′da, dayanıklılık testi ise Belediyemiz Spor Tesislerinde saat 1l:30′da yapılacak, sözlü sınava çağrılan adayların sınav giriş kartları beyan edilen adreslere posta yolu ile gönderilecek, sınav giriş kartı olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adayların sınav günü spor ayakkabısı, eşofman, sınav giriş kartı ile nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Sınav sonuçlan Belediyemiz web adresinden adaylara duyurulacak ve yazılı olarak adreslerine gönderilecektir.

SINAV KONUSU

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) Atatürk ilke ve İnkılâpları,

3) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuatlar.

5) İtfaiye Yönetmeliği

6) Dayanıklılık Testi

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak olup değerlendirme sonucunda 70 ve üzerinde puan alamayan adaylar başarı sız sayılacaktır. En yüksek başar, notunu alan birinci aday asil, ikinci ise yedek aday olarak belirlenecektir. Asil ve yedek adayın isimleri www.gumusluk.bel.tr adresinden yayınlanacak ve adayların adreslerine yazılı olarak bildirilecektir. Belirlenen süre içerisinde başvurusunu yapmayan ya da ataması yapılan ancak görevine başlamayan adayın yerine yedek aday atanacaklar.

 

İlanen duyurulur


23
Haz 11

Muğla Yahşi Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Muğla Yahşi Belediyesi 2 İtfaiye Eri Alımı yapacaktır.Alım şartları ve başvuru süresi yazıda belirtilmiştir.

 


23
Haz 11

Muğla Armutalan Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2011

Muğla Armutalan Belediyesi 8 adet itfaiye eri alımı yapacaktır.Alım şartları ve başvuru süresi yazıda belirtilmiştir.