30
Ağu 12

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı 2012

Sahil Güvenlik Komutanlığı aşağıdaki kılavuzda belirtilen şartlara göre sözleşmeli subay alımı yapacak.Adaylara şimdiden başarılar.

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

ANKARA

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMLARI

BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Subay olmak için başvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Meslek olarak subaylığı ve denizciliği, kurum olarak bizi seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Eylül 2012

SON BAŞVURU TARİHİ : 12 Ekim 2012

(12 Ekim 2012 tarihinden sonra gelen müracaatlar geçersizdir.)

(PARA İLE SATILAMAZ)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

2012 YILI 2’NCİ DÖNEM SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIM SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZU SINAV SONUÇLARI ELİNİZE GEÇİNCEYE KADAR SAKLAMANIZ YARARINIZA OLACAKTIR.

3. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

4. ALIM SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME EVRENSEL AĞ (İNTERNET) ÜZERİNDE WWW.SGK.TSK.TR ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR

S.Nu. Sınıfı Branşı Kaynaklar (Fakülte/Yüksekokullar/Bölümler) Kontenjan
1 Sahil Güvenlik (Erkek/Bayan) - a. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Güverte, en az uzak yol vardiya zabiti ehliyetine sahip olmak) b. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, bölümlerinin herhangi birinin mezunu olmak. 26

SÖZLEŞMELİ SUBAY OLMA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

1. YASAL DAYANAK:

4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkındaki Kanun’a dayanılarak en az dört yıllık fakülte ve yüksek okulları bitiren bayan veya erkeklerden Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı bulunan sınıf ve branşlarda sözleşmeli subay alımı yapılmaktadır.

2. KILAVUZDA GEÇEN BELLİ BAŞLI TANIMLARIN ANLAMLARI:

a. Sözleşmeli Subay Adayı: Sözleşmeli subay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınanlardır.

b. Ön Sözleşme: TSK birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli subay adayları arasında askerî eğitime alınmaları konusunda yapılan ve askerî eğitim dönemi başlangıcı ile subaylık nasıp kararnamesinin onay tarihine kadar geçecek süreyi kapsayan sözleşmedir.

c. Sözleşme: Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sözleşmeli subay adaylarından, askerî eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasında yapılan ve üç yıldan az, dokuz yıldan fazla olmamak üzere hizmet yükümlülüğü getiren yazılı bir belgedir.

ç. Sözleşmeli Subay: Kendileri ile sözleşme yapılarak subay nasbedilen teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerini haiz subaydır.

d. Askerî Eğitim: Sözleşmeli subay adaylarına okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar veya eğitim merkezlerinde yaptırılacak olan temel askerlik ile subaylık anlayışı kazandırma eğitimidir.

3. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile İlgili Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(3) Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî veya sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

(4) Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

(5) Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar ile çifte vatandaşlık taşıyanlar için başvuruları Genelkurmay Başkanlığı tarafından kabul edilmiş olmak.

b. Öğrenim ile İlgili Koşullar:

(1) Alım yapılacak branşlara uygun kaynak olarak belirlenen okullardan mezun olmak,

(2) Öğrenim durumunu belirten diploma veya geçici mezuniyet belgesi bulunmak,

(3) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde geçerli olduğunu belirten Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)nca onaylanmış denklik belgeleri bulunmak,

(4) Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlardan, diplomalarının denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak,

(5) Yapılacak sözel ve sayısal yetenek sınavları, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi ile mülakatta başarılı olmak.

c. Yaş ile İlgili Koşullar:

(1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulları bitirenler için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2012 itibarıyla 27 yaşını (01 Ocak 1985 tarihinden sonra doğmuş olanlar başvurabilirler.) bitirmemiş olmak,

(2) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşını (01 Ocak 1980 tarihinden sonra doğmuş olanlar başvurabilirler.) bitirmemiş olmak.

ç. Sağlık ile İlgili Koşullar:

Adayların alım yapılacak branş için sevk edileceği askerî hastanelerden sağlam raporu almak, ayrıca TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlamak.

d. Özel Koşullar :

(1) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden uygun onaylı nitelik belgesi almak.

(2) Askerlik hizmetini yaparken başvuranlar için, üç sicil amirinden uygun onaylı nitelik belgesi almak. (Kıtada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip istenir.)

(3) Yedek subaylığını bitirmiş adayların, yedek subaylık hizmeti esnasında aldıkları sicil not ortalaması 85 not ve üzerinde olmak.

4. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

a. Sivil kaynaktan başvuranlar için örneği sayfa 13’te yer alan dilekçe. (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

b. Silahlı Kuvvetlerde görev yapan adaylar için örneği sayfa 14’te yer alan dilekçe. (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Adaylara ait nitelik belgeleri ile diğer başvuru evrakları görev yaptığı birlikleri tarafından “ÖZEL” gizlilik derecesinde ve “Yalnız Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Açabilir.” ibareli olarak gönderilecektir.)

c. Mezun olduğu üniversiteden alınan diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,

ç. Üniversite öğrenimini yurt dışında bitirenler için YÖK tarafından verilen denklik belgesi ya da fotokopisi.

d. Halen yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlar için sayfa 15’te yer alan nitelik belgesi. (Üç sicil amirini de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.)

e. Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar için sayfa 16’da yer alan nitelik belgesi. (Üç sicil amirini de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.)

f. Kısa dönem erbaşlar için sayfa 17’de yer alan nitelik belgesi. (Üç sicil amirini de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.)

g. Kendisine ait vukuatlı nüfus kayıt örneği.

Not-1: Sayfa 13 ve Sayfa 14’te bulunan dilekçe örneklerine uygun hazırlanmayan dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

Not-2: Başvuru belgeleri, adayların başvurularının kabul edilmemesi veya alım aşamalarının herhangi bir aşamasında elenmeleri durumunda geri iade edilmeyecektir. Bu kapsamda adaylar; diploma, denklik, yüksek lisans/doktora vb. belgelerinin aslını göndermeyeceklerdir.

5 BAŞVURU YÖNTEMİ:

a. Giriş koşullarını taşıyan adaylar, başvurularını 10 Eylül – 12 Ekim 2012 tarihleri arasında postayla veya şahsen “Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı 07050 Yeni Liman/ANTALYA adresine yapacaklardır. 12 Ekim 2012 saat 17:00’dan sonra Komutanlığımıza ulaşacak posta ve başvurulara işlem yapılmayacaktır.

b. Eksik belge gönderen veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranların dilekçelerine işlem yapılmayacaktır.

c. Başvuru dilekçeleri bilgisayar ortamında büyük harfler ile doldurulacaktır. Tarih ve imza kısmı mutlak suretle doldurulacaktır.

ç. Başvuru için istenen belgeler (poşet dosyaya konulmadan) yukarıdaki madde sırasına göre sol üst köşesinden zımbalanıp gönderilecektir.

d Başvuruları kabul edilen adayların (yazılı sınava katılacak adayların) isimleri ile sınav tarihleri ve sınav yerlerine ilişkin bilgiler, 22 Ekim 2012 tarihinden sonra evrensel ağ üzerinde Sahil Güvenlik Komutanlığına ait www.sgk.tsk.tr adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

UYGULANACAK SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ:

a. Ön kayıtları yapılarak sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) Sözel ve sayısal yetenek sınavlarına,

(2) Ön sağlık muayenesine,

(3) Fiziki yetenek testlerine,

(4) Mülakata, (Mülakata ilave olarak kişilik testi, yazılı anlatım becerilerinin ölçülebilmesi için “Makale Yazılması” ve Liderlik özelliklerinin ölçülebilmesi için“Lidersiz Grup Tartışması” uygulamaları yapılacaktır. Sonuçlar mülakata veri olarak kullanılacaktır.)

tabi tutulacaklardır. Sınavların yapılacağı merkez/merkezler bilahare duyurulacaktır.

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki sınava giremezler.

7. YAZILI SINAVLAR :

a. Sahil Güvenlik sınıfı için müracaat eden adaylara 50 sözel yetenek, 50 sayısal yetenek bilgisi olmak üzere toplam 100 soru sorulacaktır.

b. Sınav soruları çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olarak hazırlanacaktır. Her bir yanlış cevap için doğru cevaptan 0,25 oranında puan kırılır.

c. Genel kültür sorularının konuları aşağıda belirtilmiştir.

(1) Türkçe

(2) İnkılap Tarihi

(3) Atatürkçülük (Türk Devlet ve Fikir Hayatı, Ekonomik Hayat ile İlke ve İnkılapları)

(4) Milli Coğrafya

(5) T.C. Anayasası

(6) Lozan Antlaşması

(7) Montrö Sözleşmesi

(8) 1947 Paris Sözleşmesi

(9) Birleşmiş Milletler

(10) NATO

(11) Aktüel Konular

ç. Müracaat eden adaylara Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) benzeri bir sınav yapılacaktır.

d. Adayların sınavları optik okuyucu ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir.

e. Değerlendirme sonucunda; genel kültür/sözel yetenek sınavından 50 puan üzerinden 30 puan ve daha yukarı, meslek bilgisi/sayısal yetenek sınavından 50 puan üzerinden 35 puan ve daha yukarı not alan veya her iki sınavdan toplam 100 puan üzerinden 70 ve daha yukarı not alanlar başarılı sayılır ve fiziki yetenek testlerine katılmaya hak kazanırlar.

f. Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar sınav talimatında açıklanır. Adayların yazılı sınavlara gelirken yanlarında siyah tükenmez kalem, kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulundurmaları gerekmektedir.

8. YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN FİZİKİ YETENEK TESTLERİ İLE MÜLAKATA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER:

a. Öz geçmiş,

b. Aday Bilgi Formu, (Sınav sonuçları ile birlikte evrensel ağ üzerinde yayınlanacaktır.)

c. Adayın kendisine ait adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı, (Cumhuriyet Başsavcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden alınacak ve başvuru tarihi itibarıyla üç aydan eski olmayacaktır.)

9. FİZİKİ YETENEK TESTLERİ:

a. Yazılı sınavı kazanarak fiziki yetenek testlerine gelen adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında ve Sayfa-18’de belirtilen boy ve kilo koşullarını (Boy için alt sınır erkekler için 169 cm, bayanlar için 164 cm’dir.) taşıyıp taşımadıkları ölçülür. Öngörülen koşulları taşımayan adaylar başarısız sayılır ve fiziki yetenek testlerine alınmazlar.

b. Fiziki yetenek testlerinde adaylar; 3000 m koşu, şınav ve mekikten oluşan testlere tabi tutulurlar. Adaylara uygulanacak fiziki yetenek testlerinin barajları, erkek adaylar için Sayfa-19’da, bayan adaylar için Sayfa-20’de belirtilmiştir.

c. Testlerin her birinden 100 puan üzerinden 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Fiziki yetenek testlerinde belirtilen barajı geçemeyen adaylar diğer aşamalara katılamazlar.

ç. Adayların fiziki yetenek notu mekik, şınav ve koşu testlerinden aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur. Adayların fiziki yetenek notları sıralama notlarına dâhil edilmez.

d. Adayların fiziki yetenek testleri için yanlarında spor malzemesi bulundurmaları gerekmektedir.

e. Fiziki yetenek testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir.

f. Fiziki yetenek testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (Ameliyatlı, hamile, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler.

10. MÜLAKAT:

Mülakatta aşağıdaki hususlara dikkat edilir. Her konu 10 tam puan üzerinden değerlendirilir. 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

a. Dış görünüm, (Kılık kıyafet, tuvalet (saç, sakal, temizlik), fiziki görünüm, mülakata hazır oluşluk düzeyi)

b. Anlatım, (Anlatım düzgünlüğü ve konuya hakimiyet, sürati, intikal ve doğru yorumlaması, ikna yeteneği)

c. Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü, (dilde pelteklik, kekemelik, konuşma bozukluğu olup olmadığı)

ç. Kendine güveni, (Liderlik vasıfları, çekingenliği ve utangaçlığı, rahatlığı, saygısı, terbiye ve disiplin anlayışı, psikolojik ve sosyal yapısı, gereksiz jest ve mimikler)

d. TSK hakkındaki görüşü.

11. DEĞERLENDİRME VE SEÇİM:

a. Yapılan sınavlar sonucunda belirlenen barajları aşan tüm adayların; sözel yetenek sınav notu, sayısal yetenek sınav notu ile mülakat notu ortalaması, başarı notunu oluşturur. Başarı notları dikkate alınarak adaylar kendi aralarında sıralanır.

b. Yapılan fiziki yetenek, sözel yetenek ve sayısal yetenek sınavları ile mülakattan başarılı olan adayların nihai sıralamasında;

(1) Yüksek lisans yapanlara ilave 5 puan verilir,

(2) Doktora eğitimini tamamlamış olanlara ilave 10 puan verilir.

c. Nihai başarı sıralamasına göre planlı kontenjan kadar adayın temin işlemleri başlatılır.

ç. Adayların fiziki yetenek değerlendirme testinden aldığı puanların genel sıralamaya etkisi yoktur.

12. SONUÇLARIN ADAYLARA DUYURULMASI:

Sonuçlar adaylara, evrensel ağ üzerinden http://www.sgk.tsk.tr adresi vasıtasıyla duyurulacaktır.

13. SAĞLIK MUAYENE ve GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ:

a. Yapılan sınavlardan başarılı olan adaylar sağlık muayenelerinin yapılması amacıyla Asker Hastanelerine sevk edilirler.

b. Olumsuz rapor alan adaylar itiraz muayeneleri (1’inci ve 2’nci kontrol) amacıyla Asker Hastanelerine sevk edilirler.

c. Sağlık muayene aşamasında başarılı olan adayların güvenlik soruşturması işlemleri başlatılır.

14. ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ:

a. Güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanan adaylar ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı Dikmen Cad. Merasim Sok. Nu.:10 Bakanlıklar/ANKARA adresinde kazanan adayların ilan edileceği duyuruda belirtilecek tarihte ön sözleşme yapılır.

b. Sözleşmeli subay adayı, çalışıyor ise çalışmakta olduğu işyerinden sözleşmesi yapılıp kursa başlamadan önce ayrılmak zorundadır.

15. SÖZLEŞMELİ SUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER:

a. Sözleşmeli subay adayları ön sözleşme işlemlerinden sonra kendilerine belirtilecek yer ve tarihler arasında “Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi”ne alınacaklardır.

b. Askerlik yükümlülüğünü daha önce kısmen veya tamamen yerine getirmiş adaylar da söz konusu eğitime katılacaklardır.

c. Eğitimde başarılı olamayan adaylarla sözleşme yapılmaz ve işlemleri iptal edilir.

16. SÖZLEŞME YAPILMASI:

a. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayan sözleşmeli subay adayları 3 yıldan az, 9 yıldan fazla olmamak üzere sözleşme imzalanabilmektedir. Bu kapsamda; Sahil Güvenlik sınıfında istihdam edilecek sözleşmeli subaylardan “Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi”ni başarı ile tamamlayanlar ile altı yıllık sözleşme imzalanacak ve teğmen nasbedilmeleri sonrasında Deniz Harp Okulu mezunu Sahil Güvenlik sınıfı subaylara verilen Sahil Güvenlik Subay Temel Eğitimi verilecektir.

b. Sözleşmeli subay adayları, subaylığa nasıp kararnamelerinin onaylanmasını müteakip Teğmen rütbesiyle subaylığa nasbedilirler.

17. ATANMA:

Sözleşmeli subayların, sözleşmeyi imzalamalarını müteakip, sınıf ve branşlarına uygun kadrolara atamaları yapılır.

18. SÖZLEŞMELİ SUBAYLARIN KATILACAĞI EĞİTİMLER:

a. “Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi”ni başarı ile bitirerek kendileriyle sözleşme yapılan ve subay nasbedilenler; atandıkları görev yerlerinde görev başı eğitimine/meslekleri ile ilgili staj eğitimine tabi tutulur.

b. Sahil Güvenlik sınıfında istihdam edilecek sözleşmeli subaylar Sahil Güvenlik Subay Temel Eğitimi’ne tabi tutulur.

19. SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VE UZAMASI:

a. Görevde iken sözleşmesini yenilemek isteyenler sözleşme süresi sona erme tarihinden 6 ay önceden başlamak suretiyle dilekçe ile ilk amirine müracaat eder. Bu dilekçeler, Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Uygun görülenlerin sözleşmesinin yenileneceği, sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bildirilir.

b. Sözleşme, ilgili sözleşmeli subayın talebinin idarece kabul edildiğinin bildirilmesi ile yenilenir.

c. Yukarıdaki işlemler sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bitirilir.

ç. Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az 3 ay önce taraflar sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları taktirde sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

d. Sözleşmeli subay naspedildikten sonra; yabancı memleketlere 6 ay veya daha uzun süreli öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gidenlerin sözleşme süreleri, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki katı kadar; TSK hesabına yurtiçinde fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yapanlarla meslekleri ile ilgili ihtisas yapanların sözleşme süreleri ise buralarda geçen süreler kadar uzatılır.

e. Yurtdışında sürekli göreve atananların sözleşme süreleri görevi devraldıkları ve devrettikleri tarihler arasındaki süre kadar uzatılır.

20. SÖZLEŞMENİN FESHİ:

a. Sözleşmeli subaylar sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.

b. Sözleşmeli subay adaylarının ön sözleşmeleri aşağıdaki nedenlerle süresinin bitiminden önce feshedilebilir:

(1) Askerî eğitim esnasında yetkili kurullarca başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilmek.

(2) Yetkili sağlık kurullarınca askerî eğitime ve/veya göreve devam edemez kararı verilmiş olmak.

(3) Sözleşmeli subay adayı olma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybetmek.

(4) Askerî eğitimin üçte birine çeşitli nedenlerle katılmamak.

Bunlardan; görevlerini icra ederken veya görevleri dolayısıyla bir saldırıya veya kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalanma neticesinde askerî eğitimin üçte birine devam etmeyerek başarısız kabul edilenler, bir kez olmak üzere sonraki dönemde açılacak askerî eğitime planlanırlar. Sonraki dönemde istekli olmaları, aranan sağlık ve diğer niteliklerini korumaları halinde yeniden ön sözleşme yapılarak eğitime alınırlar.

c. Sözleşmeli subayların aşağıdaki nedenlerle sözleşme süresinin bitiminden önce feshedilebilir:

(1) Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince, sınıf okullarındaki eğitim ve öğretimde başarısız olmak.

(2) Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapamayacağı, sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil ve kanaat raporu ile anlaşılmak.

(3) Yetersizlik nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği, sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılmak.

(4) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden

mahkûm olmak.

ç. Taksirli suçlar hariç olmak üzere adli veya askerî mahkemeler tarafından bir ay ve daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmak.

d. Disiplin mahkemelerince verilen bir mahkûmiyet hükmü üzerine, son olarak verilen oda veya göz hapsi cezası da dâhil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplam otuz gün ve daha fazla oda veya göz hapsi cezasına mahkûm olmak.

e. Yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai faaliyetlerde bulunmak, tutum ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği tespit edilmek.

f. Sözleşmeli subay olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu niteliklerinden herhangi birini kaybetmek.

g. Yabancı uyruklu kişilerle yapılan evliliklerde, evlilikleri ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmemek ve çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybetmek veya Türk vatandaşlığından çıkarılmak.

ğ. Yetkili sağlık kurullarınca verilen kararlara göre sözleşmeli subay olarak göreve devamı mümkün olmamak.

h. İstihdam edildikleri sınıflarda görev yapamayacaklarına dair yetkili sağlık kurullarınca karar verilenlerden, idarece başka bir sınıfta istihdamına gerek duyulmamak.

ı. Sözleşmenin yapılmasını müteakip; barışta ve savaşta, görevini icra ederken veya görevi dolayısıyla bir saldırıya, kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalananlar hariç olmak üzere, bir sözleşme yılı içinde, tedavi kurumlarında yatarak tedavi olma süreleri ile aylıklı doğum izni hariç olmak kaydıyla, alınan hava değişimi, istirahat ve benzeri sıhhi izin süresi toplamı doksan günü geçmek.

21. MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇME:

Muvazzaf Subaylığa Geçme Şartları;

a. 7-12’nci fiili hizmet yılları içinde olmak,

b. Muvazzaf subaylığa geçmek isteğini belirten dilekçe ile ilk amirine müracaat etmek,

c. Başvurduğu yıla kadar almış olduğu sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun % 90 veya daha fazlası olmak,

ç. Muvazzaf subaylığa geçmesinin uygun olduğu sıralı sicil amirlerince düzenlenecek nitelik belgesi ile belirlenmiş olmak,

d. Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak mesleki sınavlarda başarılı olmak ve tespit edilen kontenjana girmek.

Bu şekilde muvazzaf subaylığa geçirilenler, subay nasbedildikleri tarihten başlamak üzere 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemeyeceklerdir.

22. İZİN:

Yıllık izin (30 gün planlı, 15 gün mazeret), mazeret izni, yurtdışı izni ve sıhhi izinlerden muvazzaf subaylar gibi yararlanırlar.

23. MAAŞ:

Sözleşmeli subay olarak yetiştirilecekler, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun ekinde yer alan EK-VI sayılı cetvelde asteğmenler için öngörülen dokuzuncu derecenin birinci kademe aylığı ile bu rütbenin karşılığı tazminat, yan ödeme ve sosyal amaçlı diğer yardım ve ödeneklerden, tayın bedeli hariç, aynen yararlandırılırlar.

24. SAĞLANACAK ÖZLÜK HAKLARI VE SOSYAL İMKANLAR :

a. Resmi üniforma,

b. Yüzbaşı rütbesine kadar muvazzaf subaylar gibi rütbe terfi imkanı ve mali haklardan yararlanma,

c. Kendisinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin askerî hastanelerdeki sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanı,

ç. Puan durumuna göre askeri lojmanlardan, kiralama sisteminden ve lojman tazminatından istifade etme,

d. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) imkânlarından yararlanma, (Borç para alma, ev kredisi kullanma, konut edinme hizmetleri, emeklilikte birikmiş ikramiyeden yararlanma vb.)

e. Kendisi ve aile fertlerinin askerî sosyal tesislerden yararlanması,

f. Askeri servis araçlarından istifade etme,

g. Fakültede geçen öğrencilik süresini borçlanarak hizmetten saydırma, fiili çalışma süresine, belli süre yıpranma payı ilave edilmesi ile T.C. Emekli Sandığı Kanunu’na göre emekli olma hakkı,

ğ. Kadro görev yeri özelliğine göre lisan kursu, yurt içi ve yurt dışında hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı görevlere ve toplantılara iştirak ve yurt dışında inceleme, bilgi ve görgü artırma imkânı.

MESLEK OLARAK HEM ASKERLİĞİ, HEM DE DENİZCİLİĞİ SEÇTİĞİNİZ İÇİN

SİZİ KUTLUYOR VE BAŞARILAR DİLİYORUZ. SİZİ BU BÜYÜK VE ONURLU AİLENİN BİR MENSUBU OLARAK GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYARIZ.

SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMLARI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR KONUDA BİLGİ ALMAK İSTEDİĞİNİZDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TELEFON NUMARASINI ARAYABİLİRSİNİZ.

0 242 259 13 76 (Dâhili: 2325)

SİVİL KAYNAKTAN MÜRACAAT EDECEK ADAYLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SAHİL GÜVENLİK EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞINA

ANTALYA

1. Sahil Güvenlik Komutanlığının 2012 Yılı 2’nci Dönem Sözleşmeli Subay Alımları giriş koşullarını taşıdığımı ve aşağıda belirttiğim bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan eder, bilgilerin yanlış olması halinde sınav işlemlerinin iptalini kabul ederim.

2. Sahil Güvenlik sınıfından sözleşmeli subay olmak istiyorum. Sınav başvurumun kabul edilmesini, arz ederim.

İmza

Tarih

Adı Soyadı

EKLER: (Başvuruda istenen belgeler sırasıyla yazılacaktır.)

ADRES: (Yazışma adresleri posta kodu ile birlikte yazılacaktır.)

TLF.NU.: (GSM ve ev telefon numaraları yazılacaktır.)

BAŞVURU BİLGİLERİ

1. T.C. KİMLİK NUMARASI :

2. DOĞUM TARİHİ : (Gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.)

3. ÖĞRENİM BİLGİLERİ :

a. Üniversite Adı :

b. Bölüm adı :

c. Mezuniyet Tarihi : (Gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.)

4. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMİ BİLGİLERİ: (Bu bölümü; lisansüstü öğrenimi tamamlamış adaylar dolduracaktır.)

a. Üniversite :

b. Enstitü :

c. Mezuniyet Tarihi : (Gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.)

5. TERHİS/ASKERLİK BİLGİLERİ: (Bu bölümü sadece askerlik görevi devam eden veya askerlik görevini tamamlamış erkek adaylar dolduracaktır.)

a. Kuvvet Komutanlığı :

b. Sınıf/Rütbe :

c. Sicil No :

ç. Terhis tarihi : (Gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.)