09
Kas 12

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı 2012

Hacettepe Üniversitesi KPSS B puan türüne göre sözleşmeli personel şartlarına uygun sözleşmeli hemşire alımı yapacak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2 Maddesi (b] bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek üzen Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşme personel alınacaktır.

POZİSYON SAYI

Hemşire 60

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

(1) Türkiye Cumh’jriyeii Vatandaşı olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; afta veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini bilfiil tamamlamış olmak,

(4) 01.01.1975 ve sonrası doğumlu olmak,

(5) 657 sayılı Kanunun 53 maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilece vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

(7) Hemşire pozisyonu için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek,

(8) Şahsen yapılacak başvuru arasında başvuru yapılacak pozisyonla ilgili anlatılacak ve/veya gösterilecek çalışmc yerini ve koşullarını kabul etmek,

ÖNEMLİ NOT: 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5 fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdan edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR

. Hemşire Pozisyonu için; Hemşirelikte 4 Yıllık Lisans ve Sağlık Memurluğu 4 Yıllık Lisans mezunu olmak.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI

(1)Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne bakılacaktır. Adayların başvurularını C Katı insan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belges (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi ile birlikti gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.

(2) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

(3) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

(4) Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.hastane.hacettepe.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır Sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 10 iş günü içinde gelmeyen aday sayısı kadar yedekten KPSS puan sırasına göre aday davet edilecektir.

(5) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.hacettepe. com.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


06
Kas 12

Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Mustafa Kemal Üniversitesi aşağıda belirtmiş olduğum bölüm mezunları için sözleşmeli personel alacak.

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Merkezi Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2′inci maddenin (b) fıkrasına göre önlisans ve Lisans mezunları için 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

TABLO 1

GİDERLERİ DÖNER SERMAYEDEN KARŞILANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

NİTELİK KODU UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER HİZMET YILI BRÜT ÜCRETİ
001 Hemşire 3 Sağlık Yüksekokulları veya Fakültelerin Hemşirelik bölümlerinden mezun olmak 5 yıldan az olanlar 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 1.400,00 TL 1.410,00 TL
002 Sağlık Teknikeri 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi Bölümünden mezun olmak 5 yıldan az olanlar 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 1.250,00 TL 1.260,00 TL
003 Sağlık Teknikeri 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Bölümünden mezun olmak ve en az 5 yıl alanında tecrübeli olmak 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 1.260,00 TL

TABLO 2

GİDERLERİ MERKEZİ BÜTÇEDEN KARŞILANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

NİTELİK KODU UNVANİ ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER HİZMET YILI BRÜT ÜCRETİ
004 Hemşire 32 Sağlık Yüksekokulları veya Fakültelerin Hemşirelik bölümlerinden mezun olmak 5 yıldan az olanlar5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 1.400,00 TL1.410,00 TL

GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

2- Lisans mezunu Hemşire pozisyonu için 2012 KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınacaktır,

3- Sağlık Teknikerliği pozisyonu için 2012 KPSSP93 (B) grubu puanı esas alınacaktır,

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7- Adaylar her iki tabloda yer alan kadro pozisyonlarından sadece birine müracaat edebileceklerdir. Birden fazla unvan ve kadro pozisyonu için başvuran adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır. (Döner Sermayeden karşılananlar (tablo 1) ile d) Giderleri Merkezi Bütçeden karşılanan (tablo 2) kadro pozisyonlarından sadece bir pozisyon için müracaat kabul edilecektir.)

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından(M.K.U.Personel Daire Başkanlığı web sitesinden de indirilebilir.) temin edecekleri başvuru dilekçesi ve başvuru formu ile istenilen belgelerle ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek olup, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15(onbeş) iş günü içerisinde www.mku.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Dilekçesi – http://www.mku.edu.tr/main.php7location=pdb

2- Öğrenim Belgesi ( aslı ve fotokopisi)

3- Önlisans ve Lisans Mezunu Pozisyonlar için; 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (fotokopisi veya internet çıktısı)

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf (2) adet

6- Başvuru formu – http://www.mku.edu.tr/main.php7location=pdb

7- Aranan niteliklerde belirtilen ve istenen belgelerin aslı ya da onaylı sureti (deneyim belgesinin resmi belge sıfatı taşıması gerekmektedir. Resmi kurumlarda çalışanlar için hizmet çizelgesinin, özel sektörde çalışanlar için sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümünün başvuru esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.)


02
Kas 12

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Afyon Kocatepe Üniversitesi araştırma hastanesi için açılan sözleşmeli kadrolara sözleşmeli personel alacak.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sözleşmeli Personel (Hemşire) Alım İlanı

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen hükümlere göre Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvanı Aranılan Nitelikleri Adedi
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak ve KardiyoVasküler Cerrahi Servisinde en az 9 ay deneyimli olmak. 1
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak, en az 3 yıl Ameliyathane hemşireliği deneyimi olmak. 1
Hemşire Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü mezunu olmak, Kalite Standartları, CPR ve diyabet konusunda eğitim almış olmak, 2 yıl anestezi yoğun bakım ve 5 yıl cerrahi servis deneyimine sahip olmak. 1
Hemşire Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü mezunu olmak, Diyabet uygulamaları, kişiler arası iletişim konusunda eğitim almış olmak. 1
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak, Kan Transfüzyonu ve kişiler arası iletişim konusunda sertifikalı olmak. En az 3 yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde deneyimli olmak. 1
Hemşire Sağlık Yüksekokullarının veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 20
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. 5
TOPLAM: 30

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

1- T.C. Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Erkek adayların, askerlik hizmetini yapmış veya muaf olması,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- Sınav tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak,

7- 2012 yılı sonuçları açıklanmadığı için Lise mezuniyeti gerektiren kadrolara başvuruda 2010 KPSS sınavına, Lisans mezuniyeti gerektiren kadrolara başvuruda 2012 KPSS sınavına girmiş olmak,

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1- Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) müracaat edeceklerine dair dilekçesi, mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) nüfus cüzdan fotokopisi ve ilgili (2010 – 2012 yılı) KPSS (B) grubu puan belgesi ile birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (www.aku.edu.tr) adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır.

2- Öğrenim durumları itibariyle ilgili (2010 – 2012 yılı) KPSS (B) gurubu sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

3- Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi aslı veya onaylı sureti

5- 2 adet fotoğraf

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI:

1- İlgili (2010 -2012 yılı) KPSS (B) grubu (lisans mezunları için KPSSP3 puan türü, sağlık meslek lisesi mezunları için KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır) puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların ismi, Üniversitemizin web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgiliye ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Yerleştirilmeye hak kazanan adayların ilanı takip eden 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ATAMASI YAPILACAK ADAYLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ HAZIRLAMALARI GEREKMEKTEDİR

1- Sabıka kayıt belgesi (Cumhuriyet Başsavcılığından)

2- Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastaneden)

3- İkametgâh belgesi

4- Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)

5- 8 adet fotoğraf

Bilgi için irtibat telefonu : 0 (272) – 444 03 03 dahili 11364 – 11365


09
Eki 12

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı 2012

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi lisans mezunu 30 yaşını doldurmamış 89 hemşire alımı yapacak.

ESKİŞEHİR OSMANGAZI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B ) ALIM İLANI

Üniversitemize 5620 Sayılı Kanun ve 06 06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır. Lisans Mezunları için 2012 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

Hemşire 89 Hemşirelik Eğitiminde Lisans Mezunu olmak, Son başvuru tarihi itibariyle 30 yasını doldurmamış olmak

1 – Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır

Genel Şartlar:

1. TC. vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3 Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenlığne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşılar suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli ıflas.ıhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

4. Askerlik Durumu itibariyle ;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…) akıl hastalığı (…) bulunmamak.

2) ilan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak

3- 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları.

4- ilanımız yayınlandıktan sonra başvuru tarihi www.ogu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır, www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatların son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına ulaşması gerekmekte olup postadaki gecikmeler veya son başvuru tarihinden sonra ulaşacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

5- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimlen, başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır

1- Başvuru formu

2- Diploma veya mezuniyet belge fotokopisi

3- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf (1 adet)


27
Eyl 12

Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli personel için belirtilen şartlara uygun sözleşmeli hemşire alımı yapacak.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel (Hemşire) alınacaktır.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesinde istihdam edilmek üzere (giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanacaktır.) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak Hemşire unvanı için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonunun yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın puan sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN DETAYI

İstenilen Belgeler:

Dilekçe Örneği

Ek-1 Sağlık beyanı

Ek-2 Askerlik beyanı

Ek-4 Adli Sicil Kaydı beyanı

Ek-5 İş Talep Formu

Detaylı Bilgi İçin :

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 İncivez / Zonguldak,

Tel: (0 372) 257 40 10 (Dahili:1395–1207–1164), Fax : (0 372) 257 30 32


15
Eyl 12

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Ankara Üniversitesi sözleşmeli kadrosunda istihdam etmek üzere 98 sözleşmeli hemşire alımı yapacak.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLAM

28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazetede 26566 sayı ile yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 98 boş hemşire pozisyonuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

sözleşmeli personel alımı

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- 2012 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Gerçeğe aykın belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin ” Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareketetmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykın durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.


11
Eyl 12

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel çalışma şartlarına uygun olarak 35 hemşire alımı yapacak.

T.C. ERCIYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre Üniversitemiz Hastaneleri bünyesinde istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ücretleri Döner Sermayeden karşılanmak üzere; 35 (otuzbeş) hemşire alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.erciyes.edu.tr adresinde mevcuttur. Müracaat süresi ilantarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.


06
Eyl 12

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde istihdam edilmek üzere 68 adet sözleşmeli personel alacak.

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere (giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanacaktır) KPSS (B) grubu puan ; sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonunun yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın puan sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvanı Adeti Aranan Nitelikler

Hemşire 68 4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Fakültesi Mezunu olmak

Genel Şartlan

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 53′üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak, .

e) Lisans mezunları için 2012 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3,

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. g) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması

İstenilen Belgeler

1- Dilekçe Örneği

Ek-1 Sağlık beyanı

Ek-2 Askerlik beyanı

Ek-3 Mal Bildirim Formu

Ek-4 Adli Sicil Kaydı beyanı

2-2 adet fotoğraf isteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) http://www.ege.edu.tr adresinde bulunan örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

İşe alınmaya hak kazananların isimleri, 2 iş günü içinde http://www.egaedu.tr adresinde ilan edilecektir.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, j atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu i bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 ; sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Detaylı Bilgi İçin: Ege Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR Telefon: 0-232-311 2142-311 4220


05
Eyl 12

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Trakya Üniversitesi 75 adet Lisans, önlisans veya ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olan üniversite hastanesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli hemşire alacak.Son başvuru tarihi ise 20 Eylül’dür.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak olup. adaylar Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirileceklerdir.

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

Hemşire 75 Lisans, önlisans veya ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak

ARANANILAN GENEL KOŞULLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4- 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması.

6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak. 7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde:

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2- Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi.

3- Lisans mezunları için 2012 KPSSP3. önlisans mezunları için 2010 KPSSP93. lise mezunları için 2010 KPSSP94 puanını gösteren belge.

4- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya Üniversitemiz web sayfasının (www.trakya.edu.tr) duyurular bölümünde yer alan ilandaki başvuru formunu doldurarak istenilen belgeler ile birlikte son başvuru tarihine kadar Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Balkan Yerleşkesi/EDİRNE adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

KPSS puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki üç iş günü içerisinde (www.trakya.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Alınmaya hak kazanan adaylar 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.


24
Ağu 12

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı 2012

Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli personel çalışma şartlarına göre sözleşmeli hemşire alacak.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın Ek Madde-2/b Fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda Kbir) sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvan Adedi Aranan Nitelikler

HEMŞİRE— 1 —Lisans, onlisans ya da ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak.

I.BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen nitelikler ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

3-Adayların bu sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için. 07 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2012-KPSS Lisans) veya 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2010-KPSS Ortaöğretim Onlisans) girmiş olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, onlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları icın KPSSP3 puanıkullanılacaktır.

4-Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yasını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

II. BAŞVURU:

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gun içerisinde

1-Nufus cüzdanı fotokopisi,

2-Diploma fotokopisi.

3-KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi

4-1 adet fotoğraf ve Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığından temin edilecek Başvuru Formunu doldurarak: Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARİ: Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi, başvuru süresi bitiminden 5 (beş) iş günü sonra www.ibu.edu.tr adresinden ilan edilecektir Değerlendirme öncelikle öğrenim Durumu ardından ilgili KPSS (B) grubu puan sırasına göre yapılacaktır. İlan edilen kadronun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilanda tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler. (Basın: 52660 -www.bik.gov.tr)


13
Ağu 12

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli personel için belirtilen şartlar gözetilerek 67 adet sözleşmeli hemşire alacak.Başvuru şartları arasında 2012 KPSS’ye girmiş olmak var.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine 5620 sayılı Kanun ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

HEMŞİRE 67 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans programından mezun olmak.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2012 yılı KPSS’ ye girmiş olmak.” KPSSP3 puanlan esas alınacaktır.”

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

4- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

5- 35 Yaşından büyük olmamak ve nöbet tutma engeli bulunmamak Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Personel DairesiBaşkanlığından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) PersonelDairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ve İnternet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İstenilen Belgeler:

a) Öğrenim Belgesi

b) 2012 KPSS sonuç belgesi

c) Başvuru formu


03
Ağu 12

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Selçuk Üniversitesi KPSS B puan grubuna göre personel alım şartlarına uygun 12 adet sözleşmeli personel alacak.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel çalıştırmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2′ncı maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 12 (oniki) sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN KODU UNVANI KADRO ADEDİ ÖĞRENİM DURUMU ARANAN NİTELİKLER
H40 Hemşire 7 Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlanndan mezun olmak. Ameliyathanede en az 1 (bir) yıl Enstrumante Hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H41 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlanndan mezun olmak. Göz Hastalıktan Refraktif Cerrahi ameliyattannda en az 1 (bir) yıl Enstrumante Hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H42 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlanndan mezun olmak. Kardiyoloji Anjiyo Ünitesinde en az 1 (bir) yıl Hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H43 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. Çocuk KVC yoğun bakım ünitesinde en az 6 (altı) ay Hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H44 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlanndan mezun olmak. En az 3 (üç) yıllık Yoğun Bakım tecrübesine sahip olup bunun en az 2 (iki) yılını Korner Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.
H45 Hemşire 1 Ortaöğretim kurumlannın Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde en az 3 (üç) yıl Hemşire olarak çalışmış olduğunu belgelendirmek.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri fesih edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I. GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Başvuru tanhı itıbanyfe 18 yaşım tamamlamış olmak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, inancı kötüyekullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat kanştırma Devlet sırtannı açığa vurma suçianndan dolayı hükümlü bulunmamak,

5- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7- Ortaöğretim mezunlan için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8- Başvuracak adaylann durumunun; 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykın hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içensınde Bakanlar Kumlu Karan ile belirlenen istisnalar hanç sözleşmeyi tek taraflı feshetmelen halinde, fesih tanhınden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması, (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamalan yapılmayacaktır.)

1,2,3,4.5 ve 6. maddelerle ilgili 3Nisan 2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/2964 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile belge istenmeyecektir. Kişilerin beyanı esas alınacaktır, ilgili Bakanlar Kurulu Karan gereğince “Gerçeğe aykın belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamalan yapılmış ise atamalan iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir”.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak ve aranan nitelikleri taşımak.

2- 01.01.1982 tarihinden sonra doğmuş olmak.

3-2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvurulan geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

III. BAŞVURU

Adaylann bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla, Türkiye

Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslı.

2- Diploma Fotokopisi. (Aynı zamanda aslıda ibraz edilecektir.)

3-1 Adet Fotoğraf.

4- Ortaöğretim Mezunlan için KPSSP94 (B) grubu puanını gösterir belge.

5- Aranan niteliklerde istenilenleri kanıtlayıcı belgeler.

6- SGK Hizmet Cetveli veya 657′ye tabı çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.

7- Başvuru formu www.selcuklutip.com.tr adresinden temin edilecek olup, başvuru sırasında Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine teslim edilecektir.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi insan Kaynaklan Binmine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananlann listesi Hastanemiz www.sekuklutip.com.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağnlacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylann sonuçlannın ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynaklan Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklannı kaybederler. Yedek adaylar sırası geldikçe www.selcuklutip.com.tr web adresinden ilan edilecek ve herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. İlan tebligat yerine geçecektir.


17
Tem 12

Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli olmak üzere 4 adet büro personeli ve 59 adet hemşire alacak.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli Hemşire ve Büro Personeli alınacaktır.

ALINACAK SOZI LEŞMELI PERSONELİN
UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
BURO PERSONELİ 2 işletme Fakültesi, işletme Bölümü lisans mezunu olmak.M.E .B.onaylı Bilgisayar Operatörlüğü -Bilgisayar İşletmenliği ve 115 saat kurs gördüğüne dair M.E.B. Onaylı Türk Halk Oyunları Kursu sertifikası bulunmak.
BURO PERSONELİ 2 Veteriner önlisans mezunu olmak, Bilgisayar ve Muhasebe sertifikası bulunmak.
HEMŞİRE 25 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü lisans mezunu olmak.
HEMŞİRE 34 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2010 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. “KPSSP3 puanları esas alınacaktır”

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması .

5- 35 Yaşından büyük olmamak ve Hemşirelerde nöbet tutma engeli bulunmamak,Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Personel Dairesi Başkanlığından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- İstenilen Belgeler:

a) Öğrenim Belgesi

b) 2010 KPSS sonuç belgesi

c) Başvuru formu ve Büro personeli için; Sertifika örnekleri.

İLAN YAYINLANMA TARİHİ : 14 Temmuz 2012 (POSTA GAZETESİ)


12
Tem 12

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi sayı olarak fazlaca sözleşmeli hemşire alımı yapacak.Yalnız iş başvurusu yapmak isteyen adaylar sözleşmeli hemşire alım şartlarını dikkatlice okusunlar sadece mezunlar için değil tecrübeli hemşire alımı da var.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06 06.1978 tarihli ve 7 15754 sayılı Kararnameyeekli 28 06 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2′incı maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BİRİMİ: SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

Hemşire 1 -Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. -En az 1 yıl Dahiliye Servisinde hemşire olarak çalışmış olmak

Hemşire 1 -Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. -En az 2 yıl Fizik Tedavi Servisinde hemşire olarak çalışmış olmak

Hemşire 1 -Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. -En az 1 yıl Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde çalışmış olmak

Hemşire 1 -Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. -En az 2 yıl Ortopedi Servisinde hemşire olarak çalışmış olmak

Hemşire 1 -Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. -En az 2 yıl Kalp ve Damar Cerrahisi Servisinde çalışmış olmak

Hemşire 1 -Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. -En az 2 yıl Nöroloji Servisinde hemşire olarak çalışmış olmak

Hemşire 1 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak. -En az 7 ay Kardiyoloji Servisinde hemşire olarak çalışmış olmak.

Hemşire 1 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak -En az 3 ay Üroloji Servisinde çalışmış olmak.

Hemşire 1 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak. -KBB Servisinde hemşire olarak çalışmış olmak

Hemşire 1 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bolumu Mezunu Olmak. -En az 1 yıl Yetişkin Acil Serviste hemşire olarak çalışmış olmak.

Hemşire 1 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak. -En az 2 yıl Göz Hastalıkları Servisinde hemşire olarak çalışmış olmak

Hemşire 1 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak. -En az 2 ay Çocuk Servisinde hemşire olarak çalışmış olmak.

Hemşire 1 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak -Çocuk Hematoloji Polikliniğinde hemşire olarak çalışmış olmak

Hemşire 1 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölumü Mezunu Olmak. – En az 4 yıl KBB Servisinde hemşire olarak çalışmış olmak.

Hemşire 54 Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

Hemşire 22 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölumü Mezunu Olmak

I- GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Taksirli suçlar hane olmak üzere; affa veya zaman asımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine il ışkın kayıtları adlı sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile ozurlu bulunmamak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gun içinde (mesai saati bitimine kadar) üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir Sadece bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

III- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1) KPSS 2010 (B) sınavından alınan puanlamaya göre sıralama yapılacaktır. Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvurulan geçersiz sayılacaktır Atanmaya hak kazanan adaylar www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2) Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gun ıcınde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gun içinde aday görevine başlamak zorundadır Bu sure içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

IV-İSTENEN BELGELER:

1 – Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe

2- 2010 yılı KPSS (B) sonuç belgesinin fotokopisi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir Yanlış beyanda bulunanların başvurulan geçersiz sayılacaktır)

3- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir)

4- Başvurulan pozisyon ıcın aranan niteliklerin belgelendirilmesi gerekmektedir.

5- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge

6- 2 adet vesikalık fotoğraf

NOT:

1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerme getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir

2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

ADRES : Yüzüncü Yıl üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Zeve Kampusu VAN

TEL: 0432 486 54 22


05
Tem 12

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı 2012

Gazi Üniversitesi sözleşmeli olmak şartıyla 40 adet sözleşmeli hemşire alacak.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde (giderleri döner sermayeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2′inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 40 sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Hemşire 25 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Programından Mezun Olmak.
Hemşire 15 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içersinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I- GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

1- Lisans mezunları için 2010 KPSS B Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

2- Lise mezunları için 2010 KPSS B Grubu KPSS(B) puanı esas alınacaktır

3- Başvurularda “Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

II BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gun içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemizin www.personel.gazi.edu.tr sitesinde hazırlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra internet ortamında göndereceklerdir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisinde www.personel.gazi.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içende aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Adres: Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA Tel: 0312-202 24 08-09-10-11-12