19
Ara 12

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012/2013

Düzce Üniversitesi eczacı, diyetisyen ve hemşire gibi pozisyonlar için 18 sözleşmeli personel alımı yapacak.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMAHASTANESİNDEN H| 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçe karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasınailişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 18 adet sözleşmeli personel alınacaktır

sözleşmeli personel alımı

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar;

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3-Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa veya zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, , ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı f hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53. maddeâi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, ;

İstenen Belgeler;

1- Bir adet dilekçe

2-2 adet fotoğraf

3-Özgeçmiş

4- Lise. önlisans, lisans diploması (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca onaylanmış sureti)

5- 2010 KPSSP94-KPSSP93 ve KPSSP3 (B) gurubu sınav sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Başvuracak adayların: ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular kesinlikle işleme alınmayacaktır.

2012 KPSSP94-KPSSP93 ve KPSSP3 puanı değerlendirilecek olup, KPSS (B) gurubu’puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.duzce.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının bir (1) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.


18
Ara 12

Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012-2013

Harran Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alım şartlarına uygun 43 hemşire alımı yapacak.Sözleşmeli hemşire alımı için 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınacak.

HARRANÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizbirimlerininpersonelihtiyacınınkarşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe giren “SözleşmeJi Personel ÇalıştırılmasınailişkinEsaslarda yeralanek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre 2012 KPSS (B) grubupuansırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda giderleriözelbütçeden karşılanmak kaydıylaÜniversitemizAraştırma ve UygulamaHastanesibünyesinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON UNVANI ADET

Hemşire 43

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlan taşıyor olmak.

2- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Buşekildeistihdam edilenler,hizmetsözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesihtarihindenitibarenbiryıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüneuygunolması, (Bu hükmeuygunolmayanlarkazansalardahi atamaları yapılmayacaktır.) 1. Maddede belirtilen genel şartlar ile ilgili 3 Nisan 2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/2964 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca herhangibirbelge istenmeyecektir. Kişilerin beyanı esas alınacaktır. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince “Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasalişlemyapılacak, atamalan yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerinebirbedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ilebirliktetazmin edilecektir”.

3- ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 KPSS (Lisans) Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak (Başvuru şartlarını taşıyan ve usulüneuygunolarak yapılan başvurular KPSSP3 puanları sırasına konulmak kaydıyla değerlendirilerek personel istihdamı yapılacaktır.)

4- Alım yapılacak branşta belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

5- İlan edilen pozisyon için haftalık çalışma süresi 40saatiaşmayacakşekildeilgilibiriminyönetimi tarafından belirleneceksaatlerdegörev yapma (gecedâhil) şartını kabul etmek. 6- Herhangibirkamu ve kuruluşlarında 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.

ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR

1) 4 Yıllık Yüksekokulların Hemşirelik veya Hemşirelik ve SağlıkHizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

Başvuru için gerekli belgeler

1) Başvuru formu (fotoğraflı) vedilekçe(www.harran.edu.trwebadresindentemin edilebilir)

2) 2012 KPSS sonuç belgesi (internetçıktısı)

3) Diploma fotokopisi

4) Nüfus cüzdan fotokopisi

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adayların, ilanın yayımıtarihindenitibaren 15 inci günün mesai bitimine kadar HarranÜniversitesiPersonel Daire BaşkanlığıYenişehirKampusu 63300Yenişehir/ŞANLIURFAadresineşahsen başvurmaları gerekmektedir.Postayolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuruların komisyonca değerlendirilmesi (KPSSP3 puan sıralaması) sonucunda atanmaya hak kazananların listesi 7 (yedi) iş günü içerisinde www.harran.edu.tr adresinde ilan edilecektir. İlan edilen kadronun 1 (bir) katı kadar Yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde Yedek kazanan adaylardan sırası ile çağrılacaktır Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Yedek adaylar sırası geldikçe www.harran.edu.tr web adresinden ilan edilecek ve herhangi bir tebligat yapılmayacaktır, ilan tebligat yerine geçecektir.


17
Kas 12

Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı 2012

Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS(B) puan türü uan sıralamasına göre başvuru yapan adaylar arasından sözleşmeli hemşire alacak.

DOKUZEYLÜLÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetedeyayınlanan’Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADEDİ BRÜT ÜCRET ARANAN NİTELİKLER
HEMŞİRE 23 Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 1.883 TL. Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 1.909 TL. (İdareler, yukarıda belirtilen tavan Ücretlerin altında sözleşme ücreti belirlemeye yetkilidir.) - Lisans mezunu Hemşirelik/Sağlık Memurluğu bolümü mezunu olmak- 2012 KPSSP3 sınavı puanı olmak

- Askerlikle ilişiği olmamak

Başvuruda bulunacakların

10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince son 1 yıldır (istifatarihindenitibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4B) olarak çalışmamış olması.

Askerliğini yapmış olması. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmaması,

Herhangi birsosyalgüvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.

İsteklilerin: Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde nüfus cüzdan fotokopisi, KPSSsonuçbelgesi, diploma veya mezuniyet belgesi (noter tasdikli), SGK hizmet dökümü, bir fotoğraf ve askerlik terhis belgesi ile birlikle Hastanemiz İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

KPSS Puan sıralaması, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 5işgünü içinde www.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. Kişilerin göreve başlatılabilmesi için talep edilen belgeler de www.deu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, talep edilen belgeler ile birlikte açıklanan ‘Evrak Teslim Tarihi’nde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Göreve başlama tarihi evrak teslim tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisindedir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Adres: D.E.Ü. Hastanesi Başhekimliği Inciraltı / İZMİR

Tel: (0 232) 412 23 22 – 412 24 19


11
Tem 12

Kars Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Kars Kafkas Üniversitesi sözleşmeli hemşire olarak çalıştırmak üzere Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde çalıştırmak için sözleşmeli personel alacak.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

5620 Sayılı Kanun ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B fıkrasına göre SağlıkAraştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvanı Adedi Alınacak Sözleşmeli Personelde Aranılan Nitelikler

Hemşire 20 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olmak,

1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen Genel şartları taşıyor olmak,

2- 2010 yılı KPSS puan türünden herhangi birinden 50.00 ve yukarı puan almış olmak,

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlı aylığı almıyor olmak,

4- Daha önce çalıştığı yerde sözleşmesi tek taraflı fesih edildiyse 1 yıllık bekleme süresini doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak;

5- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olmak.

İsteklilerin bu ilanın Ulusal Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15.nci günün mesai bitimine kadarwww.kafkas.edu.tr adresinden temin edecekleri başvurudilekçesi ile birlikte 2 Adet Fotoğraf 2010 KPSS sınavlarından herhangi birinden en az 50.00 puan alınmış olduğu gösterir sonuç belgesi ile öğrenim Belgesi (Noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Daire Başkanlığınca onaylanacaktır) ile birlikte Rektörlük yazı İşleri (evrak kayıt) birimine müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat tarihleriÜniversitemiz www.kafkas.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri belgeler esas alınacak, belgeler teyit ettirilerek gerçeğe aykırı herhangi bir belge sunan adaylarınmüracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Adayların isim listesi başvuru tarihini izleyen en en geç 1 (bir) hafta içerisinde KPSS puan sıralamasına göre www.kafkas.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.


25
Haz 11

Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2011

Adnan Menderes Üniversitesi toplam 18 adet sözleşmeli personel alacaktır.Başvuru şartları ve başvuru süresi yazıda belirtilmiştir.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz hastanesinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar’a, 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete1 de yayımlanan 2007/12251 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek madde konulan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre aşağıda belirtilen unvanlarda KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla personel istihdamı yapılacaktır.

KADRO UNVANI SAYI

Hemşire 10

Sağlık Teknikeri (Anestezi) 8

TOPLAM 18 Kişi

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

1-Türkiye Cumhuriyet Vatandaşı olmak,

2- Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkinkayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

3- Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4- Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Alım yapılacak branşlarda belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak,

ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR

1- 1 Hemşire kadrosu için 4 Yıllık Hemşire bölümü mezunu olmak en az 1 (bir) yıl yenidoğan yoğun bakımda çalışmış olmak (belgelemek kaydıyla) NRP Sertifikasına sahip olmak.

2- 1 Hemşire kadrosu için 4 Yıllık Hemşirelik veya Ebelik bölümü mezunu olmak en az 1 (bir) yıl Yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak (belgelemek kaydıyla)

3- 1 Hemşire kadrosu için 4 Yıllık Hemşirelik veya Ebelik bölümü mezunu olmak en az 1 (bir) yıl Diyaliz Merkezinde deneyimli ve Diyaliz sertifikasına sahip olmak (belgelemek kaydıyla)

4- 7 Hemşire kadrosu için 4 Yıllık Hemşirelik veya Ebelik mezunu, en az 1 yıl serviste (yataklı birim) çalışmış olmak (belgelemek kaydıyla)

5- 8 adet Sağlık Teknikeri kadrosuna Anestezi,Anestezi Teknikerliği Ön lisans programlarından birinden mezun olmak

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru Formu (Başvuru Bürosundan alınacak)

2) Öğrenim Belgesi

3) Özgeçmiş

4) 1 Adet resim

5) Nüfus Cüzdan Fotokopisi 6) KPSS (B) GRUBU Sınav Sonuç belgesi 7) Erkeklerde Askerlik durumunu gösteren belgesi 8) Öğrenimle ilgili koşullarda istenilen belgeler

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adayların, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 inci günü mesai bitimine kadar başvuru için istenen belgeler ile birlikte Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye işletme Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2010 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar 3 (üç) iş günü içerisinde www.adu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Kazanan adayların göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren atama için istenen belgeler ile birlikte en geç 7 iş günü içerisinde Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye işletme Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ATAMA EVRAKI İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Dilekçe

2) 8 Adet Vesikalık Fotoğraf

3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4) Adliyeden Sicil Temiz Kağıdı

5) Diploma (Aslı veya noterden tasdikli)

6) KPSS Sonuç Belgesi (Aslı)

7) Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden)

8) Askerlik Belgesi (Aslı ya da Noterden Tasdikli)

9) Sigorta Sicil Kartı Fotokopisi (varsa) . Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

 


10
Haz 11

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı (64 Hemşire) 2011

Hacattepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacaktır.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastaneleri’nde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON SAYI
Hemşire 64

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini bilfiil tamamlamış olmak,

(4) 01.01.1981 ve sonrası doğumlu olmak,

(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

(7) Hemşire pozisyonu için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek,

(8) Şahsen yapılacak başvuru sırasında başvuru yapılacak pozisyonla ilgili anlatılacak ve/veya gösterilecek çalışma yerini ve koşullarını kabul etmek,

ÖNEMLİ NOT: 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR

· Hemşire Pozisyonu İçin; Hemşirelikte 4 Yıllık Lisans mezunu olmak.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI

(1) Hemşirelik lisans mezunları için 2010 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne bakılacaktır. Adayların başvurularını C Katı İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.

(2) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

(3) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

(4) Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.hacettepe.com.tr web adresinde yayınlanacaktır.

(5) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.hacettepe.com.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


13
May 11

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2011

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca belirtilen unvanlara KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 80 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Sağlık Fizikçisi 1 Radyasyon Sağlığı veya Fizik alanında Yüksek Lisans yapmış olmak; Yüksek Lisans tezinin Radyoterapi Uygulamaları alanında olması.
Fizyoterapist 2 Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans programından mezun olmak.
Diyetisyen 2 Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların” Diyet isyenlik” Bölümü mezunu olmak veya Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
Hemşire 20 Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.
Hemşire 15 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak, (belgelendirmek kaydıyla) Dahili branşlarda en az 2 yıl çalışmış olmak.
Hemşire 8 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak, (belgelendirmek kaydıyla) Cerrahi branşlarda en az 2 yıl çalışmış olmak.
Hemşire 32 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak, (belgelendirmek kaydıyla) Yataklı tedavi kurumlarında en az 1 yıl çalışmış olmak.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Ka­nununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I. GENEL ŞARTLAR:

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

.3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve­ya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı çlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- Lisans mezunları için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP94 pua­nı esas alınacaktır.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sezleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

II. ÖZEL ŞARTLAR:

1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak.

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- 2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

III. BAŞVURU:

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2- Diploma fotokopisi,

3- 2010 yılı KPSSP3 ve KPSSP94 (B) grubu puanını gösterir belge.

4- 2 adet fotoğraf

5- Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge ile

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi insan Kaynakları Biriminden temin edilecek Başvuru formunu doldurarak Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Pos­ta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

IV.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan aday­ların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi insan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamla­yarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.