15
Ara 13

SYDV Personel Alımı 2014

sydvSYDV personel alımı 2014 yılında da devam edecek. Şimdiden böyle bir başlık size cıkacak haberler hakkında bilgi verelim dedik.  Sizde eğer sydv eleman alımı olarak iş başvurusu yapmak istiyorsanız sitemizden bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı alanları aşağıda yazılmaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na Sosyal İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi vb. personel alımlarında Vakıfların personel alımı yönteminde küçük bir değişiklik yapmanın başvuranlar için daha faydalı olacağını düşünüyoruz.

Bilindiği üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kuruluş amaçları doğrultusunda, Sosyal İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi unvanları ile personel alımı yapmakta. Önceden başvurulan il ve ilçelerde ikametgah şartı yokkenşimdi başvuran adaylardan o il ve ilçede ikametgah ediyor olması şartı getirildi. Ama bazı il ve ilçeler ikametgah şartı aramaksızın başvuru alabiliyorlar.

İkametgah şartı olsun veya olmasın Vakıfların personel alımı yaparken KPSS sıralamasına göre alım yaptıkları ve KPSS puanı en yüksekten başlanarak belirlenen sayıya göre mülakata çağırdıklarını görmekteyiz. Fakat başvuranadayları sıkıntıya sokan Vakıfların aynı zamanda belirli belgeleride adaylardan istemesi. KPSS sıralamasına giremeyen adaylar boşuna belge gönderdiklerini belirtmekte, çoğunun bu belgeleri kargo yoluyla Vakıflara ulaştırdıkları ve her başvuruda belgeler vekargoya ücret ödediklerini, bu durumun kendilerine maddi bir külfet getirdiğini belirten adaylar bu durumun düzeltilmesini istiyorlar.

Adaylar sadece KPSS sıralamasına girip mülakata çağrılacak olanlardan belge istenmesinin hem aday için hem de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları için daha yerinde olacağını düşünmekte. Çünkü bir Vakfın alacağı 3 kişilik kadroya 100 katı kadar aday başvuru yapabiliyor. Bu durumda hem Vakıf için hem de aday için sıkıntı olmakta.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının personel alımında bir değişikliğe giderek, KPSS sıralamasına girip mülakata çağrılacak adaylardan belge alınmasının daha yerinde bir karar olacağı kanısındayız.


29
Şub 12

Kütahya Çavdarhisar SYDV Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Çavdarhisar SYDV geçici süreli olmak üzere sözleşmeli personel alımı yapacak.Bu iş için geçeci süre 9 aydır.Gerekli şartları taşıyanlara şimdiden yeni işinde başarılar.

ÇAVDARHİSAR SYDV GEÇİCİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

ÇAVDARHİSAR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN GEÇİCİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (9 AY SÜRELİ)

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
3. 18 yaşını bitirmiş olmak.
4. Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (09.03.1977 tarihinden sonra doğmuş olmak)
5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak
6. Görevini devamlı yapmasını engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
7. Sınavlarda başarılı sayılırsa Kütahya İli veya İlçelerinde ikamet edecek olmak.
8. Üniversitelerin en az 2 yıllık örgün eğitim veren Meslek Yüksek Okullarından önlisans mezunu olmak. (Eğitim Fakültelerinden mezun olanlar hariç, 4 yıllık fakülte mezunları dahil)
9. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 yılından bu yana yapılan KPSS (Lisans ve önlisans mezunu olarak) sınavına girmiş olup KPSS-P3 puan türüne göre en az 60 (altmış) puan almış olmak,
10. İyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak.

II-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1. İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev ve cep telefon numaralarının belirtmesi gerekmektedir.)
2. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arakalı fotokopisi
3.Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.
4. KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi.
5. Diploma Fotokopisi.
6. Adli Sicil Belgesi.
7. Varsa Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi.
8. Daha önceden çalıştığı yerlerden varsa almış olduğu referans mektubu.
9. Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

III-BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
1- Sınava katılmak isteyen adaylar, istenilen bilgi ve belgeleri en geç 09.03.2012 Cuma günü saat:17.00′ ye kadar Çavdarhisar İlçesi SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı Kat:2, 43710 Çavdarhisar/KÜTAHYA adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmek zorundadırlar. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular ile postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2- Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 4 katı aday (4 kişi ) sözlü sınava çağrılacaktır.
3- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 12.03.2012 Salı günü Kaymakamlık internet sitesinden (www.cavdarhisar.gov.tr) duyurulacak; ayrıca Vakfın 0 274 351 2397 numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir. Diğer taraftan sınava girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirdikleri cep telefonları aranılarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- Sözlü sınav, 16.03.2012 Cuma günü saat: 10.00′ da Çavdarhisar Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav komisyonu tarafından yapılacaktır. Adaylar sözlü sınava, açıklanan listedeki sıralarına göre alınacaktır.
5- Sözlü sınava katılmak üzere çağrılan 4 adayın herhangi birisinin sınava gelmediğinin anlaşılması halinde, sözlü sınav ileriki bir tarihe ertelenecek ve sınava gelmeyen aday veya adayların yerine, ilk başvuru aşamasında KPSS puanı sıralamasına göre hazırlanan listedeki sıradaki aday, sözlü sınava çağrılacaktır.
6- Sözlü sınavda; adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (word, Excel ve Powerpoint programlarını kullanabilme, grafik ve slayt hazırlama), kendilerini ifade edebilme, hal ve hareket, kişilik özellikleri, mesleğe uygunluk, strese dayanıklılık, mesleki bilgi-beceri ve genel kültürleri değerlendirilecektir.
7- Başarı sıralaması yapılırken KPSS puanının %60′ ı ile sözlü sınav notunun %40′ ı hesaba katılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınavdan 100(yüz) puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alınması gerekmektedir. Sözlü sınava katılan ve 60′ tan az olmamak üzere en yüksek puanı alan ilk bir kişi işe alınacaktır. Sınav sonucuna göre 2 nci ve 3 ncü sırada yer alacak olan kişiler ise, 1 nci ve 2 nci yedek olarak belirlenecektir. Kendilerine yapılacak tebligata rağmen 15 gün içerisinde işe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday, işe başlamak üzere davet edilecektir.
8- Sınav sonuçları 19.03.2012 günü Kaymakamlık internet sitesinden duyurulacak; ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile sınavı kazanan asil ve yedek adayların tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilecektir. Ancak bu tebligat, adayın istemesi halinde, Vakıf Başkanlığında imza karşılığında da yapılabilecektir.
9- Sınavı kazanan adaylar, başvuru sırasında sundukları belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları, kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa, sözleşmeleri Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir. Ayrıca bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
10- Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince Mal Bildirimi Belgesi ile Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Belgesi’ ni doldurarak Vakfa teslim etmeleri gerekmektedir.
11- Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, Vakıf Mütevelli Heyeti, personel alımı gerçekleştirme hakkında sahiptir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

NOT: Ücret net 1.000,00.- TL’ nin üzerinden olmak üzere Vakıf Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenecektir.

Hatice DAMAR AYDIN
Vakıf Müdürü


22
Oca 12

Bursa Gemlik SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı 2012

GEMLİK KAYMAKAMLIĞISOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFIBAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında aşağıda aranan niteliklerde 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER

 1-T.C. Vatandaşı olmak,

2-Medeni Hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

3-Askerlik görevini yapmış olmak,

4-Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,

5-Taksirli suç ve aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istihlak kaçaklığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

6-Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden , öncelikle Sosyal Hizmet Uzmanlığı, Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler Uzmanlığı bölümlerinden ve yine Üniversitelerin 4 yıllık İktisat , İşletme, Kamu Yönetimi ve Hukuk Fakültesi bölümlerinden mezun olmak,

7-Kamu personeli sınavlarına girmiş puan 3 türünden en az 60 almak,

8-Yabancı dil bilmek, Temel bilgisayar bilgisine (Windows, MC Office programları) iyi derecede sahip olmak,

9-B sınıfı ehliyeti olmak ve iyi derecede araç kullanıyor olmak,

10-İlçemiz sınırlarında ikamet ediyor olmak yada işe alım gerçekleştikten sonra ilçe sınırlarında ikamet etmeyi kabul etmek,

Başvuruların, ayrıntılı özgeçmişlerini bir başvuru mektubu ile birlikte en geç 25.01.2012 saat 16:00 kadar Gemlik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmeleri gerekmektedir. İlan Olunur.


18
Oca 12

Samsun Alaçam SYDV Sözleşmeli Personel Alımı 2012

PERSONEL ALIM İLANI

İLANİ VEREN İŞ YERİ: Alaçam Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

ALINACAK PERSONEL SAYISI: 2 Adet

İŞİN ADI: Sözleşmeli Personel Alımı İŞİN SÜRESİ: Daimi (Deneme Süreli)

İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ Muhasebeci ve Büro Görevlisi

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1- T.C. Vatandaşı olmak,

2- 2010 veya 2011 KPSS3 veya KPSS113 Puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat kaçırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

6- Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun olmak,
Muhasebeci ve Büro Görevlisi için; Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimleri Fakültelerinden, İktisat,İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi, Hukuk, işletme,İstatistik, Halkla ilişkiler, Uluslararası Ekonomi, Muhasebe, Ekonomi, bölümlerinden mezun olmak

7- 18 yaşını doldurmuş olmak,

8- Sınav tarihi itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak,

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,

10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl sağlığı, sakatlığı ile özürlü bulunmadığına dair sağlık raporu (Sınavı kazanan adaydan mülakat sonrası istenecektir),

11- Bilgisayar kullanmak, (Herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)

MÜLAKAT ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

2010 veya 2011 Yıllında yapılan KPSS3 ve KPSS113 puan türünden 70 puan ve üzerinde puan alanlardan, müracaat etmek isteyenler 17 Ocak 2012- 10 Şubat 2012 (saat 17:00) tarihleri arasında Alaçam İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edeceklerdir. Şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile müracaat kabul edilmeyecektir. Müracaat eden adaylar puan üstünlüğüne göre sıralanacak ve en yüksek puan olan 20 kişi mülakata çağrılacaktır,20. kişi ile puanı aynı olan diğer kişiler varsa onlarda mülakata alınacaklardır. Müracaat eden kişilerin puan sıralaması Alaçam Kaymakamlığı WEB sayfasında yayınlanacaktır. Mülakat 15.02.2012 tarihinde Vakıf Mütevelli Heyeti huzurunda yapılacaktır. Mülakatta adayların, kendini ifade kabiliyeti, bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, kişisel Becerileri, karşısındaki insanı anlayabilme ve empati kurma becerisi yönlerinden değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda 2 asil, 2 yedek kişi kurumun web adresinde ilan edilecektir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Özgeçmiş

2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi,

3- KPSS Sonuç Belgesi,

4- Bilgisayar Yeterlilik Belgesi (Herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge),

5- Nüfus Kayıt Örneği,

6- Adli Sicil Belgesi,

7- Sağlık Raporu (Sınavı kazanan adaydan mülakat sonrası istenecektir),

8- 2 Adet Fotoğraf,

9- Erkek adaylar için Askerlik Terhis Belgesi,

NOT: Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir. Adres: Yeni Cami Mahallesi Sakarya Sokak No:13 ALAÇAM /SAMSUN Telefon: 0 362 6220969


21
Ara 11

Erzincan Kemah SYDV Sözleşmeli Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Aralık 2011

KEMAH SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

Kemah Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında 4857 sayılı İş Kanununa tâbi şekilde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere I ( Bir ) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER :

İşin Süresi: Belirli Süreli

İstenilen İş Gücü Sayısı: 1 ( Bir)

Meslek: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Eğitim Durumu: Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren (tercihen Sosyal HizmetUzmanlığı-Sosyal Çalışmacı Sosyoloji, Psikoloji) bölümlerinden mezun olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) TC. Vatandaşı olmak,

b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

c) Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,

d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

f)Türk C eza Kanununun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak.

g) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet, kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

h) Kemah nüfusuna kayıtlı olmak,

ı) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan KPSS A grubu sınavlarında KPSSP3 puan türünde en az 70 puan almış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELCELER :

1-Müracaat sahibinin kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus kayıt örneği,

3-KPSS Sınav sonuç belgesinin aslı ve sureti.

4- Diplomanın aslı ve sureti,

5-2 adet vesikalık fotoğraf.

6-Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi aslı ve sureti,

7- Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı (Mülakat sonucuna göre istenecektir)

8- Sağlık sorunu olmadığına dair yazılı beyanı (Mülakat sonucuna göre istenecektir)

BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvuruda bulunacak adaylar haşvimi sırasında istenen belgeler ile birlikte Kemah İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 04.01.2012 Çarşamba günü saat 17.00′ye kadar bizzat başvuracaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Müracaat edenler içinde 70′teıı fazla olmak şartıyla KPSSP3 puan türünden en yüksek puan almış ilk 3 (üç) kişi Kemah Kaymakamlığı internet sitesinde ilan edilecek ve 11.01.2012 Çarşamba günü saat 10 : 00′da sözlü sınava gireceklerdir. Sözlü sınav, sınav komisyonu tarafından Kemah Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

3) Sözlü sınav sonucunda başarılı bulunan aday 7 gün içinde Kemah Kaymakamlığı internet sitesinde ve Kaymakamlık ilan panosunda ilan edilecek olup kendisinden istenen belgeleri ibraz etmesi halinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak Vakfımızda göreve başlayacaktır. Sözlü sınavda yedek aday tespit edilmeyecek, şayet başarılı bulanan aday istenen belgeleri ibraz etmez veya hiçbir aday başarılı bulunmazsa sınav iptal edilmiş

4) KPSSP3′den 70 üzeri puan alan sadece 1 aday çıkması halinde bu I aday sözlü sınava girme hakkı kazanmış olacak,

5-) Sınav komisyonu sınav yapıp yapmamakta veya sınavın iptal edilmesine sayılacaktır.

İlanen duyurulur.


16
Ara 11

Kastamonu Taşköprü SYDV Personel Alımı 2011

KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVVELLİ HEYETİNİN 14.12.2011 TARİH VE 29 SAYILI KARAR GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Taşköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 02.08.2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelinniteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından sınav ile 1 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı erkek personel istihdam edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 yaşını bitirmiş olmak.

4-Sınava son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

5-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenikötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”

6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7-Adli sicil kaydı bulunmamak.

8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

9-Cinsiyeti erkek olmak.(Alınacak personel daha ziyade kırsal bölgede çalıştırılacağından ve gerekirse tek başına hane ziyaretlerinde bulunacağından erkek olmak işin gereği olarak değerlendirilmiştir.)

10- Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak.

11- Sınavlarda başarılı sayılırsa Taşköprü İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2009- 2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

2-Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin;Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Çalışma ekonomisi, İşletme, Maliye, Muhasebe, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler bölümünün birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak veya alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak.

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

4-En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ya da işe başladıktan sonra 6 aylık deneme sonuna kadar en az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

5-İşin Süresi: Daimi (6 Ay Deneme Süreli)

6-İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (bir)

2-SÖZLEŞMELİ PERSONELE PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET ÜNVAN:Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi İL/İLÇE/KURUM: Kastamonu/Taşköprü/SYDV

ÜCRET:Taban Ücret 1.344 TL-Tavan Ücret 1.748 TL arasında olmak üzere Mütevelli Heyetince belirlenecektir.

3-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek , fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

4-2009 veya 2010 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi yada noter onaylı sureti

5-2 adet vesikalık fotoğraf.

6- Askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge,

7-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

8-Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

4-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adayların, Vakıf Başkanlığında yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 28.12.2011 saat 17.00’a kadar Taşköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı Üstatlar Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:15 Taşköprü adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel,ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır.Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARINYAPILMASI

1-Taşköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 3 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra, mülakata çağırılacaktır.Sınav Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak bir 1 asil 1 yedek olmak üzere 2 aday Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır.Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır.Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6-Sürücü ehliyeti olmadan işe başlayan adayların 6 aylık deneme sürelerinde ehliyetlerini ibraz edememeleri durumunda daimi süreli sözleşme yapılmayacaktır.

7- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

7-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri :Taşköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Taşköprü/Kastamonu

Taşköprü Kaymakamlığı: (366) 417 10 09

Taşköprü SYD Vakfı : (366) 417 29 48

e-posta :taskopru_sydv@hotmail.com

İLANEN DUYURULUR


06
Ara 11

Şırnak UIudere SYDV Sözleşmeli Personel Alımı 2011

ŞIRNAK İLİ ULUDERE İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRLİ SÜRELİ İŞSÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Uludere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda boş bulunan “Büro Görevlisi kadrosuna Vakıf Mütevelli Heyetinin 23.11.2011 tarih ve 2011/17 sayılı kararı gereğince Büro Görevlisi (Vakıf faaliyetlerinin gerektirdiği özel koşullarda her türlüiklim ve kırsal alanda da görev yapabilecek) statüsünde 9 ay istihdam edilmek üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu, Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları” kapsamında, mülakat ile üniversitelerin ; Hukuk,Siyaset bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, ,İktisat,İşletme,Ekonomi,Maliye,Muhasebe,Kamu yönetimi, Halkla ilişkiler,Bilgisayar, Sosyal Hizmet Sosyoloji,Pisikolojik danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak

İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ

1. İŞİN SÜRESİ

1.063,92 TL net ücretle çalıştırılmak üzere ilk 9 aylık dönem için “belirli süreli sözleşme” yapılacaktır..

2. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Genel Şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı bulunmamak.

5. Başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak.

6. ÖSYM tarafından yapılan KPSS3′de (Kamu Personeli Seçme Sınavı); alanıyla ilgili en az 60 puan almış olmak.

7. Erkek adaylarda askerliğini yapmış olmak.

b.Özel Şartlar:

1-. Üniversitelerin Hukuk,Siyaset bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat,İşletme,Ekonomi,Maliye,Muhasebe,Kamu yönetimi, Halkla ilişkiler,Bilgisayar, Sosyal Hizmet Sosyoloji,Pisikolojik danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak

2-Uludere ilçesinde ikamet etmek.

3- İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, photoshop v.b. ) kullanabiliyor olmak.

3. BAŞVURU :

Adayların Uludere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünden temin edecekleri “İş Talep Formu” ve başvuruda istenilen belgelerle birlikte en geç 17.12.2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER :

Aşağıda istenen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda Vakıf Müdürlüğü personeli tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip Vakıf Müdürünce tasdik edilecektir.

a. Özgeçmiş.

b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi

c. 1(bir) adet vesikalık fotoğraf.

d. Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi

e. Varsa iş deneyim belgeleri.

f. Sağlık Raporu.

g. İş Talep Formu.(Vakıf Müdürlüğünden temin edilecektir)

h. KPSS3 sonuç belgesinin aslı veya tasdikli örneği.

i. Adli Sicil Belgesi.

j. Aile nüfus kayıt örneği.

k.Bilgisayar sertifikası(Milli Eğitim Onaylı)

5. MÜLAKAT ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ :

a. Mülakat tarihi ayrıca adaylara duyurulacak olup, adaylar Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenen komisyonca sözlü mülakata alınacaktır.

b. Adaylar değerlendirilirken, öncelikle vakıf görevleri ile ilgili olarak kişilik özellikleri, liyakat, uygun biçimde giyinme, kendini ifade etme yeteneği, algılama yeteneği, ketumluk, özgüven, bilgilerini aktarabilme ve tecrübe paylaşımı gibi özellikler değerlendirilecek

olup, sıralamada bu gibi özellikler ve nitelikler dikkate alınacaktır.

6. DİĞER HUSUSLAR :

a. Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

b. Personel alıp almama kararı yetkisi Vakıf Mütevelli Heyetine aittir.

c. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

d.Müracatlar Vakıf müdürlüğüne yapılacak olup, 17.12.2011 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

7. BAŞVURU ADRESİ :

ULudere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet konağı kat:3 Uludere/Şırnak

Naif YAVUZ

Kaymakam

Vakıf Başkanı

ŞIRNAK İLİ ULUDERE İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Uludere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda boş bulunan “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosuna Vakıf Mütevelli Heyetinin 23.11.2011 tarih ve 2011/17 sayılı kararı gereğince Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi (Vakıf faaliyetlerinin gerektirdiği özel koşullarda her türlü iklim ve kırsal alanda da görev yapabilecek) statüsünde istihdam edilmek üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu, Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları” kapsamında, mülakat ile üniversitelerin ; Hukuk,Siyaset bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, ,İktisat,İşletme,Ekonomi,Maliye,Muhasebe,Kamu yönetimi, Halkla ilişkiler,Bilgisayar, Sosyal Hizmet Sosyoloji,Pisikolojik danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak

İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ

1. İŞİN SÜRESİ

1.343,68 TL net ücretle çalıştırılmak üzere ilk 6 aylık dönem için “belirli süreli sözleşme” yapılacak olup 6 aylık sürenin bitiminde, Mütevelli Heyetince uygun görülmesi halinde “belirsiz süreli sözleşme” yapılacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Genel Şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı bulunmamak.

5. Başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak.

6. ÖSYM tarafından yapılan KPSS3′de (Kamu Personeli Seçme Sınavı); alanıyla ilgili en az 60 puan almış olmak.

7. Erkek adaylarda askerliğini yapmış olmak.

b.Özel Şartlar:

1-Üniversitelerin Hukuk,Siyaset bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, ,İktisat,İşletme,Ekonomi,Maliye,Muhasebe,Kamu yönetimi, Halkla ilişkiler,Bilgisayar, Sosyal Hizmet Sosyoloji,Pisikolojik danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak

2-Uludere ilçesinde ikamet etmek..

3- İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, photoshop v.b. ) kullanabiliyor olmak.

3. BAŞVURU :

Adayların Uludere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünden temin edecekleri “İş Talep Formu” ve başvuruda istenilen belgelerle birlikte en geç 17.12.2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER :

Aşağıda istenen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda Vakıf Müdürlüğü personeli tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip Vakıf Müdürünce tasdik edilecektir.

a. Özgeçmiş.

b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi

c. 1(bir) adet vesikalık fotoğraf.

d. Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi

e. Varsa iş deneyim belgeleri.

f. Sağlık Raporu.

g. İş Talep Formu.(Vakıf Müdürlüğünden temin edilecektir)

h. KPSS3 sonuç belgesinin aslı veya tasdikli örneği.

i. Adli Sicil Belgesi.

j. Aile nüfus kayıt örneği.

k.Bilgisayar sertifikası(Milli Eğitim Onaylı)

5. MÜLAKAT ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ :

a. Mülakat tarihi ayrıca adaylara duyurulacak olup, adaylar Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenen komisyonca sözlü mülakata alınacaktır.

b. Adaylar değerlendirilirken, öncelikle vakıf görevleri ile ilgili olarak kişilik özellikleri, liyakat, uygun biçimde giyinme, kendini ifade etme yeteneği, algılama yeteneği, ketumluk, özgüven, bilgilerini aktarabilme ve tecrübe paylaşımı gibi özellikler değerlendirilecek olup, sıralamada bu gibi özellikler ve nitelikler dikkate alınacaktır.

6. DİĞER HUSUSLAR :

a. Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

b. Personel alıp almama kararı yetkisi Vakıf Mütevelli Heyetine aittir.

c. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

d.Müracatlar Vakıf müdürlüğüne yapılacak olup, 17.12.2011 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

7. BAŞVURU ADRESİ :

ULudere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet konağı kat:3 Uludere/Şırnak

Naif YAVUZ

Kaymakam

Vakıf Başkanı


22
Kas 11

Adıyaman Kahta SYDV Geçici İşçi Alımı 2011

Kahta Sosyal Yardımlalma ve Dayanışma Vakfı aranan şartlara uygun 11 adet sözleşmeli işçi alacaktır.Başvuru süresi ve diğer detaylar yazımızda belirttiğimiz gibidir.

KAHTA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA GEÇİCİ SÖZLEŞMELİ 11 ADET İŞÇİ ALIMI İLANI

Kahta İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fon Kurulunca 02.08.2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro standartları, nitelikleri, özlük hakları ve çalışma şartlarına ilişkin esaslar” ve 4857 sayılı iş yasası uyarınca 11 adet kömür dağıtımı için gelen kömürü indirme, istifleme ve tekrar dağıtım için yükleme vs. işini yapmak üzere geçici sözleşmeli personel alınacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

İşin Süresi :Belirli Süreli (1 aylık)

İstenilen iş gücü sayısı : 11 (onbir)

Cinsiyeti : Erkek

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvuru Tarihleri : 18.11.2011-25.11.2011

Başvuru adresi :Kahta SYD Vakfı Başkanlığı -Menderes Mahallesi 4.nolu sok.No: 1- Kahta /ADIYAMAN

İrtibat Kişisi : Yasin ÇİÇEK Telefon : 0416 725 5072

Metin ESEN

Kahta Kaymakamı

Vakıf Başkanı

 


24
Eki 11

Kürtün SYDV Sözleşmeli Personel Alımı 2011

Kürtün sydv aranan şartlara uygun bir adet personel alacaktır.

KÜRTÜN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ 1 ADET İŞÇİ ALIMI İLAM

Kürtün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfına aşağıda belirtilen SosyalYardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 02.08.2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin nitelikleri belirleyen “Norm Kadro standartları. nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca mülakat ile 1 adet sözleşmeli eleman alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER

İşin süresi :Belirsiz süreli

İstenilen işgücü sayısı :l(bir)

Meslek : Vakıf Büro Görevlisi

Eğitim Durumu :en az lise mezunu olmak

Cinsiyet :Erkek

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1- Genel Şartlar

a) T.C Vatandaşı olmak

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesin de belirtilen şatları taşımak

c) Askerliğini yapmış olmak

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut akıl sağlığı ve vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak

e) Kamu hakların da mahrum bulunmamak

f) Türk Ceza Kanununun 53.maddesindc belirtilen suçlardan mahkum olmamak

g) 25 yaşından büyük olmamak

h) Daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışma tecrübesine sahip olmak

2- ÖZEL ŞARTLAR

İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak

3-ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Özgeçmiş

Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti

Nüfus cüzdan tasdikli sureti

Sabıka kaydı olmadığına dair savcılık belgesi

2 adet vesikalık fotoğraf

Askerlik terhis belgesi aslı veya sureti

Tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu (Mülakat sonucuna göre istenecektir)

Varsa iş deneyim belgeleri

Yukarıda savılan belgeler başvuru esnasında Kürtün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Vakfı bürosuna elden veya taahhütlü mektupla 01/11/2011 Pazartesi günü saat 10.00′a kadar teslim edilecektir.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakla serbesttir.


14
Eki 11

Kayseri Kocasinan SYDV İşçi Personel Alımı 2011

Kayseri Kocasinan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2 adet Sosyal İnceleme Görevlisi alımı yapacak. 13/10/2011-21/10/2011 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

İLAN METNİ VE KOŞULLAR İÇİN TIKLAYINIZ.


13
Eki 11

Gümüşhane Kürtün SDYV Sözleşmeli İşci Alımı 2011

KÜRTÜN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ 1 ADET İŞÇİ ALIMI İLANI

Kürtün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfına aşağıda belirtilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 02.08.2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin nitelikleri belirleyen ” Norm Kadro standartları, nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları Ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca mülakat ile 1 adet sözleşmeli eleman alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER
İşin süresi: Belirsiz süreli

İstenilen işgücü sayısı: l(bir)

Meslek: Vakıf Büro Görevlisi

Eğitim Durumu: En az lise mezunu olmak

Cinsiyet :Erkek

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1- Genel Şartlar

a) T.C Vatandaşı olmak

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesin de belirtilen şatları taşımak

c) Askerliğini yapmış olmak
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl sağlığı ve vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak

e) Kamu hakların da mahrum bulunmamak

f) Türk Ceza Kanununun 53.maddcsindc belirtilen suçlardan mahkum olmamak

g) 25 yaşından büyük olmamak

h) Daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışma tecrübesine sahip olmak

2- ÖZEL ŞARTLAR

İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak

3-ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Özgeçmiş

Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti

Nüfus cüzdan tasdikli sureti

Sabıka kaydı olmadığına dair savcılık belgesi

2 adet vesikalık fotoğraf

Askerlik terhis belgesi aslı veya sureti

Tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu (Mülakat sonucuna göre istenecektir)

Varsa iş deneyim belgeleri

Yukarıda savılan belgeler başvuru esnasında Kürtün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bürosuna elden veya taahhütlü mektupla 01/11/2011 Pazartesi günü saat 10.00′a kadar
teslim edilecektir.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakla serbesttir.


07
Eki 11

İzmir Çiğli SYDV Personel Alımı 2011

İzmir Çiğli ilçesi SYDV aranan şartlara uygun 2 adet persolel alacaktır..Alım şartları aşağıda belirtildiği gibidir.

ÇİĞLİ İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIM ŞARTLARI

ARAKAN NİTELİKLER

İşin süresi: Daimi

İstenilen işgücü sayısı: 2(iki)

İŞ Unvanı: Büro Görevlisi

Eğitim Durumu :4 yıllık örgün eğitim veren üniversitelerin Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunu olmak.(Açık Öğretim Fakültesi başvuruları alınmayacakta)

ADAYLARDA ARAKAN NİTELİKLER

1-Genel Şartlar

a)T.C. Vatandaşı olmak

b)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesine belirtilen şanları taşımak

c)Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak

d)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl sağlığı ve vücut sakatlığı ile özürlülüğü bulunmamak

e)Kamu haklarından mahrum bulunmamak

f)Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak

g)35 yaşından büyük olmamak

2-ÖZEL ŞARTLAR

a)Son iki yıl içinde KPSS sınavına girmiş olmak

b)B sınıfı ehliyete sahip olmak

c)Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar işletmenliği veya programcılığı sertifikasına sahip olmak

3- ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

a)Özgeçmiş

b)Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti

c)Nüfus cüzdan tasdikli sureti

d)Geçerli KPSS sınav sonuç belgesi aslı

e)Sabıka kaydı olmadığına dair savcılık belgesi

f)2 adet vesikalık fotoğraf
g)Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi aslı veya sureti

h)Tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu(Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

i) Ehliyet sureti

j) Varsa iş deneyim belgeleri

Yukarıda sayılan belgeler başvuru esnasında Çiğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışıma Vakfı bürosuna elden veya taahhütlü mektupla 01/11/2011 Cuma günü saat 17.30′a kadar teslim edilecektir.

İstenilen şartları taşıyan adaylar ileri bir tarihte mülakata çağrılarak sözlü sınav yapılacaktır.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR


05
Tem 11

Artvin SYDV Sözleşmeli Personel Alımı 2011

ARTVİN VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Artvin Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda boş bulunan “Büro Görevlisi kadrosuna Vakıf Mütevelli Heyetinin 31/ 03/ 2011 tarih ve 2011 / 07 sayılı kararı gereğince, büro görevlisi (Vakıf faaliyetlerinin gerektirdiği özel koşullarda her türlü iklim ve kırsal alanda da görev yapabilecek) statüsünde istihdam edilmek üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu, Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları” kapsamında, mülakat ile üniversitelerin bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun 1 (bir) personel alınacaktır.

İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ

1.İŞİN SÜRESİ

1.023.00 TL net ücretle çalıştırılmak üzere ilk 6 aylık dönem için “belirli süreli sözleşme” yapılacak olup 6 aylık sürenin bitiminde, Mütevelli Heyetince uygun görülmesi halinde “belirsiz süreli sözleşme” yapılacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Genel Şartlar:

1) Türk Vatandaşı olmak.

2) Üniversitelerin bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4)Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı bulunmamak.

6) Başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak.

7) ÖSYM tarafından yapılan 2010 yılı KPSS’de (Kamu Personeli Seçme Sınavı); 2 yıllık yüksek okul mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 70 puan, fakülte mezunları için KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

8) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

9) Askerliğini yapmış olmak.

 

b.Özel Şartlar:

1) Erkek Personel alınacaktır.

3. BAŞVURU :

Adayların Artvin Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünden temin edecekleri “İş Talep Formu” ve başvuruda istenilen belgelerle birlikte en geç 08 TEMMUZ 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER :

Aşağıda istenen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda Vakıf Müdürlüğü personeli tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip Vakıf Müdürünce tasdik edilecektir.

a. Özgeçmiş.

b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi

c.1(bir) adet vesikalık fotoğraf.

ç. Askerlik terhis belgesi

d. Varsa iş deneyim belgeleri.

e. Sağlık Raporu.

f. İş Talep Formu.

g. KPSS sonuç belgesinin aslı veya tasdikli örneği.

h. Adli Sicil Belgesi.

ı. Aile nüfus kayıt örneği.

i. Sürücü belgesi fotokopisi.

5. MÜLAKAT ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ :

a. Mülakat tarihi ayrıca adaylara duyurulacak olup, adaylar Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenen komisyonca sözlü mülakata alınacaktır.

b. Adaylar değerlendirilirken, öncelikle vakıf görevleri ile ilgili olarak kişilik özellikleri, liyakat, uygun biçimde giyinme, kendini ifade etme yeteneği, algılama yeteneği, ketumluk, özgüven, bilgilerini aktarabilme ve tecrübe paylaşımı gibi özellikler değerlendirilecek olup, sıralamada bu gibi özellikler ve nitelikler dikkate alınacaktır.

 

 

6. DİĞER HUSUSLAR :

a. Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

b. Personel alıp almama kararı yetkisi Vakıf Mütevelli Heyetine aittir.

c. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. BAŞVURU ADRESİ :

Artvin Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Vilayet Binası ARTVİN

Tel : 0 466 212 30 02

Faks: 0 466 212 94 11

 


14
Haz 11

Pursaklar SYDV Personel Alımı 2011


10
May 11

Trabzon SYDV Sözleşmeli Personel Alımı 2011

TRABZON VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI belirtilen sayıda sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

TRABZON VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA

SÖZLEŞMELİ 3 ADET PERSONEL ALIMI İLANI

Trabzon Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunca 02.08.2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ve 4857 sayılı İş Yasası ” uyarınca 2009 ve daha sonraki yıllarda yapılan KPSS sınavına girenler arasından aşağıda belirtilen nitelikte mülakat ile 3 adet sözleşmeli eleman alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER

İşin Süresi: Daimi

Deneme Süresi:6 ay

İstenilen İş Gücü Sayısı: 3 (üç)

Meslek: Müdür, Sosyal İnceleme Elemanı, Yardımcı Hizmetli

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1-GENEL ŞARTLAR

a) T.C. Vatandaşı olmak

b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak

d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

e) Erkek adayların askerliğini yapmış olmak.

f) Görevini devamlı yapmas:na engel olabilecek vücut, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

g) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak.

h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL NİTELİKLER

Vakıf Müdürü için:

a) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun olmak.Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Çalışma Ekonomisi, İşletme, Maliye ve Muhasebe, Sosyoloji, Psikoloji, PDR, Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olmak tercih nedenidir.

b) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak (Office Programları), muhasebe programlarından birine ait sertifikasının olması tercih nedenidir.

c) Mali müşavir veya serbest muhasebecilik belgesi olanlar tercih nedenidir.

d) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2009 ve daha sonraki yıllarda yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS P3) en az 70 puan almış olmak,

e) Kamu ya da özel sektör tecrübesine sahip olmak tercih sebebidir.

f) B sınıfı ehliyete sahip olmak tercih sebebidir.

g) Adayların İngilizce yeterlilik durumun tespit eden KPDS, ÜDS, TOEFL gibi belgelerden birini ibraz etmeleri tercih nedenidir.

h) 35 yaşından büyük olmamak

Sosyal İnceleme Görevlisi için;

a) Üniversitelerin Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik, Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler bölümlerinden mezun olmak

b) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2009 ve daha sonraki yıllarda yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS P3) en az 60 puan almış olmak.

c) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak (Office Programları),

d) Muhasebe mesleğinde deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

e) En az B Sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak

f) 30 yaşından büyük olmamak

Yardımcı Hizmetli için;

a) En az lise ve dengi okul mezun olmak

b) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2009 ve daha sonraki yıllarda yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 puan almış olmak,

c) En az (B) Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanabiliyor olmak.

d) Bilgisayar (Office Programlarını) kullanması tercih sebebidir

e) 30 Yaşından büyük olmamak.

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

a) Başvuru dilekçesi ve öz geçmiş

b) Diploma veya mezuniyet belgesi (Kazanan adaylardan noter tasdikli sureti)

c) Nüfus cüzdanı tasdikli sureti.

d) KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı sureti

e) Sabıka kaydı olmadığına dair Savcılık belgesi

f) 2 Adet vesikalık fotoğraf.

g) Askerlik terhis belgesi aslı veya sureti.

h) Tam teşekküllü hastaneden alınmış Heyet Raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir.)

i) Ehliyet sureti

j) Varsa iş deneyim belgeleri.

SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvuruda bulunacak adaylar başvuru sırasında istenen belgeler ile birlikte Trabzon İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna (Trabzon Valiliği Hükümet Konağı TRABZON) bizzat 27/05/2011 günü saat 17.00′a kadar başvuracaklardır.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Başvuruda bulunan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, her bir unvan itibarıyla alınacak personel sayısının 10 katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır. 10 uncu kişinin puanına eşit diğer adaylarda mülakata çağrılacaktır.

3) Mülakat sınavına çağırılacak adayların isim listesi 03/06/2011 tarihinde Trabzon Valiliği Resmi Web Sitesinde (www.trabzon.gov.tr) ilan edilecektir.

4) Sınav, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından seçilen sınav komisyonu tarafından mülakat yöntemi ile Trabzon Valiliği B Toplantı Salonunda (Trabzon Valiliği Hükümet Konağı TRABZON) 14/06/2011 tarihinde Saat 10:00 da gerçekleştirilecektir.

5) Mülakat sınavında; alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (10 puan), İngilizce yeterlilik ÜDS, KPDS, TOEFL, First Certificate ya da IELTS sınav sonucu (alınan puana göre?
orantılı 10 tam puan üzerinden), B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak (5 puan), sosyal projede çalışmış olmak (5 puan), İş Hukuku, Devlet Memurları Kanunu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları mevzuatı, kendini ifade, sosyal diyalog ve iletişim becerisi, genel kültür, diksiyon (70 puan) kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır. Adaylar mülakat sırasında konuyla ilgili belgelerin aslı ya da noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

6) Mülakat sınavı sonucu alınan not ile KPSS puan türünden alınan notun aritmetik ortalaması sınav sonuç notu olarak belirlenecektir. Sınav sonuç notu 65 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 1 asil 1 yedek Müdür, 1 asil 1 yedek sosyal çalışmacı ve 1 asil 1 yedek yardımcı hizmet elamanı tespit edilecektir.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp, almamakta serbesttir.

İLANEN DUYRULUR