03
Eyl 12

Van SYDV Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Van Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 35 adet süresiz sydv personel alımı yapacak.

VAN İLİ MERKEZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIMI İLANI

Van İli Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 30 ( otuz ) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 5 (beş) adet Büro Görevlisi” unvanlarında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi: Belirlisiz Süreli (2 ay deneme süreli )

I. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1. T.C. Vatandaşı olmak

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3. Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak

4. Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

7. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro görevlisi başvuruları için aşağıda özel şartlarda işe alınacak personel tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak şartı ile 4 yıllık lisans mezunu olmak

8. Alınacak alanların tümünde Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilenler işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

9. Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011-2012) puanlarından birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

10. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

11. Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak

12. Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan SADECA BİRİNDEN tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.

13. Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünde bilgisayar ortamında yapılacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

2. SYD Vakfına alınacak olan personellerden Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi başvuruları için, 4 adet SBF ve İİBF mezunu, 2 adet Halkla İlişkiler mezunu, 11 adet Eğitim ve Fen Edebiyat Fakülteleri Mezunu, 1 adet Psikoloji ve PDR Mezunu, 6 adet Sosyoloji mezunu, 1 adet Hukuk mezunu(Avukatlık stajını yapmış olmak),1 adet Bilgisayar Mühendisliği Mezunu, 1 adet İnşaat Mühendisliği Mezunu, 1 adet Gıda Mühendisliği Mezunu, 1 adet Bilgisayar Öğretmenliği Mezunu, 1 adet Yapı Öğretmenliği mezunu ve Büro Görevlisi başvuruları için, 1 adet Türk Dili ve Edebiyatı Mezunu,1 adet Muhasebe mezunu,1 adet Muhasebe Öğretmenliği mezunu, 1 adet Elektrik Öğretmenliği Mezunu,1 adet Fars Dili ve Edebiyatı Mezunu toplam 35 kişi alınacak ve başvuru yapanlar arasından, her alandan alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişi 2011 veya 2012 KPSS P3 puanı en yüksek olanlar sıralandıktan sonra mülakata davet edilecektir. Mülakata girmeye hak kazananlar vakfımızın www.vansydv.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sadece mülakata girenlerden 5 iş günü içinde evraklarını tamamlamaları istenecektir. Belirlenen sürede evraklarını teslim etmeyenler mülakat haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

3. İlimiz kültürünü, coğrafyasını ve aile yapısını bilmesi, vakıf hizmetlerini yürütmede faydalı ve gerekli olacağı düşünüldüğünden, bazı başvurularda İlimiz merkez ve merkeze bağlı köylerde en az 2 yıl süreyle ikamet ettiğini belgelendirmesi istenecektir.

 

 

II. İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU

SIRA NO ALINACAKPERSONEL SAYISI MÜLAKATA GİRECEK KİŞİ SAYISI ARANAN NİTELİKLER
 

1

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

(SBF, İİBF)

 

4

 

12

Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinden birinden mezun olmak

 

 

 

2

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

(Halkla İlişkiler)

 

 

2

 

 

6

 

İletişim Fakültesinden

mezun olmak

 

 

3

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

(Eğitim ve fen Edebiyat fakülteleri)

 

11

 

33

Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültelerinden birinden mezun olmak

(İl merkezi ve merkez köyler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir ÖZEL ŞART 3 )

 

 

 

4

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

(Psikoloji, PDR)

 

 

1

 

3

Psikoloji ve PDR Bölümlerinden birinden mezun olmak

 

 

 

 

 

5

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

(Sosyoloji)

 

 

 

6

 

 

18

Sosyoloji Bölümünden mezun olmak

(İl merkezi ve merkez köyler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir ÖZEL ŞART 3 )

 

 

6

 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

(Hukuk)

 

 

1

 

3

Hukuk Fakültesinden mezun olmak. (Avukatlık stajını yapmış olmak )
 

7

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

(Bilgisayar Mühendisi)

 

 

1

 

 

3

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.

(iş deneyimi olanlar tercih edilecektir)

 

 

 

8

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

(İnşaat Mühendisi)

 

 

1

 

 

3

İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak

(Sürücü Belgesi olma şartı ve iş deneyimi olanlar tercih edilecektir)

 

 

9

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

(Gıda Mühendisi)

 

 

1

 

 

3

Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olmak

(MEB onaylı Bilgisayar Sertifikası olma şartı)

(İl merkezi ve merkez köyler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir ÖZEL ŞART 3 )

 

10

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

(Bilgisayar Öğretmenliği)

 

1

 

 

3

 

Bilgisayar Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak
 

11

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

(Yapı Öğretmeni)

 

 

 

1

 

 

3

Yapı Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak

(MEB onaylı Bilgisayar Sertifikası olma şartı, Sürücü Belgesi olma şartı ve iş deneyimi olanlar tercih edilecektir)

 

 

12

 

Büro Görevlisi

(Türk Dili ve Edebiyatı)

 

1

 

3

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak

 

 

 

13

 

Büro Görevlisi

(Muhasebe)

 

1

 

3

Muhasebe,

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümlerinden birinden mezun olmak

 

 

14

 

Büro Görevlisi

(Muhasebe Öğretmeni)

 

1

 

3

Muhasebe Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak

 

 

 

15

 

 

Büro Görevlisi

(Elektrik Öğretmeni)

 

1

 

3

Elektrik Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak

(Sürücü Belgesi olma şartı ve iş deneyimi olanlar tercih edilecektir)

 

16

 

 

Büro Görevlisi

(Fars Dili ve Edebiyatı)

 

 

 

1

 

3

Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak

 

III. MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANANLARDAN İSTENEN BELGELER

 

1. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

3. KPSS 2011 veya 2012 Sonuç Belgesi

4. Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

5. 5 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve ilanda yayınlanan başvuru formuna 5 âdeti, bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra, fotoğrafların yapıştırılarak teslim edilmesi)

6. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)

7. Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

8. Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları, atama esnasında kuruma tasdik ettirilecektir.

9. Başvurusunu, Van merkez ve merkeze bağlı köylerden yapma şartı aranan alanlardan yapanlar, Van merkez ve merkeze bağlı köylerde, en az 2 yıl ikamet ettiğini gösteren belge

 

Başvuru süresi sonunda mülakat tarihinde kurumumuz tarafından alınacak belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

IV. BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 

1) Başvurular 31 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında, mesai saati bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden yapılması gerekmektedir.Mülakata girmeye hak kazananların listesi www.vansydv.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Mülakata girmeyi hak eden adaylar, istenen belgeler ile birlikte Van İli Merkez Bahçıvan Mahallesi eski cezaevi sokak Asude Apt.17/1 adresindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 20 Eylül 2012 Perşembe günü saat 17.00 mesai bitimine kadar bizzat veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla başvuracaklardır.

2) KPSS şartı bulunan bu kadrolara, ilan sonucunda alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 105 kişi geçerli 2011 veya 2012 KPSS P3 puanı ile başvurunun yapıldığı alana göre, kendi içinde, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

3) Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilecektir.

4) Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5) Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.

V. DİĞER HUSUSLAR

a) Vakfımızın görev alanında, kadınlarla iletişim önem arz ettiğinden, ihtiyaca cevap verecek kadar, kadın istihdamında, kadına yönelik pozitif ayrımcılık sağlanacaktır.

b) Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, sonuçları ilanından itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

c) Mülakat tarihi; sonradan vakfımızın www.vansydv.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

d) Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe eleman almayacaktır.

e) İhtiyaç halinde sonradan yapılacak değişiklikler vakfımız sitesinde yayınlanacaktır

VI. MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi : Bahçıvan mahallesi eski cezaevi sokak Asude Apt.17/1 VAN

Telefonu : 0 432 215 80 81

Vakıf Müdürü : M.Suat AYDOĞAN

VII. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.vansydv.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgelerin asıllarını kuruma ibraz edip tamamlayarak, Van Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ilandaki adresine teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

İLAN OLUNUR


09
May 12

Tunceli SYDV Personel Alımı 2012

Tunceli sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aşağıda belirttiğim şekilde personel alacak.

T.C. TUNCELİ İLİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

3 ADET SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ, 1 ADET BÜRO GÖREVLİSİ KADROLARINA PERSONEL ALIM İLANI

I-MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8. Vakıflarda ilk defa Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro görevlisi olarak istihdam edileceklerde 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından birinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 ve üzeri puan almış olmak şartlan aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programlan kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

9- Sosyal İletişim becerisine sahip olmak.

II-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE ARANAN NİTELİKLER:

1. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

2.Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

3. KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi

4. Adli Sicil Kaydı Belgesi.

5. Diploma Fotokopisi

6. Varsa Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi

7.Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.

8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

III-BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1-Başvurular 27.04.2012-11.05.2012 tarihleri arasında http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanI.istesi adresinde online olarak veya Atatürk Mahallesi Valilik Binası Zemin şahsen yapılacak ve sistem tarafından KPSS puanları kontrol edilecektir.

2- Başvuran adaylar, KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday mülakata çağrılacaktır.

3 -Başvurular 11.05.2012 Cuma günü saat 17.00′dc sona erecektir


09
May 12

Siirt SYDV Personel Alımı 2012

Siirt sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı belirsiz süreli olmak üzere personel alacak.

T.C. SİİRT VALİLİĞİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIMI İLANI

Siirt Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında istihdam edilmek üzere, 16.02.2012 tarihli “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı “İş Kanunu” çerçevesinde aşağıda belirtilen nitelikte ve sayıda personel alınacaktır.

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi : 5 kişiBüro Görevlisi : 1 kişi

İşin Adı : Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi : Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli )

A- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak, bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

Tercihen yabancı dil bilmek veya işaret dili bilmek

4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak, (Tercihen Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri )

Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2010-2011) puanlarından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

KPDS ve benzeri dil sınavları sonuç belgeleri, alanı ile ilgili sertifikalar, bilgisayar sertifikası, Bilgisayar Programcılığı ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak, aktif araç kullanıyor olmak, seyahat engeli bulunmamak.

Siirt İli merkezinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.(Sınavda başarılı olan adaylar için geçerlidir.)

B- BAŞVURU

1. Başvurular 08/05/2012 – 20/05/2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular www.sydgm.gov.tr adresindeki “Personel Alım İlanları” bölümünden online olarak yapılacak olup ilgili vakıfa doğrudan veya posta ile yapılacak başvurular geçerli olmayacaktır.

2. Başvurular arasından, sistem tarafından KPSS puanlarına göre sıralanacak olan işe alınacak personel sayısının üç katı kadar sayıda kişi (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 15 kişi, Büro Görevlisi için 3 kişi) mülakata çağrılacaktır.

C- İSTENİLEN BELGELER (Mülakattan önce, mülakata gireceklerden)

İş Talep Formu (yukarıda belirtilen internet adresinden alınacaktır )

Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C.Kimlik Numarası Üzerinde yazan)

Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi. (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

2010 veya 2011 Yıllarına ait KPSS P3 Sonuç Belgesi Fotokopisi (başvuru sırasında internet üzerinden kontrol edilecektir.)

Varsa Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar ve iş deneyimi belgelerinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir),

2 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak 1 adet başvuru formuna yapıştırılarak teslim edilmesi)

Özgeçmiş (A 4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde.)

Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

Sürücü belgesi fotokopisi. (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

10. Bilgisayar Sertifikası fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

11. Sağlık Durum Beyanı (Mülakatı kazanan adaylardan Tam teşekküllü hastaneden Rapor istenecektir.)

12. Adli Sicil Durum Beyanı (Mülakatı kazanan kişinin adli sicil kaydı istenecektir,)

D- MÜLAKAT VE SÖZLEŞME İMZALANMASI

Mülakat 22 Mayıs 2012 tarihinde saat 10.00’da Valilik toplantı salonunda başlayacaktır.

Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi unvanı için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar Mülakat Komisyonunca mülakata çağrılmayacaktır.

Mülakatta adaylar;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,c)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,d) Genel kültürü,e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

Mülakat sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.siirt.gov.tr adresinde ilan edilecek ayrıca mülakat sonucu kazananların adreslerine gerekli tebligat yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Siirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri ve göreve başlamaları gerekmektedir.

Mülakatı kazananlardan yanlış beyan verdiği ve aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan, istenilen belgeleri süresi içinde temin edemeyen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Bu durumda Mülakat Komisyonunca belirlenecek yedek aday çağrılacaktır.

Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, atama sonucundan sonra Vakfımızdan talep edilebilecektir.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

E – İLETİŞİM BİLGİLERİVakfın Adı : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi : Bahçelievler Mahallesi Cemil Ertekin Cad. Eski Öğretmenevi Binası No : 4

Tel : 0 484 2235765

E-mail : siirtvakfi@hotmail.com

İLANEN DUYRULUR


25
Nis 12

Mardin Nusaybin SYDV Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Nusaybin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı sosyal hizmet projesi kapsamında sözleşmeli personel alımı yapacak.

NUSAYBİN KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINCA SOSYAL HİZMET PROJESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ 1 ADET PERSONEL ALIM İLANI

Nusaybin Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, tarafından yürütülecek olan SosyalHizmet projesi kapsamında ve daha sonraki yıllarda yapılan KPSS sınavına girenler arasından aşağıda belirtilen nitelikte 1 adet Sözleşmeli (Belirli süreli) eleman alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER

İşin Suresi Geçici

İstenilen İş Gücü Sayısı 1 (Bir)

Meslek: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1-GENEL ŞARTLAR

a) T.C Vatandaşı olmak

b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

c) Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak

d) Erkek adayların askerliğini yapmış veya tecilli olmak

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL NİTELİKLER

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

a) Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak

b) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2009 ve daha sonraki yıllarda Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş olmak.

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

a) Başvuru dilekçesi ve öz geçmiş

b) Diploma veya mezuniyet belgesi (Fotokopisi)

c) Nüfus cüzdan sureti.

d) KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı sureti

e) Sabıka kaydı olmadığına dair Savcılık belgesi

f) 2 Adet vesikalık fotoğraf

g) Askerlik terhis belgesi aslı veya sureti

h) Varsa iş deneyim belgeleri.

SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1)Başvuruda bulunacak adaylar başvuru sırasında istenen belgeler ile birlikte Nusaybin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna(Nusaybin Kaymakamlığı Hükümet Konağı NUSAYBİN)bizzat 24/04/2012-28/04/2012 günü saat 17:00′a kadar başvuracaklarıdır. Posta ile Yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Başvuruda bulunan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, seçim yapılacaktır.

3) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp. almamakla serbesttir.