26
May 11

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Alımı 2011

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denetçi Ve Uzman Alım İlanı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ VE UZMAN ALIMI SEÇME SINAV İLANI

1. DENETÇİ KADROSU İÇİN ACIK BULUNAN VE ALİM YAPILACAK POZİSYONLAR:

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre KAMUDAN ATAMA şeklinde Kurumun Merkez Teşkilatında(Ankara) görevlendirilmek üzere ziraat, su ürünleri, gıda, Kimya, orman, çevre, inşaat, jeoloji, bilgisayar, endüstri, elektrik, elektrik ve elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, makine, maden, metalürji, balıkçılık teknolojisi, metalurji ve malzeme, jeodezi ve fotogrametri mühendislikleri, mimarlık, peyzaj mimarlığı, biyoloji, kimya, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri sehir ve bölge planlama, istatistik, halkla ilişkiler ve tanıtım, sosyoloji programlarında ve hukuk, veterinerlik fakültelerinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyindeki mezunları arasıdan 1denetçi pozisyonu için Yazılı Seçme Sınavı yapılacaktır.

A- DENETÇİ ALM SEÇME SNAVNA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

I)GENEL ŞARTLAR

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten islenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha lazta süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırtarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin itasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Askerlik durumu itibariyle,

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertetenmış veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

6- Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak,

7-10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olmak, 8- Kurumlarında adaylık süresini tamamlamış olmak, şamarını taşıması gerekir.

III) ÖZEL ŞARTLAR:

1. İngizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM’ce yapılan Kamu Personeli Yabana Dil Blgsı Seviye Tespit Sınavında B düzeyinde 80 (Seksen) puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

2. Kamuda en az 3(üç) yıl denetim elemanı olarak çalışmış olmak,

3. Tam teşekküllü devlet hastanesmden alınacak sağlık raporu almak (Sadece sınavı kazanan adaylardan istenecektir).

B)DENETÇİ ALIMI SEÇME SINAVI İÇİN İSTENEN BELGELER

Denetçi kadrosuna başvuru yapacak adaylar Kurumun (http://www.ikdk.gov.tr) internet adresinden temin edecekleri “Aday Bilgi Formu”ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını ibraz veya tasdik örneklerini teslim etmeleri gerekmektedir

a) Öğrenim diploması,

b) Son an ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

c) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

d) Özgeçmiş, (20.06.2011 tarihinden itibaren Kurumun http://www.tkdk.oov.tr ınternet adresinde örneği verilmiş forma uygun şekilde doldurup )

e) Yabancı dil düzeyini gösterir belge,

f) Askerlik durumu ile ilgili belge.

g) Kurumun ınternet adresinden temin edecekleri “Aday Bilgi Formu’nun çıktısı (20.06.2011 tarihinden itibaren Kurumun http://www.tkdk.gov.tr adresi),

h) Kamuda en az 3 (üç) yıl denetim elemanı olarak çalışmış olduğunu ispat eden hizmet dökümü belgesi (İlgili kurumun personel birimi taralından onaylı olmalıdır.)

I) -10.12 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olduğunu tevsik eden ve ilgili kurum tarafından onaylı yazı.

C-DENETÇİ ALIMI İÇİN SORU AĞIRLIKLARI

- Katılım öncesi Yardım Aracı ve Bileşenleri (IPA), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5 (Beş) Soru

- Hukuk 5 (Beş) Soru

a) Anayasa Hukuku,

b) İdare Hukuku (Genel Esaslar, Türkiyenin Yönetim Yapısı, İdari Yargılama Usul Hukuku).

c) Türk Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine işlenen Cürümler),

d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), diğer mevzuat (Kamu Personel Mevzuat, Kamu Mallan, ihale ve Harcama Mevzuatı, 5018 Sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3628 Sayılı Malbildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun),

- Muhasebe (Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkeleri, Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi) 5 (Beş) Soru .

- Uluslararası iç denetim standartları ve risk yönetimi 40 (Kik) Soru (Uluslararası iç denetim standartları ve meslek ahlak kuralları, iç kontrol, denetim ve yönetime ilişkin risk modelleri , risk değerlendirme yöntemleri)

- Denetim türleri ve uyguliamaları (İç denetim görevmın yürütülmesi) 25 (Yirmi Beş) Soru

- Bilgi Teknolojisi 20 (Yirmi) Soru

2 – UZMAN ALIMI SEÇME SINAVI İÇİN ACIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR:

A. KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan;

Kurumun Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasından;

MESLEK GÖREVLENDİRİLECEĞİ KOORDİNATÖRLÜK UNVAN BAŞVURU KODU KONTENJAN

İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi. Maliye. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Ekonomi, Ekonometri Merkez Uzman 2

Ziraat Mühendisliği Merkez Uzman 2

TOPLAM 4 uzman

B. AÇIKTAN ATAMALARA İLİŞKİN POZİSYONLAR UNVAN

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre İl Koordinatörlüklerine AÇIKTAN ATAMA şeklinde;

Kurumun Erzurum, Kars, Tokat. Van ve Yozgat İl Koordinatörlerinde görevtendınlmek üzere, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunları arasından;

MESLEK GÖREVLENDİRİLECEĞİ KOORDİNATÖRLÜK UNVAN BAŞVURU KODU KONTENJAN

İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kars Uzman 2

Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Ekonomi, Ekonometri Yozgat Uzman AU1 1

İnşaat Mühendisliği Erzurum, Kars, Van, Yozgat Uzman AU2 1,1,1,1

Sosyoloji. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yozgat Uzman AU3 1

TOPLAM 8 uzman

C. ŞARTLI AÇIKTAN ATAMALARA İLİŞKİN POZİSYONLAR

5648 Sayılı Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevlen Hakkmda Kanun ile 1604.2008 tarih ve 26849 say»; Resmi Gazetede yayımlanan Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre İl Koordınatörlüklenne AÇIKTAN ATAMA şeklinde;

Kurumun Erzurum. Kars, Ordu, Van ve Yozgat iı Koordmatörtüklennde görevlendınlmek üzere, lisans düzeymde eğitim veren takütteterm veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının mezunian arasından:

MESLEK GÖREVLENDİRİLECEĞİ KOORDİNATÖRLÜK UNVAN BAŞVURU KODU KONTENJAN

İşletme, İktisat, Kamu ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kars Uzman 1

Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonometri Van Yozgat Uzman ŞU1 1, 1

Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği Uzman Erzurum Ordu Uzman ŞU1 1,1

TOPLAM : 5 uzman

olmak üzere Merkez ve İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilecek 17 (4+8+5) Uzman pozisyonu için Yazılı Seçme Sınavı yapılacaktır.

Bu sınavda başvuru kodları (SU1. SU2) olan 5 uzman pozisyonu için şartlı personel seçme sınavına çıkılmaktadır. Şartlı uzman pozisyonları akredltasyonla ilgili çalışmaları hızlandırmak için gerçekleştirilecektir. Adaylar bu durumu bilerek başvuracaklardır.

Sınava başvuru kodu (SU1,SU2 ) uzman pozisyonundan başvuran adaylar vize alınmaması durumunda atanamayacaklarını ve bu konuda hiç bir hak iddia edemeyeceklerini baştan kabul etmiş sayılırlar

Not:Sınava (AU1,AU2, AU3, ve ŞU1, ŞU2) başvuru kodlarından müracaat eden ve sınavı kazanan adayların atanacağı İl Koordinatörlüğü ile görevlendirileceği İ Koordinatörlüğü farklı olabilecektir. Ancak adaylar tablolarda belirtildiği üzere görevlendirileceği Koordinatörlüğünde görev yapacaktır.Bu hususta taktir yetkisi Kuruma aittir. Adaylar bu hususu peşinen kabul eder ve aksine bir talepte bulunamaz.

Burada İlan edilen kadrolar tein Majlve BaKanlıojnrJan vize IstBnmls oka. vtzB almdıOı takdirde 5 uzman pozisyonuna atamaJar carceklesliriieoBktlr. Adavbr budumrr>jDilerekbasvurijlanruan almış olmalan ve ingilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde yapılan Kamu Personeli Yabana Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgari 60 puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

D) UZMAN ALIMI SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLAR DA ARANACAK ŞARTLAR:

I)GENEL ŞARTLAR

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten islenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha lazta süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırtarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin itasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Askerlik durumu itibariyle,

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertetenmış veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

6- Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak,

şartlarını taşıması gerekir.

II)ÖZEL ŞARTLAR

1)Kamudan uzman alımlarına ilişkin pozisyonlara başvuran adayların İngizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM’ce yapılan Kamu Personeli Yabana Dil Blgsı Seviye Tespit Sınavından 60(altmış) puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

2)Açıktan Uzman alımlarına ilişkin pozisyonlara başvuran adayların, 2010 yılında ÖSYM’ce yapılan 2010-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden asgari 60(altmış) puan almış olmaları ve İngizce, Almanca veya Fransızca dillerinde yapılan Kamu Personeli Yabana Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 60(altmış) puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

E) UZMAN ALIMI SEÇME SINAVINA KATILANLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTeNFN BEL GELER

Tüm adaylar, meslek başvuru kodlarından yalnızca birini seçecekler ve Kurumun (http,//www,tkdk.qov.trl ınternet adresinden temin ederek dolduracakları imzalı “Aday Bilgi Formu” ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını ibraz veya tasdikli örneklerini teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Öğrenim diploması,

b) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

c) Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,

d) Özgeçmiş, (20 06.2011 tarihinden itibaren Kurumun http://www.tkdk.gov.tr internet adresinde örneği verilmiş forma uygun şekilde doldurulacaktır.)

e) Yabancı dil düzeyini göstenr belge,

f) Askerlik durumu ile ilgili belge.

g) Kurumun ınternet adresinden temin edecekten “Aday Bilgi Formu’nun çıktısı (2006.2011 tarihinden itibaren Kurumun http//www.tkdk.gov.tr),

h) KPSSP3 Sonuç Belgesinin aslı veya fotokopisi (Sadece açfctan atama yoluyla başvuran adaylar getirecektir)

i)5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (10 ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalıştığını gösteren hizmet belgesi (Sadece kamu pozisyonundan başvuran adaylar getirecektir)

F. UZMAN ALMI İÇİN SORU AĞIRLIKLARI

a) IPARD Programı 40 (Kik) Soru

b) Güncel Sosyal ve Ekonomik Konular. 8 (Sekiz) Soru

c)Türkiye Coğrafyası, 8 (Sekiz) Soru

d) Türkçe Dil Bilgisi, 7 (Yedi) Soru

e) TKDK Kuruluş Kanunu ve Personel Yönetmeliği 6 (Altı) Soru

f) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 6 (Altı) Soru

g) Türk Medeniyet Tarihi 5 (Beş) Soru

h) Türkiye’nin Yönetim Yapısı, 4 (Dört) Soru

i) AB Kurumsal yapısı, işleyişi, tarihçesi. 10 (On) Soru

j| AB Ortak Tarım Politikası. 3 (Üç) Soru

k)AB ve Türkiye İlişkileri ile Müzakere Süreci, 3 (Üç) Soru

3. DENETÇİ VE UZMAN ALIMI İÇİN SINAVININ BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ZAMANI

Denetçi ve Uzman Alımı Seçme Sınavına başvuruda bulunacak adaylar, 20.06.2011 tarihinden itibaren Kurumun (httn://www.tkdk.gov.tr) ınternet adresinden temin edecekleri “Aday Bilgi Formunu” doldurup Kurumun (htm.//www.tkdk.gov tri adresindeki web sitesi üzerinden elektronik olarak kuruma gönderebileceklerdir.

Başvurular 22.06.2011 tanhınde başlayacak olup, 27.06.2011 tarihinde (bu tarih dâhil) sona erecektir. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER eksiksiz olarak tamamlanarak elden (şahsen veya bir yakını tarafından) Kuruma (Tu/ar? Güneş Bulvarı No:68 Çankaya/Ankara. 22.06.2011 tarihinden 27.06.2011 tarihi saat 17.00′e kadar ulaştırılmaları gerekmektedir. (25.06.2011 Cumartesi ve 26.06.2011 Pazar günü başvuru alınmayacaktı). Posta ve e-ppsta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

4. DENETÇİ VE UZMAN ALM BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA çAGRI:

Personel Yönetmeliği nm 7/2 maddesi uyarınca uzman alımı seçme sınavına açıktan atanacak pozisyonlar çın. KPSSP3 puanı esas ahnarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş poasyonlann 5 (Beş) kattna kadar kışı yarışma smavma alınacaktır. Her meslek grubu (KPSSP3 puanına göre) kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır KPSSP3 puanlan eşit olması halinde yabana dil notu yüksek olanlar, yabana dil puanlarının eşit olması halinde bu sıralamada son aday ile aynı puana sahip olan adaylar yanşma sınavına alınır.

Uzman alımı seçme sınavında açıktan atama ile doldurulması öngönjlen pozisyonlara meslek grubu itibariyle yeterli sayıda sınav başvurusu gelmemesi durumunda Kurum, ilanda yer alan diğer meslek gruplarının kontenjanını arttırma yönünde tercihini kullanarak boşluğu doldurma yetkisine sahiptir. Boşluğun doldurulmasına ilişkin meslek grubu terahını Kurum belirler.

Denetçi ve uzman alımı seçme sınavında Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimlen. 05.07.2011 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http 7/www.tkdk.gov.tr) ınternet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum aynca bildirim yapmakla mükellef değildir.

Söz konusu ilanda isimlen bulunan adaylar (yazılı seçme sınavına girmeye hak kazananlar). 06.07.2011 -08.07.2011 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) TÜRKİYE HALK BANKASININ heRhangı bir şubesinden, TÜRKİYE HALK BANKASI Yıldız/ANKARA Şubesindeki (Şube Kodu:409) (BAN N0:TR61 0001 2009 4090 0006 0000 03) ve 06000003 no lu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hesabına T.C Kimlik Numaralarını bildirmek suretiyle 45 (Kırkbeş) TL sınav ücreti yatıracaklardır.

Bu ücreti belirtilen tarihlerde yatırmayanlar kesinlikle yarışma sınavına alınmayacaktır Ayrıca sınav ücretini yatırmakla beraber sınava girmeyen aday ya da sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Bununla beraber her ne sebeple olursa olsun sınav iptali ve benzen durumda hiçbir adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir.

Söz konusu ilanda isimlen belirlenen adaylar. Sınav Gınş Belgetennı Kurumun http://www.tkdk.gov.tr ınternet adresinden 14.07.2011 tarihiden itibaren çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Gınş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile bitikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgeleriden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlannda getirecekleri kimlik belgesinde T.C kimlik numaralarını yazması zorunludur. T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktr.

5. DENETÇİ VE UZMAN ALIMI SEÇME SINAVINDA YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ YERİ VE ZAMANI

Denetçi ve Uzman Alımı Seçme Sınavı, çoktan seçmçr. test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Her sorunun puanı eşit olup, her doğru cevaba 1 (Bir) tam puan verilecektir. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Yanlış cevap sayısı, doğru verilen cevaplan etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir som için bir (1) tam puan verilecektir. Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur Denetçi ve Uzman Alımı Seçme Sınavı, Hacettepe Üniversitesinde 24,07,2011 tarihinde saat 10,00′da yapılacaktır Denetçi ve Uzman Alımı Seçme Sınavında 100 soru sorulacak olup, Sınav Süresi 120 dakikadır.

6. DENETÇİ VE UZMAN ALIMI SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

Denetçi ve Uzman Alımı Yazılı Seçme Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, her bölüm için belirlenmiş olan kontenjan kadar aday yazılı seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

İlanda yer alan meslek grupları itibanyle belirlenmiş olan kontenjanlann en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanlan eşit olan adaylar arasından; Denetçi Alımı Seçme Sınavında sonucunda, sınav puanı eşit olması halinde, denetim elemanı olarak kamudaki iş tecrübesi fazla olan aday, denetim elemanı olarak kamudaki iş tecrübesi eşit olması halinde yabana dil notu yüksek olan aday, yabancı dil notunun da eşit olması halinde se noter huzurunda yapılacak kura ile kazanan aday belirlenecektir.

İlanda yer alan meslek grupları itibariyle belirlenmiş olan kontenjanlann en son sırasnda yer alan ve yazılı sınav puanlan eşit dan adaylar arasından; Uzman Alımı Seçme Sınavı sonucunda, 16 04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeiığfnm 7/2 maddesi uyarınca açıktan atanacak adaylarda, KPSSP3 Puanı yüksek olan aday yanşma sınavını kazanmış olacaktır. KPSSP3 puanının da eşit olması halmde yabancı dil notu yüksek olan aday. yabana dil notu eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ite kazananlar belirlenecektir.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabı tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayemin yans kadar yedek aday belirler Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir.

Uzman Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda, Kurum sterse boş kalan kadrolar için, dığer mestek gruplanndan 70 puan ve üzen alms olmakla beraber kendi alanında sınavı asıl olarak kazanamams adaylar arasından seçim yapabilecektir. Boş kalan kadro için, hangi meslek grubundan ikame yapılacağına Kurum tarafından karar verilecektir. Bu hususta takdir yetksı Kuruma aittir.

Uzman Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek gruplarında doldurulamayan kadroların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez. Yazılı sınav sonunda oluşabilecek kadro boşlukları diğer meslek gruplarından doldurulurken, yerine ikamede kullanılan meslek grubunda asgari 70 (Yetmiş) puan üzerinden en yüksek puan esası gözetilecektir.

Denetçi ve Uzman Alımı Sınavına katılabileceği tespit edilmiş olup isimlen ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katıl ma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yanşma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumlar tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talop edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Sınavı kazananların, başvuru esnasında belirttikten adreslerine posta yoluyla yazılı olarak gömve başlama çağrısı yapılır. Ayrıca, sınav sonucu Kurumun ve/veya Bakanlığın ilan panosu ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) ınternet adresinde veya Tanm ve Köyslerı Bakanlığı’nın (http://www.tarim.gov.tr) ınternet adresinde ilan edilir.

Sınavı kazananların, istemlerinin yapılabilmesi içti sınav sonuçlannın ilanından rtbaren en oec 20 gün içersinde Kuruma müracaat etmoien gerekmektedir Yapılan göreve başlama çağrsma rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir br belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, smav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz. Ppstadakı geokmeden Kurum sorumlu değildir. Kazanan personelin Kurumun veya Bakanlığın ınternet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır. Bu ilanda yer almayan hususlarda, 16.04.2008 tartılı ve 26849 sayılı “Tanm ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Personel Yönetmeliği’ esas alınacaktır.

ilanen duyurulur.