13
May 11

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2011

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz çeşitli birimlerinde, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2010 KPSS(B) grubu sınavı ite ilgili puan türü (KPSSP3) esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

BİRİMİ UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

Döner Sermaye işletme MüdürlüğüAvukat1Hukuk Fakültesi Mezunu olmak ve Avukatlık Ruhsatına sahip olmak

1- Başvuracak adayların 657 Sayılı Kanunun 48.Maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmaları.

2- 2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

4- Müracatların; ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığından temin edilecek örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5- Sonuçlar KPSS Puan sıralaması dikkate alınarak; başvuru bitim tarihini takip eden 1 hafta içinde www.ktu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

6- 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numarası bulunan)

2- Diploma fotokopisi

3- 2010 KPSS Sonuç Belgesi

4- 1 adet yönetmeliğe uygun çekilmiş vesikalık fotoğraf

5- Personel Dairesi Başkanlığımızdan temin edilecek başvuru dilekçesi

6- Avukatlık Ruhsat Belgesi ( Evrakların asılları tarafımızca görülecek ve fotokopileri başvuru evrakı olarak alınacaktır)


10
May 11

Trabzon SYDV Sözleşmeli Personel Alımı 2011

TRABZON VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI belirtilen sayıda sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

TRABZON VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA

SÖZLEŞMELİ 3 ADET PERSONEL ALIMI İLANI

Trabzon Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunca 02.08.2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ve 4857 sayılı İş Yasası ” uyarınca 2009 ve daha sonraki yıllarda yapılan KPSS sınavına girenler arasından aşağıda belirtilen nitelikte mülakat ile 3 adet sözleşmeli eleman alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER

İşin Süresi: Daimi

Deneme Süresi:6 ay

İstenilen İş Gücü Sayısı: 3 (üç)

Meslek: Müdür, Sosyal İnceleme Elemanı, Yardımcı Hizmetli

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1-GENEL ŞARTLAR

a) T.C. Vatandaşı olmak

b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak

d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

e) Erkek adayların askerliğini yapmış olmak.

f) Görevini devamlı yapmas:na engel olabilecek vücut, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

g) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak.

h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL NİTELİKLER

Vakıf Müdürü için:

a) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun olmak.Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Çalışma Ekonomisi, İşletme, Maliye ve Muhasebe, Sosyoloji, Psikoloji, PDR, Halkla İlişkiler, Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olmak tercih nedenidir.

b) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak (Office Programları), muhasebe programlarından birine ait sertifikasının olması tercih nedenidir.

c) Mali müşavir veya serbest muhasebecilik belgesi olanlar tercih nedenidir.

d) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2009 ve daha sonraki yıllarda yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS P3) en az 70 puan almış olmak,

e) Kamu ya da özel sektör tecrübesine sahip olmak tercih sebebidir.

f) B sınıfı ehliyete sahip olmak tercih sebebidir.

g) Adayların İngilizce yeterlilik durumun tespit eden KPDS, ÜDS, TOEFL gibi belgelerden birini ibraz etmeleri tercih nedenidir.

h) 35 yaşından büyük olmamak

Sosyal İnceleme Görevlisi için;

a) Üniversitelerin Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik, Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler bölümlerinden mezun olmak

b) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2009 ve daha sonraki yıllarda yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS P3) en az 60 puan almış olmak.

c) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak (Office Programları),

d) Muhasebe mesleğinde deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

e) En az B Sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak

f) 30 yaşından büyük olmamak

Yardımcı Hizmetli için;

a) En az lise ve dengi okul mezun olmak

b) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2009 ve daha sonraki yıllarda yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 puan almış olmak,

c) En az (B) Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanabiliyor olmak.

d) Bilgisayar (Office Programlarını) kullanması tercih sebebidir

e) 30 Yaşından büyük olmamak.

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

a) Başvuru dilekçesi ve öz geçmiş

b) Diploma veya mezuniyet belgesi (Kazanan adaylardan noter tasdikli sureti)

c) Nüfus cüzdanı tasdikli sureti.

d) KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı sureti

e) Sabıka kaydı olmadığına dair Savcılık belgesi

f) 2 Adet vesikalık fotoğraf.

g) Askerlik terhis belgesi aslı veya sureti.

h) Tam teşekküllü hastaneden alınmış Heyet Raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir.)

i) Ehliyet sureti

j) Varsa iş deneyim belgeleri.

SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvuruda bulunacak adaylar başvuru sırasında istenen belgeler ile birlikte Trabzon İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna (Trabzon Valiliği Hükümet Konağı TRABZON) bizzat 27/05/2011 günü saat 17.00′a kadar başvuracaklardır.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Başvuruda bulunan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, her bir unvan itibarıyla alınacak personel sayısının 10 katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır. 10 uncu kişinin puanına eşit diğer adaylarda mülakata çağrılacaktır.

3) Mülakat sınavına çağırılacak adayların isim listesi 03/06/2011 tarihinde Trabzon Valiliği Resmi Web Sitesinde (www.trabzon.gov.tr) ilan edilecektir.

4) Sınav, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından seçilen sınav komisyonu tarafından mülakat yöntemi ile Trabzon Valiliği B Toplantı Salonunda (Trabzon Valiliği Hükümet Konağı TRABZON) 14/06/2011 tarihinde Saat 10:00 da gerçekleştirilecektir.

5) Mülakat sınavında; alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (10 puan), İngilizce yeterlilik ÜDS, KPDS, TOEFL, First Certificate ya da IELTS sınav sonucu (alınan puana göre?
orantılı 10 tam puan üzerinden), B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak (5 puan), sosyal projede çalışmış olmak (5 puan), İş Hukuku, Devlet Memurları Kanunu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları mevzuatı, kendini ifade, sosyal diyalog ve iletişim becerisi, genel kültür, diksiyon (70 puan) kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır. Adaylar mülakat sırasında konuyla ilgili belgelerin aslı ya da noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

6) Mülakat sınavı sonucu alınan not ile KPSS puan türünden alınan notun aritmetik ortalaması sınav sonuç notu olarak belirlenecektir. Sınav sonuç notu 65 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan 1 asil 1 yedek Müdür, 1 asil 1 yedek sosyal çalışmacı ve 1 asil 1 yedek yardımcı hizmet elamanı tespit edilecektir.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp, almamakta serbesttir.

İLANEN DUYRULUR