18
Ara 12

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012-2013

Ankara Üniversitesi sözleşmeli çalıştırılacak 18 pozisyon için sözleşmeli personel alacak.

ANKARAÜNİVERSİTESİSÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Sözleşmeli Personel ÇalıştırılmasınaİlişkinEsasların Ek 2. maddesine göreÜniversitemizdetoplam 18 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI KADRO SAYISI İLİ KPSS PUAN TÜRÜ ARANİLAN NİTELİKLER
Hemşire 7 ANKARA KPSSP3 •Lisans düzeyinde Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
Diğer Soğhk Personeli 1 ANKARA KPSSP93 •SağlıkHizmetleriMeslek Yüksekokullarının Anestezi Teknikerliği bölümünden mezun olmak.
Büro Personeli 1 SAMSUN KPSSP93 ‘Ön lisans düzeyinde Halklaİlişkilerbölümünden mezun olmak. *En az orta derecede İngilizce bildiğini gösterir MEB onaylı dilsertifikasısahibi olmak. *MEB onaylıBilgisayarİşletmenisertifikasısahibi olmak.
Büro Personeli 1 SAMSUN KPSSP93 *Ön lisans düzeyinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümün- den mezun olmak. ,’En az orta derecede ingilizce bildiğini gösterir MEB onaylı dilsertifikasısahibi olmak. ‘MEB onaylıBilgisayarİşletmenisertifikasısahibi olmak.
Büro Personeli 1 SAMSUN KPSSP94 Ticaret Lisesi mezunu olmak. •MEB onaylıBilgisayarİşletmenisertifikasısahibi olmak.
Büro Personeli 1 ANKARA KPSSP3 ¦İletişimFakültesi Halklaİlişkilerbölümünden mezun olmak *KPDS IB) düzeyinde İngilizce bildiğini gösterir belge sahibi olmak.
Büro Personeli 1 ANKARA KPSSP94 •Ticaret Lisesi mezunu olmak. *MEB onaylıBilgisayarİşletmenisertifikasısahibi olmak.
Büro Personeli 1 ANKARA KPSSP3 •Lisans düzeyinde İşletme bölümünden mezun olmak. •MEB onaylıBilgisayarİşletmenisertifikasısohibi olmak.
Büro Personeli 1 ANKARA KPSSP94 •Lise mezunu olmak. •MEB onaylıBilgisayarİşletmenisertifikasısahibi olmak.
Büro Personeli 1 ANKARA KPSSP93 •Ön lisans düzeyinde muhasebe bölümünden mezun olmak. •MEB onaylıBilgisayarİşletmenisertifikasısahibi olmak.
Büro Personeli 1 İSTANBUL KPSSP93 *Ön lisans düzeyinde Halklaİlişkilerbölümünden mezun olmak. •En az orta derecede İngilizce bildiğini gösterir MEB onaylı dilsertifikasısahibi olmak •MEB onaylıBilgisayarİşletmenisertifikasısahibi olmak.
Büro Personeli 1 İSTANBUL KPSSP93 •Ön lisans düzeyinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümün- den mezun olmak. •En az orta derecede İngilizce bildiğini gösterir MEB onaylı dilsertifikasısahibi olmak. •MEB onaylıBilgisayarİşletmenisertifikasısahibi olmak.
TOPLAM 18

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlarıtaşımak.

2- 2012 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

3- HerhangibirSosyalGüvenlikKurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasalişlemyapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerinebirücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ilebirliktetazmin edilecektir.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

6- Adaylar ilan edilen kadro pozisyonlarından sadece birine müracaat edebileceklerdir. Birden fazla unvan ve kadro pozisyonu için başvuran adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

AÇIKLAMALAR http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde yer almaktadır.


12
Kas 12

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Erciyes Üniversitesi aşağıdaki sağlık memurluğu branşlarında sözleşmeli personel alacak.

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, (giderleri döner sermaye gelirlerinden ve öz gelirden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ‘da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER SÖZLEŞME BRÜT ÜCRETİ
HEMŞİRE 5 Sağlık Yüksek Okullarının Hemşirelik ve/veya Sağlık Memurluğu bölümünden lisans mezunu olmak. – 2012/KPSSP3 Lisans B Grubu en az 60 puan almış olmak. 1,818.30 TL
BÜRO PERSONELİ 5 - Üniversitelerin Lisans Programı Bölümünden mezunu olmak. – GMP Laboratuvarı Operasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. – Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak. 1,389.90 TL

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

d) Hemşire pozisyonu için; Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak, Büro Personeli pozisyonu için; Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- 2012 KPSSP3 (B) grubu sınavından hemşire pozisyonu için en az 60 puan almış olmak, Büro Personeli pozisyonu için KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınacaktır.

3- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a(2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.erciyes.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

2- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya Internet çıktısı

3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi

5- Fotoğraf (1) adet

6- Aranılan nitelikler bölümünde yer alan belgelerin aslı veya onaylı örnekleri


19
Eyl 12

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alım şartlarına uygun büro personeli ve destek personeli olarak sözleşmeli personel alacak.

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere,

Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ücretleri özgelirden karşılanmak üzere; 2 (iki) büro personeli, 1 (bir) destek personeli olmak üzere 3 (üç) sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılı bilgi www.erciyes.edu.tr adresinde mevcuttur. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurularErciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.


14
Eyl 12

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Kocaeli Üniversitesi çeşitli sağlık branşlarında istihdam etmek üzere sözleşmeli personel alacak.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALİM İLANI

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 B maddesine göre. 06 06 1978 tarihli ve 7 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar a. göre Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevlendirilmek ve Giderleri Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla personel istihdamı yapılacaktır.

POZİSYON UNVANI SAYI

Diyetisyen 1

Ebe 6

Laborant 1

Diğer Sağlık Personeli (Hemşire) 3

Diğer Sağlık Personeli (Röntgen Teknisyeni) 2

Toplam 13

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

1 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2 Taksirli suçlar hariç olmak üzere, atfa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlı sicilden çıkarılmış olsa bile. bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak

3. Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

4. Erkek adayların, muvazzaf askerlik cağına gelmemiş veya askerlik cağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

5 ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 KPSS (Lisans) ve ÖSYM tarafından 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan (Ön Lisans) Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak (Başvuru şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurulan Lisans mezunları için KPSSP3 On lisans mezunları ıcın KPSSP93 puan sırasına konulmak kaydıyla değerlendirilerek personel istihdamı yapılacaktır.)

6 Alım yapılacak branşlarda belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak

7 Herhangi bir kamu ve kuruluşlarında 4 B’lı olarak çalışıyor olmamak.

8 Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesh edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

9 657 sayılı Kanunun 53 Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özurlu bulunmamak.

ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR

1- Diyetisyen Beslenme ve Diyetetik Bolumu Lisans programından mezun olmak.

2- Ebe Ebelik Lisans Programından mezun olmak

3- Laborant Tıbbı Laboratuar On Lisans programından mezun olmak (Hastanemiz Patoloji Laboratuarında çalıştırılacaktır.)

4- Diğer Sağlık Personeli kadrosu için; Hemşirelik Lisans veya Sağlık Memurluğu Lisans Programından mezun olmak.

2-Diğer Sağlık Personeli kadrosu için; Röntgen Teknisyeni. Radyoloji Bolumu Ön Lisans Programından mezun olmak. (Bay eleman alınacaktır)

Başvuru için gerekli belgeler

1- Lisans mezunları için 2012 KPSS sonuç belgesi, on lisans mezunları için 2010 KPSS sonuç belgesi fotokopisi

2- Nüfus cüzdan fotokopisi

3-1 adet resim

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adayların, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 inci gunun mesai bitimine kadar Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Umuttepe Merkez Yerleşkesı 41380 Umuttepe-IZMIT KOCAELİ Personel Bürosuna Başvurmaları gerekmektedir Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.


03
Eyl 12

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meran Tıp Fakültesi’nde çalıştırılmak üzere aşağıdaki belirtmiş olduğum bölümlerde toplam 41 adet sözleşmeli personel alacak.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLAN

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine (giderleri özel bütçe ve döner sermaye bütçesi gelirlerindenkarşılanmak üzere), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi YönetimBütçe Kanununun 23 üncü maddesi ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca vize edilen aşağıda belirtilen unvanlara KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 41 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I. GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- Lisans mezunları için 2012 KPSS(B) grubu KPSSP3, Ortaöğretim mezunları için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak.

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Lisans mezunları için 2012 ve Ortaöğretim mezunları için 2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

5- Adaylar ilan edilen sadece bir kadroya başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu kadronun niteliklerini belirteceklerdir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURU

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün İçerisinde

1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslı.

2- Diploma fotokopisi,

3- 2012 yılı KPSSP3 ve 2010 yılı KPSSP94 (B) grubu puanını gösterir belge.

4-1 adet fotoğraf

5- Aranan niteliklerde istenilen belgeler. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi web sitesinden (www.meramtip.com.tr) veya İnsan Kaynakları biriminden temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

NOT : 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde islenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi insan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.


22
Tem 12

Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Pamukkale Üniversitesi rektörlüğe bağlı birimlerde çalışmak üzere personel alım şartlarına uygun sözleşmeli personel alımı yapacak.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca belirtilen unvanlara 2010 yılında KPSS (B) grubu katılanlardan puansıralaması esas alınmak suretiyle 19 adet 4/B sözleşmeli hemşire alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER Yüksekokulların (lisans) Hemşirelik programından mezun olmak (belgelendirmek) NOT : Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup,-sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylardayukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde A fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

Ödemeler 3 Hemşirenin özel bütçeden, 16 Hemşirenin döner sermayeden karşılanacaktır.

I. GENEL ŞARTLAR: 1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı çıkanlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçiar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat ^karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- Lisans mezunları için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

II. ÖZEL ŞARTLAR : 1 – Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak..

3- 2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

III. BAŞVURU: Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1 – Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2- Diploma fotokopisi,

3- 2010 yılı KPSSP3 puanını gösterir belge

4- 2 adet fotoğraf

5- Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge Pamukkale Üniversitesinin (pau.edu.tr) adresinden temin edilecek Başvuru formunu doldurarak Pamukkale Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) İletişim Telefonları: 0 258 296 22 50, 296 22 19, 296 22 67 ve 296 22 68

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Pamukkale Üniversitesinin (pau.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Her kadro için Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgelen tamamlayıp Pamukkale Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmekledir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayıp teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.


12
Tem 12

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi sayı olarak fazlaca sözleşmeli hemşire alımı yapacak.Yalnız iş başvurusu yapmak isteyen adaylar sözleşmeli hemşire alım şartlarını dikkatlice okusunlar sadece mezunlar için değil tecrübeli hemşire alımı da var.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06 06.1978 tarihli ve 7 15754 sayılı Kararnameyeekli 28 06 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2′incı maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BİRİMİ: SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

Hemşire 1 -Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. -En az 1 yıl Dahiliye Servisinde hemşire olarak çalışmış olmak

Hemşire 1 -Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. -En az 2 yıl Fizik Tedavi Servisinde hemşire olarak çalışmış olmak

Hemşire 1 -Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. -En az 1 yıl Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde çalışmış olmak

Hemşire 1 -Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. -En az 2 yıl Ortopedi Servisinde hemşire olarak çalışmış olmak

Hemşire 1 -Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. -En az 2 yıl Kalp ve Damar Cerrahisi Servisinde çalışmış olmak

Hemşire 1 -Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. -En az 2 yıl Nöroloji Servisinde hemşire olarak çalışmış olmak

Hemşire 1 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak. -En az 7 ay Kardiyoloji Servisinde hemşire olarak çalışmış olmak.

Hemşire 1 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak -En az 3 ay Üroloji Servisinde çalışmış olmak.

Hemşire 1 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak. -KBB Servisinde hemşire olarak çalışmış olmak

Hemşire 1 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bolumu Mezunu Olmak. -En az 1 yıl Yetişkin Acil Serviste hemşire olarak çalışmış olmak.

Hemşire 1 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak. -En az 2 yıl Göz Hastalıkları Servisinde hemşire olarak çalışmış olmak

Hemşire 1 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak. -En az 2 ay Çocuk Servisinde hemşire olarak çalışmış olmak.

Hemşire 1 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak -Çocuk Hematoloji Polikliniğinde hemşire olarak çalışmış olmak

Hemşire 1 -Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölumü Mezunu Olmak. – En az 4 yıl KBB Servisinde hemşire olarak çalışmış olmak.

Hemşire 54 Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

Hemşire 22 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölumü Mezunu Olmak

I- GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Taksirli suçlar hane olmak üzere; affa veya zaman asımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine il ışkın kayıtları adlı sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile ozurlu bulunmamak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gun içinde (mesai saati bitimine kadar) üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir Sadece bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

III- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1) KPSS 2010 (B) sınavından alınan puanlamaya göre sıralama yapılacaktır. Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvurulan geçersiz sayılacaktır Atanmaya hak kazanan adaylar www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2) Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gun ıcınde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gun içinde aday görevine başlamak zorundadır Bu sure içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

IV-İSTENEN BELGELER:

1 – Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe

2- 2010 yılı KPSS (B) sonuç belgesinin fotokopisi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir Yanlış beyanda bulunanların başvurulan geçersiz sayılacaktır)

3- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir)

4- Başvurulan pozisyon ıcın aranan niteliklerin belgelendirilmesi gerekmektedir.

5- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge

6- 2 adet vesikalık fotoğraf

NOT:

1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerme getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir

2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

ADRES : Yüzüncü Yıl üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Zeve Kampusu VAN

TEL: 0432 486 54 22


22
Haz 12

Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Süleyman Demirel Üniversitesi ağırlıklı olarak sağlık branşlarında olmak üzere aşağıda personel alım şartları belirtilen pozisyonlar için sözleşmeli personel alacak.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI DUYURUSU

06 06 1978 tarih ve 7 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek-2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen yönteme göre; Üniversitemiz RektörlüğüAraştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında çalıştırılmak ve giderleri özel bütce ile öz gelirlerden karşılanmak üzere: 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

SIRA NO UNVANI BİRİMİ ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

1 Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 -Ortaöğretim kurumlarınınHemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak -Hastanelerin Beyin ve Sinir Cerrahisi servislerinde en az 7 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek -Temel bilgisayar eğitimi almış olduğunu belgelendirmek

2 Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 -Ortaöğretim kurumlarınınHemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. – Hastane Acil Servislerinde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. -İlk yardımcısertifikasına sahip olmak -Temel bilgisayar eğitimi almış olduğunu belgelendirmek

3 Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 -Hemşirelik veya Hemşirelik veSağlık Hizmetleri Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak -Hastanelerin Kulak Burun Boğaz veya Göz Hastalıkları servislerinden en az birinde 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. -Temel bilgisayar eğitimi almış olduğunu belgelendirmek

4 Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak -Hastanelerin iç Hastalıkları Servislerinde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. -Bronkoskopı ve Solunum Fonksiyon Testi İşlemlerinde deneyim belgesine sahip olmak -Temel bilgisayar eğitimi almış olduğunu belgelendirmek

5 Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak -Hastanelerin Kadın Doğum Servislerinde en az 4 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. -Temel bilgisayar eğitimi almış olduğunu belgelendirmek

6 Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 -Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak – Hastanelerin Gastroenteroloji. Romotoloji veya Geriatrı Servislerinden en az birinde en az 4 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. -İlk yardımcı sertifikasına sahip olmak

7 Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. -Hastanelerin Göğüs Hastalıkları Servislerinde en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek -Temel bilgisayar eğitimi almış olduğunu belgelendirmek

8 Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2 -Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak. -Hastanelerin Anestezi ve Reanımasyon Yoğun Bakım Ünitelerinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

9 Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak -Hastanelerin Onkoloji Kliniklerinde en az 4 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek -Temel bilgisayar eğitimi almış olduğunu belgelendirmek

10 Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. -Periton Diyalizi bölümünde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. -Hemodiyaliz sertifikasına sahip olmak -Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde en az 6 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek. -Temel bilgisayar eğitimi almış olduğunu belgelendirmek

11 Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2 -Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak. -Hastanelerin Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek

12 Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 -Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak -Hastanelerin Ortopedi. Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları servislerinden en az birinde en az 18 ay çalışmış olmak.

13 Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1-Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak. -Hastanelerin Nefrolojı. Hemotolojı ve Endokrinoloji servislerinden en az birinde en az 8 ay çalışmış olmak

14 Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak -Hastanelerin Gastroenteroloji. Romotoloji ve Geriatri Servislerinden en az birinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

15 Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 -Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak – Hemodiyaliz sertifikasına sahip olmak. -Periton Diyalizi sertifikasına sahip olmak -Hastanelerin Nefrolojı Servisinde en az 6 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek

16 Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 -Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak. -Yenıdoğan servisinde en az 6 ay çalışmış olduğunu belgelendirmek

17 Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi 12 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sağlık Memurluğu Lisans programlarından mezun olmak

18 Hemşire Araştırma ve Uygulama Hastanesi 5 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarından mezun olmak.

19 Büro Personeli Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 1 -Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. -En az 10 yıl tıbbı sekreter olarak çalışmış olmak -En az 1 yıl büro personeli olarak çalışmış olmak.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen şartlar le 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 46 maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır

GENEL ŞARTLAR:

a) T C Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla sureyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

d) Erkek Adaylar İçin Muvazzaf Askerlik Çağına Gelmemiş veya Askerlik Çağına Gelmiş ise Muvazzaf Askerlik Hizmetim Yapmış veya Muaf veya Erteletmiş veya Yedek Sınıfa Geçirilmiş Olmak

e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 maddesindeki yaş şartını taşımak

3- 2010 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, onlisans mezunları için KPSSP93, ortaoğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır

4-Herhangı bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesi fotokopisi

2- 2010 KPSS IB) sınav sonuç belgesi fotokopisi

3- Başvuru formu ve dilekçe

4- Mesleki tecrübe istenilen pozisyonlar için tecrübesini belirten belge ve
sertifika

5- Fotoöraf 11) adet
MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı gunu izleyen 15 gun “çinde mesai bitimine (17:30) kadar adayların Süleyman Demırel Üniversitesi web sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formu ile dilekçede ilanda belirtilen birimi, unvanı ve sıralardan hangisine müracaat edeceklerini belirterek yukarıda istenilen belgeler ile birlıktelonaylı veya aslı görülmek şartıyla fotokopisi) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabu edilmeyecektir

Not: Müracaat süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadart 17:30) müracaat kabul edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listelen, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman: www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecektir Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir Asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır

ÖNEMLİ NOT: Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözlesmeli çalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler müracaatta bulunamayacaklardır. Müracaatta bulunup sıralamada kazanmış olsalar bile 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözlesme yapılması mümkün bulunmamaktadır.