25
Eyl 12

Kütahya SYDV Personel Alımı 2012

Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 4 sosyal yardım ve inceleme görevlisi alacak.SYDV memur alımı için şartları dikkatle okuyunuz. Okumaya devam →


23
Eyl 12

İstanbul SYDV Personel Alımı 2012

İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sosyal yardım ve inceleme görevlisi alacak.

İstanbul SYDV Personel İlanı Okumaya devam →


21
Eyl 12

Şanlıurfa SYDV Personel Alımı 2012

Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı belirtilen niteliklerde 17 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 11  adet Büro Görevlisi ve 2 adet Muhasebeci alacak.

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIMI İLANI

Şanlıurfa İli Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşmave Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 17 ( on yedi) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 11 (on bir) adetBüro Görevlisi” ve 2(iki) adet Muhasebeci’’ unvanlarında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi: Belirlisiz Süreli (2 ay deneme süreli )

I.ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A)GENEL ŞARTLAR

1. T.C. Vatandaşı olmak

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3. Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak

4. Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

7. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro görevlisi başvuruları için aşağıda özel şartlarda işe alınacak personel tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak şartı ile 4 yıllık lisans mezunu olmak

8. Alınacak alanların tümünde Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilenler işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

9. Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011-2012) puanlarından birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

10. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

B)BÜRO PERSONELİ VE SOSYAL İNCELEME VE YARDIM GÖREVLİSİNDE ARANANÖZEL ŞARTLAR

1-)Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak başvuruda bulunacaklar;4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler (Halkla İlişkiler Bölümünü İhtiva Eden Diğer Bölümler) Bölümünden mezunu olmak,

Büro Görevlisine başvuruda bulunacaklar; 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler (Halkla İlişkiler Bölümünü İhtiva Eden Diğer Bölümler) , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Siyasal Bilgiler, Eğitim ve Fen Fakülteleri Bölümünden mezunu olmak,

Muhasebe Görevlisi olarak başvuruda bulunacaklar; Maliye, Muhasebe, İktisat, İşletme, Ekonomi Bölümünden mezunu olmak

2-)2011 ve 2012 yıllarında yapılan ÖSYM / KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

3-)Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

4-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

5-)MEB onaylı Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak(Windows, ms-dos işletim sistemleri, word, excel, powerpoint vb. programları kullanabilmek.)

6-) Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak

7-) Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan SADECE BİRİNDEN tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.

8-)  Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünde bilgisayar ortamında yapılacaktır.

II.İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi: 17 (onyedi) adet

Büro Görevlisi : 11 (onbir)adet

Muhasebeci :2 (iki)adet

III.MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANANLARDAN İSTENEN BELGELER

1. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

3. KPSS 2011 veya 2012 Sonuç Belgesi(noter onaylı suret)

4. Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

5. 5 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve ilanda yayınlanan başvuru formuna 5 âdeti, bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra, fotoğrafların yapıştırılarak teslim edilmesi)

6. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)

7. Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

8. Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları, atama esnasında kuruma tasdik ettirilecektir.

9.Başvuru süresi sonunda mülakat tarihinde kurumumuz tarafından alınacak belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

IV.BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvurular 19.09.2012Çarşamba günü başlayıp 26.09.2012 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden yapılması gerekmektedir. Mülakata girmeye hak kazananların listesi vakfın duyuru panosu ve Şanlıurfa Valiliği web sayfası olan www.sanliurfa.gov.tr. ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Mülakata girmeyi hak eden adaylar, istenen belgeler ile birlikte Şanlıurfa İli Merkez Şairnabi Mah.163.Sok. A-B Blok Giriş Kat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 02 Ekim 2012 Salı günü saat 17.00 mesai bitimine kadar bizzat elden veya posta yoluyla iadeli ve taahhütlü olarak teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2) KPSS şartı bulunan bu kadrolara, ilan sonucunda alınacak olan personel sayısının 3 (üç) katı toplamı olan 90 kişi geçerli 2011 veya 2012 KPSS P3 puanı ile başvurunun yapıldığı alana göre, kendi içinde, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi: 17×3=51

Büro Görevlisi : 11×3=33

Muhasebeci : 2×3= 6

Mülakata Çağrılacak kişi sayısı Toplam: 90

3) Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültür,

f)Atatürk İlke ve İnkılapları.

g) Kılık ve Kıyafet yönlerinden değerlendirilecektir.

4) Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5) Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınır.

V. DİĞER HUSUSLAR

a) Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, sonuçları ilanından itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

b) Mülakat tarihi; sonradan vakfımızın ilan panosu ve Şanlıurfa Valiliği web sayfası www.sanliurfa.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

c) Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmemesi durumunda eleman alımı yapmayacaktır.

d) İhtiyaç halinde sonradan yapılacak değişiklikler Şanlıurfa Valiliği web sayfası olan www.sanliurfa.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

VI.MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi: Şairnabi Mah.163.Sok.A-B Blok Giriş Kat Ayrıntılı Bilgi :

İrtibat Telefonu: 0414 315 0442-315 1173 fax:0414 315 2455

Vakıf Müdürü: Ekrem Ayaz

VII. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi kurumun duyuru panosu veŞanlıurfa Valiliği web sayfası olan www.sanliurfa.gov.tr. İlanedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilanı ve duyurulmasından itibaren 7 gün içerisinde istenilen belgelerin asıllarını kuruma ibraz edip tamamlayarak, Şanlıurfa Merkez Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaVakfının ilandaki adresine teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.


14
Eyl 12

Iğdır SYDV Personel Alımı 2012

Iğdır Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı belirtmiş olduğu sydv personel ilanı için şartlara uygun personel alacak.

IĞDIR İLİ MERKEZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIMI İLANI

Iğdır İli Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 8 ( sekiz) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi” unvanlarında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli )

I. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1. T.C. Vatandaşı olmak

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3. Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş 35 yaşından gün almamış olmak

4. Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak(Tecilli olmak)

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

7. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro görevlisi başvuruları için 4 yıllık lisans mezunu olmak

8. Son iki yıl geçerliliği olan puanlarından birinden KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

9. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

10. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

11. Her aday, işe alınacak personel tablosunda belirtilen alanlardan SADECA BİRİNDEN tercihini yaparak başvuruda bulunabilecektir.

12. Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümünde bilgisayar ortamında yapılacaktır.

II. MÜRACAAT EDEN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, aile bilgileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

3.Başvuruda kabul edilen KPSS Sonuç Belgesi

4. Nüfus cüzdan fotokopisi

5. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi)

Başvuru süresi sonunda mülakat tarihinde kurumumuz tarafından alınacak belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvurular 13 Eylül – 20 Eylül tarihleri arasında, mesai saati bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden yapılarak, 24 Eylül 2012 tarihi mesai bitimine kadar Iğdır İli Atatürk Cad No:62 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Evrak teslimi bizzat veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla(postayla gelen evraklarda evrak eksikliği olduğu takdirde başvurusu kabul edilmeyecektir) yapılması gerekmektedir.

Mülakata girmeye hak kazananların listesi www.igdir.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

2) KPSS şartı bulunan bu kadrolara, ilan sonucunda alınacak olan personel sayısının 24 (Yirmi dört ) Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi, 3 (Üç) Büro Görevlisi toplamı olan 27 kişi geçerli KPSS P3 puanı ile başvurunun yapıldığı alana göre, kendi içinde, en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

3) Mülakat ve sözlü sınavda adaylar;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

g) Pratik Bilgisayar bilgisi, yönlerinden değerlendirilir, ancak seçme usulüyle alım yapılır.

4) Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5) Başvuruları sınav komisyonunca değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınacaktır.

IV. DİĞER HUSUSLAR

a) Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, sonuçları ilanından itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

b) Mülakat tarihi; sonradan Valiliğimiz www.igdir.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

d) Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe eleman almayacaktır.

e) İhtiyaç halinde sonradan yapılacak değişiklikler Valiliğimiz sitesinde yayınlanacaktır

f) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almama hususunda serbesttir.

VI. MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi: Atatürk Cad. No: 62

Telefonu: 0 476 227 60 14- 227 95 36

Vakıf Müdürü: Nermin YAĞIZ

VII. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.igdir.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgelerin asıllarını kuruma ibraz edip tamamlayarak, Iğdır Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ilandaki adresine teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

İLAN OLUNUR


13
Eyl 12

Bayburt SYDV Personel Alımı 2012

Bayburt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 4 sosyal yardımlaşma personeli alacak.

BAYBURT SYD VAKFI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ

MERKEZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Bayburt Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca şartları tutan adaylar arasından 3 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” 1 adet “Büro Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANANACAK ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

8) Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

9) Büro görevlisi alımında En az 4 yıllık lisans mezunu olmak,

10) Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi alımında : Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümünün birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak,

11) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 ve 2012 yılında yapılan K.P.S. Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

Başvuru tarihi : 12/09/2012 – 19/09/2012 arası

Başvuruda bulunacak adayların, Bayburt Valiliği web adresi www.bayburt.gov.tr ve Bayburt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından temin edecekleri İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 24/09/2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Bayburt Valiliği binasında bulunan Bayburt Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakifilan/Ilan Listesi web adresinden yapılan müracaat sonucunda (evraklarını teslim eden adaylar arasından) KPSSP3 60 ve üzeri puan alan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere Büro görevlisi için 3 aday, sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 9 aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Mülakat 26/09/2012 Çarşamba günü saat 14.00 da Bayburt Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında mülakat yapılacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Bayburt ilinde ikamet ettiğine dair belge ibraz etmek,

2-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

3- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak

(Büro görevlisi alımında ehliyet istenmemektedir.)

4-Bilgisayar programlarını (Windows,Word,Excel, Powerpoint, v.b.programlar) kullanabiliyor olmak ve yeterlilik durumunu gösteren belgeye sahip olmak.

5-Varsa iş deneyim belgesi

6- İşin Süresi: Belirsiz süreli (2 Ay Deneme Süreli)

7- İstenilen İşgücü Sayısı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 3 adet, Büro Görevlisi 1 adet

8-Adaylar başvuru belgesine, varsa İngilizce bilgisi ve işaret dili bilmek konusunda belge ekleyebilirler.

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Personel İş Talep Formu

2- Diploma Fotokopisi,

3- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

4- 2011 veya 2012 yılı KPSSP3 sınav sonuç belgesi aslı veya noter onaylı fotokopisi

5- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

6- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

7- Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge

8- Adli Sicil Belgesi (Mülakatı kazanan adaylardan istenecektir.)

9- Sağlık raporu (Mülakatı kazanan adaylardan Tam teşekküllü hastaneden Rapor istenecektir.)

10- Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgelerin asılları veya fotokopileri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakifilan/Ilan Listesi web adresinden yapılan müracaat sonucunda (evraklarını teslim eden adaylar arasından) KPSSP3 60 ve üzeri puan alan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 3 katı kadar 12 aday sözlü sınava istenilen evraklarla birlikte çağrılacaktır.

3-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen istihdamlarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-İstihdamları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE İSTİHDAMIN YAPILMASI

1- Bayburt Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Mülakat Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel istihdamı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3-Başvuran adaylar içerisinde şartları uygun olan ve KPSSP3 60 ve üzeri puan alan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere boş kadronun 3 katı kadar 12 aday sözlü sınava çağrılarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün web sitesi ve Bayburt valiliğinin www.bayburt.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

2-Komisyon tarafından başarı sıralaması yapılarak 4 adaya ait belirlenecek liste Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleşme yapılarak istihdamları sağlanacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak istihdamları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup istihdamı yapıldıktan sonra görevine başlamayan istihdam edilmeyecektir. Ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar istihdam edilmeyecektir. Sözleşme imzalamış olanların sözleşmeleri fesih edilecektir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel istihdam edip etmemekte ve işe başlangıç tarihini belirlemekte tamamıyla serbesttir.

5-SÖZLÜ SINAV YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin göreve uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak sözlü sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanına teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70’ten az olmaması gerekir.

Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Bayburt Valiliği Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Bayburt SYD Vakfı Telefonu : (458) 211 46 18

e-posta : www.bayburt.gov.tr

Müracaat http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi adresinden yapılacaktır.


13
Eyl 12

Aksaray SYDV Personel Alımı 2012

Aksaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 9 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak.SYDV personel alımı için yazımızı dikkatlice inceleyiniz.

AKSARAY SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SÖZLEŞMELİ

PERSONEL ALIM İLANI

Aksaray Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012 I sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıllarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları. Nitelikleri. Özlük hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca şartları uygun adaylar arasından 9 kişi ” Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

I. AD AYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3. İS yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4. Erkek adaylarda askerlik görevini sapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş. tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde Üniversitelerin. 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

II. MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaatlar 05.09.2012 ve 14.09.2012 tarihleri arasında http://www.sosyalvardimlar.gov.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Başvuruda bulunan adaylar 21.09.2012 günü mesai bitimine kadar evraklarını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edeceklerdir. Başvuruların geçerli olması için internet üzerinden başvurular yapıldıktan sonra ilan için istenilen belgeler süresi içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilecektir.

Adres : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 1. Selçuk BI.N.161 /AKSARAY Tel : 0382 217 55 86


12
Eyl 12

Siirt SYDV Personel Alımı 2012

Siirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı belirtmiş olduğu iş kanunu çerçevesinde 6 sydv personel alımı yapacak.

T.C. SİİRT VALİLİĞİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIMI İLANI

Siirt Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında istihdam edilmek üzere, 16.02.2012 tarihli “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı “İş Kanunu” çerçevesinde aşağıda belirtilen nitelikte ve sayıda personel alınacaktır.

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi : 5 kişiBüro Görevlisi : 1 kişi

İşin Adı : Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi : Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli )

A- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

Erkekler için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.)

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak, bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

Tercihen yabancı dil bilmek veya işaret dili bilmek,

En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak, aktif araç kullanıyor olmak, seyahat engeli bulunmamak.

4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri, Bilgisayar ve Muhasebe Bölümlerinden mezun olmak,

Son iki yıl geçerliliği olan (KPSS 2011-2012) puanlarından KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

KPDS ve benzeri dil sınavları sonuç belgeleri, alanı ile ilgili sertifikalar, bilgisayar sertifikası, Bilgisayar Programcılığı ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Siirt İli merkezinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.(Sınavda başarılı olan adaylar için geçerlidir.)

İŞ-KUR’a kayıtlı bulunmak,

B- BAŞVURU

1. Başvurular 12/09/2012 – 21/09/2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular www.sydgm.gov.tr adresindeki “Personel Alım İlanları” bölümünden online olarak yapılacak olup ilgili vakıfa doğrudan veya posta ile yapılacak başvurular geçerli olmayacaktır.

2. Başvurular arasından, sistem tarafından KPSS puanlarına göre sıralanacak olan işe alınacak personel sayısının üç katı kadar sayıda kişi (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 15 kişi, Büro Görevlisi için 3 kişi) mülakata çağrılacaktır.

C- İSTENİLEN BELGELER (Mülakattan önce, mülakata gireceklerden)

İş Talep Formu (yukarıda belirtilen internet adresinden alınacaktır )

Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C.Kimlik Numarası Üzerinde yazan)

Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi. (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

2011 veya 2012 Yıllarına ait KPSS P3 Sonuç Belgesi Fotokopisi (başvuru sırasında internet üzerinden kontrol edilecektir.)

Varsa Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar ve iş deneyimi belgelerinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir),

2 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında doldurulacak 1 adet başvuru formuna yapıştırılarak teslim edilmesi)

Özgeçmiş (A 4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde.)

Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

Sürücü belgesi fotokopisi. (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

10. Bilgisayar Sertifikası fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

11. Sağlık Durum Beyanı (Mülakatı kazanan adaylardan Tam teşekküllü hastaneden Rapor istenecektir.)

12. Adli Sicil Durum Beyanı (Mülakatı kazanan kişinin adli sicil kaydı istenecektir,)

D- MÜLAKAT VE SÖZLEŞME İMZALANMASI

Mülakata gireceklerin listesi 22.09.2012 tarihinde www.siirt.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

Mülakat 26 Eylül 2012 tarihinde saat 10.00’da Valilik toplantı salonunda başlayacaktır.

Mülakata katılacak olan adaylar yukarıda belirtilen belgeleri 24 Eylül 2012 Pazartesi Saat 17:00’ye kadar Siirt İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edeceklerdir.

Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi unvanı için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar mülakata çağrılmayacak olup yerlerine yedek adaylardan çağrılacaktır.

Mülakatta adaylar;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,d) Genel kültürü,e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

f) Makama Giriş-Çıkış ve değerlendirme esnasındaki tutum davranış kılık,fıyafeti

g) Vakfın Amaçları ve Faaliyetleri hakkındaki bilgisi

Mülakat sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.siirt.gov.tr adresinde ilan edilecek ayrıca mülakat sonucu kazananların adreslerine gerekli tebligat yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Siirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri ve sözleşme imzalayarak göreve başlamaları gerekmektedir.

Mülakatı kazananlardan yanlış beyan verdiği ve aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan, istenilen belgeleri süresi içinde temin edemeyen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Bu durumda Mülakat Komisyonunca belirlenecek yedek aday çağrılacaktır.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

10. Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, atama sonucundan sonra Vakfımızdan talep edilebilecektir.

E – İLETİŞİM BİLGİLERİVakfın Adı : Siirt İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi : Bahçelievler Mah. Cemil Ertekin Cad. Eski Öğretmenevi Binası No : 4

Tel : 0 484 2235765

E-mail : siirtvakfi@hotmail.com

İLANEN DUYRULUR


04
May 12

Ayancık SYDV Personel Alımı 2012

Ayancık sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı belirtilen şartlara uygun personel alacak.

T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AYANCIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları , İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge doğrultusunda bir (1) adet “Sosyalİnceleme Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

A- ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerlik görevini yapmış olmak

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı şuçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7- Son 6 aydır Sinop’un Ayancık ilçesinde ikamet ediyor olmak.

8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

9- 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından (Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültelerin den) mezun olmak,

10- ÖSYM tarafından yapılan 2010 veya 2011 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

11- En az B Tipi ehliyet sahibi olmak,

12- Bilgisayar Programları ( Ofis programlarına hakim) Kullanabilir olmak,

B- SINAVIN İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, YERİ VE ZAMANI;

1-SINAV İLANI; 03 MAYIS 2012- 14 MAYIS 2012 Mesai bitimine kadar Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı Sosyal yardımlar Genel Müdürlüğününün http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresli web sitesi, Hükümet konağı ilan panosu, Ayancık Kaymakamlığı Web sitesi (www.ayancik.gov.tr) Ayancık İlçe Kaymakamlık ilan panoları ve İşkur’a gönderilerek ilan ettirilecektir.

2-BAŞVURU ;

03 MAYIS 2012 – 14 MAYIS 2012 Mesai bitimi olan Saat : 17,00’a kadar Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı Sosyal yardımlar Genel Müdürlüğününün http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresli web adresinden online olarak başvuracaklar.

3-SINAVIN YERİ VE ŞEKLİ ;

Başvurular arasından alınacak personel sayısının 3 katı personel KPSS P3 puan sıralamasına göre 15 MAYIS 2012 de mülakata hak kazanmış olarak açıklanacak ve Vakıf Müdürü tarafından telefon ile çağrısı üzerine 16 MAYIS 2012 Saat:14:00 da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonun da Vakıf Mütevelli heyetince Sözlü (mülakat) yapılacaktır.

Başvuru adresi: Yalı Mahallesi Hakan Ünsal Caddesi No:7 Ayancık/SİNOP

Telefon: 0368 613 57 25

C- MÜLAKATA ÇAĞRILANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;

1- Ekte (örneği) bulunan başvuru dilekçesi,

2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

3- Diploma (aslı veya noter tasdikli onaylı sureti)

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 4.adet vesikalık fotoğraf,

5- KPSS P3 sınav sonuç belgesi (aslı veya onaylı sureti)

6- Adli sicil kaydı,

7- İkamet belgesi,

8- Nüfus Kayıt örneği,

9- Askerlik Terhis belgesi,

10- Özgeçmiş (A4 kâğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde)

11- Ehliyet fotokopisi

12- Bilgisayar sertifikası aslı veya fotokopisi(varsa)

4- SINAV SONUÇLARI ;

Mülakata alınan 3 kişi mülakatta aldıkları puana göre komisyon tarafından sıralanacak ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilecek Genel Müdürlük değerlendirmesi sonucunda Vakfımıza sistem üzerinden göreve başlatılması istenilen personel bildirilecek ve Kazandığı bildirilen personel 5 gün içerisinde Vakfa gelerek sözleşme imzalayıp işe başlayacak. Adı geçen personel sözleşme süresinde sözleşme imzalamaz ise 2 sıradaki personel için işlemler başlatılacak.Vakfımız Mütevelli Heyeti Mülakat Sonucunda Personel alıp almamakta serbesttir kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C

AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AYANCIK

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları , İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge doğrultusunda bir (1) adet “Büro görevlisi “ Ünvanlı ile belirsiz süreli sözleşmeli personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

A- ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL NİTELİKLER;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerlik görevini yapmış olmak

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı şuçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7- Son 6 aydır Sinop’un Ayancık ilçesinde ikamet ediyor olmak.

8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

9- 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından mezun olmak,

10- ÖSYM tarafından yapılan 2010 veya 2011 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

11- En az B Tipi ehliyet sahibi olmak,

12- Bilgisayar Programları ( Ofis programlarına hakim) Kullanabilir olmak,

B- SINAVIN İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, YERİ VE ZAMANI;

1-SINAV İLANI; 03 MAYIS 2012- 14 MAYIS 2012 Mesai bitimine kadar Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı Sosyal yardımlar Genel Müdürlüğününün http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresli web sitesi, Hükümet konağı ilan panosu, Ayancık Kaymakamlığı Web sitesi (www.ayancik.gov.tr) Ayancık İlçe Kaymakamlık ilan panoları ve İşkur’a gönderilerek ilan ettirilecektir.

2-BAŞVURU ;

03 MAYIS 2012 – 14 MAYIS 2012 Mesai bitimi olan Saat : 17,00’a kadar Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı Sosyal yardımlar Genel Müdürlüğününün http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresli web adresinden online olarak başvuracaklar.

3-SINAVIN YERİ VE ŞEKLİ ;

Başvurular arasından alınacak personel sayısının 3 katı personel KPSS P3 puan sıralamasına göre 15 MAYIS 2012 de mülakata hak kazanmış olarak açıklanacak ve Vakıf Müdürü tarafından telefon ile çağrısı üzerine 16 MAYIS 2012 Saat:14:00 da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonun da Vakıf Mütevelli heyetince Sözlü (mülakat) yapılacaktır.

Başvuru adresi: Yalı Mahallesi Hakan Ünsal Caddesi No:7 Ayancık/SİNOP

Telefon: 0368 613 57 25

C- MÜLAKATA ÇAĞRILANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER;

13- Ekte (örneği) bulunan başvuru dilekçesi,

14- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

15- Diploma (aslı veya noter tasdikli onaylı sureti)

16- Son altı ay içerisinde çekilmiş 4.adet vesikalık fotoğraf,

17- KPSS P3 sınav sonuç belgesi (aslı veya onaylı sureti)

18- Adli sicil kaydı,

19- İkamet belgesi,

20- Nüfus Kayıt örneği,

21- Askerlik Terhis belgesi,

22- Özgeçmiş (A4 kâğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde)

23- Ehliyet fotokopisi

24- Bilgisayar sertifikası varsa aslı veya fotokopisi

4- SINAV SONUÇLARI ;

Mülakata alınan 3 kişi mülakatta aldıkları puana göre komisyon tarafından sıralanacak ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bildirilecek Genel Müdürlük değerlendirmesi sonucunda Vakfımıza sistem üzerinden göreve başlatılması istenilen personel bildirilecek ve Kazandığı bildirilen personel 5 gün içerisinde Vakfa gelerek sözleşme imzalayıp işe başlayacak. Adı geçen personel sözleşme süresinde sözleşme imzalamaz ise 2 sıradaki personel için işlemler başlatılacak.Vakfımız Mütevelli Heyeti Mülakat Sonucunda Personel alıp almamakta serbesttir kamuoyuna ilanen duyurulur.


02
May 12

Mersin Tarsus SYDV Personel Alımı 2012

Tarsus sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı SYDV personel alım şartlarına göre 5 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacal Alınacak personelin maaşı ve personel alımı için aranan şartlar aşağıda mevcuttur.

TARSUS KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Mütevelli Heyetinin 26.04 .2012 tarih ve 16 nolu kararı gereği aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı genelge ile yürürlüğe konulan “SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen adaylar arasından Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yapılan sözlü sınav ile 5 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ: 02.05.2012 – 14.05.2012

BAŞVURU ŞEKLİ:Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet adresi üzerindenhttp://app.aile.gov.tr/vakifilan/ adresinden ya dahttp://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online şeklinde olacaktır.

Başvuru yapan kişiler mülakata çağrılma durumlarının sistem üzerinden kontrol edebileceğinden mülakat aşamasına kadar Vakıflar başvuru yapan kişilere ilişkin bir işlem yapmayacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ VE SAATİ: 17.05.2012 SAAT 09:00

MÜLAKAAT YERİ : Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (Reşadiye Mah. Özel İdare İşhanı Kat :2 Tarsus ) Toplantı Salonu1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Müracaat tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

Uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Adli sicil kaydı bulunmamak

7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1-4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi ,Eğitim Fakültesi,Fen-Edebiyat Fakültesi(Pedagojik formasyon ya da ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi olanlar) ile Sosyoloji, Psikoloji,

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve

Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak.

2-İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında

KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4- Bilgisayar programları kullanabilmek. (Word,Excel vb. ofis programları)

5- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.(Çalışma zamanı yoğunlukla vakıf dışında saha çalışması şeklinde olacağından araç kullanımında tecrübeli olmak)

6- İŞ-KUR’A kayıt yaptırmış olmak.

2-SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YAPACAĞI İŞ, UNVAN, ÜCRETÇALIŞMA KOŞULLARI VE SÜRESİ:

İŞİN ÖZETİ: Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütmek, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere “Sosyal İnceleme Raporunu” hazırlamak ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek.

ÜNVANI: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

ÜCRETİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 16.04.2012 tarihinde yayınlanan genelgeye göre (Ek-1’e) belirlenir. (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Unvan, Nitelik, Kıdem ve Ücret Skalası Cetveli)

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

Çalışma Saatleri: Hafta içi 08.00-17.00

Çalışma zamanı yoğunlukla Vakıf dışında geçer.

Çalışma esasen saha çalışması şeklindedir.

İşin Süresi: Belirsiz Süreli-Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

3-MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Usul esaslar uyarınca, başvuruların KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (15) mülakata çağrılacak ve şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Vakfa teslim edecektir.

1- İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev veya

cep telefon numaralarını özellikle belirtmesi gerekmektedir).

2-Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

3-Yerleşim yeri belgesi.

4-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

5-Diploma fotokopisi.

6-Adli sicil belgesi.

7-Varsa bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi

8-Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu.

9-Ehliyet Belgesi fotokopisi,

10- Askerlik yaptığına dair terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge

11- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 sınav sonuç belgesi,

12-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu.

7-MÜRACAT İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Reşadiye Mah. Fatih Özel İdare İşhanı Kat: 2 Tarsus/MERSİN

Tarsus SYD Vakfı : (324) 613 98 20- 614 70 40

İnternet adresi: http://www.tarsus.gov.tr/

e-posta: tarsussydv@gmail.com

Vakfımız mülakat sonucunda istediği sayıda personel alıp almamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR.


01
May 12

Balıkesir SYDV Personel Alımı 2012

Balıkesir sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı sözleşmeli sosyal yardım ve inceleme görevlisi alacak.

T.C. BALIKESİR İLİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

PERSONEL ALIM İLANI

Vakfımızı Balıkesir İlimizde iyi temsil edecek, insan ilişkilerinde başarılı. Vakıf çalışmalarının önemini ve sosyal yardım konusunda gönüllü ve duyarlı yapıda; 5510 sayılı Sosyal Sigorta Kanununun uyarınca Belirsiz Süreli Sözleşmeli 5 Adet 4 yıllık Yükseköğretim mezunu Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER:

Başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak,

8) En son yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

9) Word, Excel vb. temel Bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

10) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

11) Balıkesir İlinde İkame ediyor olmak.

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1)4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak (ihtiyaç durumuna göre Mütevelli Heyeti tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji. Psikoloji. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri) tercih edilebilir.

T.C. BALIKESİR İLİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

C) BAŞVURU ŞEKLİ ve SÜRESİ

Başvuranların, ayrıntılı özgeçmişlerini yazılı ve elektronik ortam (CD) ile (telefon ve adreslerini de belirtir şekilde) 30 Nisan-11 Mayıs.2012 tarihleri arasında Balıkesir İşkur İl Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Başvuru esnasında alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Alınacak personel sayısının 3 katı (5*3)= 15 kişi KPSS P3 puan türü esasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralama yapılacak ve mülakata çağırılacak olup, adaylar sıralama listelerini 15.05.2012 tarihinde saat 14:00 den itibaren Vakfın bulunduğu Anafartalar Cd. 1. Özel İdare lşhanı Kat:2 adresinden öğrenebileceklerdir.

Yeterli Görülen adaylar 16.05.2012 Çarşamba günü saat 14:00′de mülakata tabi tutulacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

1) Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin sureti,

2) (T.C.Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdan fotokopisi.

3) KPSS Sınav sonuç belgesi fotokopisi:

4) Başvuru tarihi itibariyle Askerlik yapmış olanlardan terhis belgesi fotokopisi

5) Adli Sicil Kaydı.

6) Bilgisayar Sertifikası,

7) İkametgah,

NOT: İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapılabilecek ancak asılları mülakat sırasında ibraz edilecektir.


26
Nis 12

Kayseri Melikgazi SYDV Personel Alımı 2012

Kayseri Melikgazi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı KPSS puan şartına göre sydv muhasebe personeli alımı yapacak.

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un KAYSERİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir.

MELİKGAZİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
Son Başvuru Tarihi : 04 Mayıs 2012
Yayınlanma Tarihi : 25 Nisan 2012, Sayı : 329778

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE; – Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı Çalışma ve İşkurumu Kayseri İl Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. – Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi Kamu Kurum ve Kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. – Talepte 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2010 KPSSP3 puanı en az 60 olan adayların başvuruları kabul edilecektir. – Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. – Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde (Maden Kanunu kapsamında öncelikli başvuranların tamamı) isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi Kamu Kurum ve Kuruluşuna bildirilecektir. – Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. – Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşuna bildirilecektir. – İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. – Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. – Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. GENEL ŞARTLAR * TürkiyeCumhuriyeti vatandaşı olmak * Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak *Kamu haklarından mahrum bulunmamak *Türk ceza kanunun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ,kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ,zimmet,irtibat,rüşvet,hırsdızlık dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırmasuçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini,aklamaya veya kaçakçılık suçlarında mahkum olmamak *Görevin özelliğine göre eğitim ,yaş,tecrübe gibi özel şartları taşımak. ÖZEL ŞARTLAR *Sosyal iletişime sahip olmak *Bilgisayar işletmenliği sertifikası sahibi olmak (Belge Mülakatta ibraz edilmek zorundadır, belgeyi ibraz edemeyenler listeden çıkarılacak ve yedek adaylardan çağrı yapılacaktır) *En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Muhasebeci Okuldan

Öğrenim Bilgileri

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler Fakülteleri Muhasebe Lisans
İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler Fakülteleri İktisat Lisans
İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler Fakülteleri İşletme Lisans
İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler Fakülteleri Kamu Yönetimi Lisans
İktisat, İşletme, İİBF, Siyasal Bilgiler Fakülteleri Maliye Lisans

Sınav Bilgileri

Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP3 60

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer : Yurtiçi

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :BÜNYAN, DEVELİ, FELAHİYE, İNCESU, PINARBAŞI/KAYSERİ, SARIOĞLAN, SARIZ, TOMARZA, YAHYALI, YEŞİLHİSAR, AKKIŞLA, TALAS, KOCASİNAN, MELİKGAZİ, HACILAR, ÖZVATAN, KAYSERİ/MERKEZ

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
İş Sözleşmesi Tipi Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli Deneme Süreli

24
Nis 12

Elazığ SYDV Personel Alımı 2012

Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 22 adet sosyal yardım ve inceleme elemanı alacak.

T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 22 KİŞİ SOSYAL YARDIM VE İNCELEME ELAMANI ALIM İLANI

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak Sosyoloji ve Psikoloji ve Sosyal Hizmetler bölümünden mezun, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartlan aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

II-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

3.Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

2. KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi

3. Adli Sicil Belgesi

4. Diploma Fotokopisi

5. Varsa Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi

6. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.

T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

7. Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge

III-BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvurular 24.04.2012 Salı günü Elazığ İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Kültür Mahallesi Fidan Sokak No:8 adresine şahsen yapılacaktır.

2- Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday (3 kişi ) sözlü mülakata çağrılacaktır.

3 -Başvurular 11.05.2012 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.


21
Nis 12

Sivas Gürün SYDV Personel Alımı 2012

Sivas Valiliğine bağlı Gürün sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alım şartları baz alınarak 1 Adet Muhasebeci ve 1 Adet Büro Personeli alacak.

SİVAS VALİLİĞİ GÜRÜN İLÇESİ SOSYALYARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLAM

Sigorta Kanunun uyarınca Belirsiz Süreli Gürün SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca istihdam edilecek 1 Adet Muhasebeci ve 1 Adet Büro Personeli pozisyonunda 5510 sayılı Sosyal Sigorta Kanunu uyarınca Belirsiz Süreli Sözleşmeli 2 (İki) Personel alınacaktır.

A)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 vaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesar karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi Özel şartlan taşımak.
8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Muhasebeci, ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır, İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabana dil bilmek.bilgisayar Programları kullanabilmek vb.özel şartlarda aranabilir.
B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
1-MUHASEBECİ (1 Adet)
a- Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; Siyasal Bilgiler ile İktisadi İdari Bilimler alanında lisans mezunu olmak
b- İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sma|vında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
c-Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak

2- BÜRO PERSONELİ: (1 Adet)

a- Üniversitelerin 4  yıllık fakültelerinden mezun, Bilgisayar Sertifikasına, Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

b- İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

C) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
1- Başvuruda bulunacak adayların, Gürün Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına imzalı ve fotoğraflı olarak islenilen diğer belgelerle birlikte 20/04/2012 - 10/05/2012 tarihleri arasında Gürün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma! Vakfına, (Hükümet Konağı Kat:3 Gürün Sivas) adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Başvuru esnasında kurumumuz tarafından alman belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
3-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
4- Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından, kurumumuz tarafından teyit edilecektir.
BAŞVURU ÎÇIN İSTENİLECEK BELGELER
1- Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin sureti,
2- (T.C.Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanın fotokopisi,
3- KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi,
4- Başvuru tarihi İtibariyle Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak.

5-Adli sicil kaydı,

6- 2 Adet Fotoğraf,
7- Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika
8- Sağlık Raporu
NOT: istenilen belgelerin suret veya. fotokopileri ile başvuru yapılabilecek ancak asılları başvuru şuasında ibraz edilecektir.


28
Mar 12

İstanbul Kağıthane SYDV Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Kağıthane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sözleşmeli personel alım şartları baz alınarak 3 adet sözleşmeli personel alacak.Alınacak sözleşmeli personeller için diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

İSTANBUL İLİ KAĞITHANE İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

3 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İstanbul İli Kağıthane İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 02.08.2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde 2 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ile 1 adet “Muhasebeci” unvanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

İŞİN NİTELİK VE NİCELİĞİ

İşin Süresi : Sözleşmeli

İstenilen İş Gücü Süresi : 3 (Üç)

Kadro Unvanları : 2-Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1-Muhasebeci

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- 18 yaşını bitirmiş olmak.

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.

5- Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

8- Adli sicil kaydı bulunmamak.

9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

2-Muhasebe görevlisi adayları için Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin;İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi adayları için ise Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak.

3-Ofis programlarına hakim olmak.

4-Muhasebe personeli adayı için Kağıthane İlçesinde ikamet ediyor olmak ve iyi derecede muhasebe bilgisine sahip olmak.

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

5-İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

2-SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET ÜNVAN:

-İL/İLÇE/KURUM: İstanbul/Kağıthane SYDV

-ÜCRET: İşe alınacak personele Fon Kurulunun 02/08/2006 tarihli ve 2006/4 sayılı Kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen taban ve tavan ücret arasında Mütevelli Heyet kararıyla belirlenecek tutar verilecektir.

3-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgeler sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

2- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

4- 2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir)

7- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

4-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adayların, Vakıf Başkanlığında yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 29.03.2012 tarihi saat 16:30’a kadar Kağıthane İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Kağıthane Kaymakamlığı Çağlayan Mah. Cendere Cad. No:8 Kağıthane/İSTANBUL adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-Kağıthane İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-Başvurusu kabul edilen adaylar komisyon tarafından değerlendirilerek her pozisyon için bir 1 asil 2 yedek olmak üzere 3 aday Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

7-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Kağıthane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Kağıthane Kaymakamlığı

Kağıthane SYD Vakfı : 0212 294 07 15

İLANEN DUYURULUR

KAĞITHANE KAYMAKAMLIĞI

DUYURULAR


27
Şub 12

Şanlıurfa Halfeti SYDV Sözleşmeli Personel Alımı 2012

Şanlıurfa Halfeti SYDV geçici süreli olmak üzere personel alacak.B u iş için başvurmak isteyenler aşağıda aranılan şartlar şartlar belirtilmiştir.İncelemeleri rica olunur.

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ HALFETİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRLİ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca istihdam edilecek 1 Adet 9 Ay süreli Büro Personeli pozisyonunda 5510 sayılı Sosyal Sigorta Kanunun uyarınca Belirli Sözleşmeli Personel alınacaktır.

A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48′inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2-Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya muaf veya askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge,

3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

4- Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

5- 2010 KPSS (A) ve 2010 KPSS (B) grubu sınava girmiş olmak.

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1- BÜRO PERSONELİ: (1 Adet Kadro)

a-En az 2 yıllık Yüksekokul mezunu olmuş olmak,

b-2010 KPSS (A veya B) grubu sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSS P93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

C) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1-Başvuruda bulunacak adayların, Halfeti Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 24/02/2012 – 29/02/2011 tarihleri arasında Halfeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, (Hükümet Konağı Kat:1 Halfeti-Şanlıurfa) adresine şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Başvuru esnasında kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

1-Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin sureti,

2-(T.C.Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanın fotokopisi,

3-KPSS (A) veya KPSS (B) grubundan sınav sonuç belgesinin fotokopisi,

4-Dilekçe (Özgeçmiş ‘’Cv’’ yazılacak)

İŞE GİRİŞİ KABUL EDİLEN ADAYDAN İSTENECEK BELGELER

1- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

2- Adli sicil kaydı,

3- 2 Adet Fotoğraf,

NOT: İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapılabilecek ancak asılları başvuru sırasında ibraz edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

1-Büro Personeli: Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra Vakıf iş tecrübesi olan, Proje yazabilen ve yürütebilen adaya öncelik tanınacaktır.

3-Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Belirli Süreli Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir

4- Ancak adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanmasına göre yedeklerden atama yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

D) ÜCRETLER BÜRO PERSONELİNE ÖDENECEK ÜCRET

Büro personeli kadro ve pozisyonuna yerleşecek adaya Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu Ücret Skalasına göre belirtilen tabantavan ücret aralığında Mütevelli Heyet Komisyon Kararı ile belirlenecektir. Sözleşmeli
personelin çalıştığı kurumda ek ödeme, ek ücret gibi kurumsal ödemelerin bulunması ve ilgili mevzuatının da izin vermesi halinde sözleşmeli personel de bu ödemelerden, sözleşme ücretine ilave olarak faydalandırılacaktır(Mütevelli Heyet Komisyon Kararı ile).

DİĞER HUSUSLAR

1-Fon Kurulunun 22.03.2007 tarihli ve 2007/2 sayılı Kararının 11 inci maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarına göre işlem yapılacaktır.

2- İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında 3294 sayılı kanun ve 02/08/2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Ahmet OĞUZ

Vakıf Müdürü

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ

HALFETİ KAYMAKAMLIĞI

SOSAYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

KURUM DIŞI GEÇİCİ İŞÇİ TALEP FORMU

İŞYERİ BİLGİLERİ

İşyeri Adı : HALFETİ KAYMAKAMLIĞI SOSAYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BAŞKANLIĞI

Adresi : Halfeti Kaymakamlığı

Telefon : 0 414 751 54 75 Faks : 0 414 751 54 75

TALEP / BAŞVURU BİLGİLERİ

Açık İş Sayısı : 1

Başvuru Tarihleri : 24/02/2012. – 29/02/2012

Başvuru adresi : Halfeti Kaymakamlığı Hükümet Konağı

İrtibat Kişisi : Ahmet OĞUZ Telefon : 0 414 751 54 75

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Yer : Halfeti Kaymakamlığı S.Y.D.V. Bürosu

Tarih : 24/02/2012-29/02/2012 Saat :08:00-17:00 ARASI

MESLEKİ ÖZELLİKLER

İş Alanı/Pozisyon : Büro Görevlisi

İstenen Meslek :Büro Görevlisi Deneyim süresi : 2 YIL

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Çalışma Süresi : Süreli (9 ay)

Çalışma Saatleri : 08:00 – 17:00

Çalışma Adresi : Halfeti Kaymakamlığı S.Y.D.V. Bürosu

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-En az 2 yıllık Yüksekokul mezunu olmuş olmak,

2-Erkek adaylar için Askerlik ile ilgisi bulunmamak

3.2010 KPSS P93 grubu sınavına girmiş olmak ve bu puan türünden en az 65 puan almış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin sureti,

2-(T.C.Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanın fotokopisi,

3-KPSS (A) veya KPSS (B) grubundan sınav sonuç belgesinin fotokopisi,

4-Dilekçe (Özgeçmiş ‘’Cv’’ yazılacak)

İŞE GİRİŞİ KABUL EDİLEN ADAYDAN İSTENECEK BELGELER

1- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

2- Adli sicil kaydı,

3- 2 Adet Fotoğraf,

Tarih : 24/02/2012

Adı Soyadı : Ahmet OĞUZ

Ünvanı : S.Y.D.V. Müdürü

İmzası :